Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 10 05. LVKS informacija. Vilniuje baigėsi Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai

Sekmadienis, spalio 5 d., (Vilnius). Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotomis iškilmingomis šventomis Mišiomis sekmadienį baigėsi 2003 m. spalio 2 – 5 dienomis vykę Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje posėdžiavę Europos kardinolai ir vyskupai daugiausiai dėmesio skyrė naujiems iššūkiams Bažnyčiai Europoje. Jie atidžiai nagrinėjo prieš keletą mėnesių Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtą dokumentą “Ecclesia in Europa” (Bažnyčia Europoje) ir ieškojo būdų, kaip šiandien geriau atsiliepti į besikeičiančioje Europoje kylančius naujus klausimus bei problemas.

Europos vyskupai pasirašė ir Romoje prasidėjusiai Tarpvyriausybinei konferencijai išsiuntė kreipimąsi, kurio tekstas bus paskelbtas pirmadienį, kuomet jį bus gavę Tarpvyriausybinėje konferencijoje dalyvaujančių valstybių atstovai.

Sekmadienį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vykusių baigiamųjų EVKT plenarinės asamblėjos metu Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė, kad “Europa turi pripažinti savo krikščioniškas šaknis. Pripažinti kaip istorinę ir dabartinę tiesą. Bažnyčia žvelgia ne tik į praeitį; jos žvilgsnis yra nuolat nukreiptas į dabartį ir ateitį. Bažnyčiai rūpi visos Europos ir Lietuvos, jos gyventojų – mūsų visų – ateitis, saugesnis ir geresnis gyvenimas. Paneigdami šią tiesą mes nebegalėtume būti atviri ir teisingi patys sau bei nebegalėtume kurti atviros, tolerantiškos visuomenės ir geresnio mūsų visų gyvenimo”. Šie kardinolo žodžiai leidžia spėti, kad panaši pozicija bus išdėstyta ir Tarpvyriausybinei Europos valstybių konferencijai adresuotame kreipimesi.

Bažnyčia Europai gali pasiūlyti save pačią, tokią, kokia ji yra. Tai reiškia skelbti Kristaus Evangeliją, Vilties Evangeliją visiems žmonėms. Vyskupų nuomone ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas labiausiai atstumtiems, labiausiai nuo visuomenės nutolusiems ir sunkiai prie greitai besikeičiančio pasaulio prisitaikyti sugebantiems žmonėms.

Vilniuje susirinkę Europos kardinolai ir vyskupai nutarė dar kartą pasauliui priminti Artimuosiuose rytuose vykstančią tragediją: nesibaigiantį konfliktą tarp Izrealio ir Palestinos valstybių. Katalikų Bažnyčios hierarchai mano, kad kiekvienas krikščioniška bendruomenė gali nemažai prisidėti prie šio konflikto sprendimo skatindama dialogą, susikalbėjimą ir toleranciją tarp kovojančių pusių. Kiekvieno krikščionio pareiga yra paremti Artimuosiuose Rytuose esančias krikščionių bendruomenes, todėl Europos vyskupai skatina atgaivinti per pastaruosius metus kiek pamirštą piligriminių kelionių į Šventąją Žemę tradiciją.

EVKT plenarinė asamblėja pastebėjo, kad šiuo metu daugelis Afrikos valstybių yra užmirštos ir paliktos gyventi skurde bei vis didesniame atotrūkyje nuo likusių pasaulio valstybių. Todėl Vilniuje diskutavę Katalikų Bažnyčios hierarchai nutarė jau kitais metais surengti Europos ir Afrikos vyskupų susitikimą, kuriame būtų aptartos konkrečios pagalbos Afrikos žemynui galimybės.

Vilniuje posėdžiavę Europos kardinolai ir vyskupai diskutavo apie pašaukimų sielovadą, katechezės atnaujinimą, aplinkosaugos ir kūrinijos apsaugos, migracijos ir žiniasklaidos priemonių klausimus. Buvo pastebėta, kad vienu svarbiausių Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos prioritetu kaip ir anksčiau lieka ekumeninis dialogas ir bendradarbiavimas su kitomis krikščioniškomis konfesijomis, ypač su Europos bažnyčių konferencija, vienijančia daugelį protestantiškų Europos bažnyčių.

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt