Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS PRIĖMĖ LIETUVOS VYSKUPUS

2015 m. vasario 2 d. Lietuvos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“. Pirmadienio rytą Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai koncelebravo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje.

Pagrindinis vizito momentas buvo pirmadienį priešpiet įvykęs susitikimas su Šventuoju Tėvu. Spontaniškas bendravimas truko maždaug pusantros valandos. Audiencijos metu popiežius Pranciškus įteikė Lietuvos vyskupams šiai progai parengtos savo kalbos tekstą.

Popiežiaus Pranciškaus kalbos vertimas

Brangieji Broliai Vyskupai,

Priimu jus su džiaugsmu, jūsų vizito Ad limina Apostolorum proga; sveikinu jus kiekvieną ir vietines Bažnyčias, kurias Viešpats patikėjo jūsų tėviškam vadovavimui.

Atvykote į Romą su savo jaunatve, bet ir su savo herojiškumu. Iš tiesų, tarp jūsų yra keletas jaunų brolių, bet visų pirma Vyskupai, išgyvenę liūdną persekiojimų laikotarpį. Ačiū jums už Jėzaus Kristaus liudijimą ir už tarnystę šventajai Dievo tautai!

Lietuva visada turėjo Ganytojų, artimų savo kaimenei, solidarių su ja. Tautos istorijoje jie rūpestingai lydėjo savo žmones ne tik tikėjimo kelyje ar padėjo spręsti materialinius sunkumus, bet taip pat prisidėjo prie pilietinio ir kultūrinio visuomenės ugdymo; visuomenės, kurios istorinį ir tapatybinį substratą sudaro Evangelijos jėga ir meilė Švenčiausiajai Dievo Motinai. Jūs esate šios istorijos, šio ganytojiškos meilės palikimo paveldėtojai ir tai patvirtinate energingu veikimu, jus gaivinančia vienybe ir ištverme siekiant tikslų, kuriuos Dvasia jums nurodo.

Brangieji broliai, man pažįstamos jūsų apaštališkosios pastangos. Jei Bažnyčią jūsų Šalyje ilgą laiką persekiojo žmogaus orumui ir laisvei priešiškos ideologijos, tai šiandien turite stoti naujų pavojų akistaton, tokių kaip sekuliarizmas ir reliatyvizmas. Dėl to, nepavargstamai skelbiant Evangeliją ir krikščioniškąsias vertybes, negalima užmiršti ir konstruktyvaus dialogo su visais, taip pat su tais, kurie nepriklauso Bažnyčiai ar yra nutolę nuo religinės patirties. Rūpinkitės, kad krikščioniškosios bendruomenės visada būtų svetingos, atviros konstruktyviai diskusijai, kad jos būtų stimulas visai visuomenei siekti bendro gėrio.

Žinau apie jūsų nuolatines pastangas ir rūpinimąsi kunigais, kuriuos Dievas jums davė. Neužmiškite, jog visų pirma reikia melstis, kad Dievas pašauktų dosnių kunigų, sugebančių aukotis ir pasišvęsti. Taip pat ir įsitikinusių pasauliečių, kurie sugebėtų imtis atsakomybės bažnytinėje bendruomenėje ir įnešti svarbų indėlį į pilietinę visuomenę, Viešpats jums duos, jei to melsite ir jei sugebėsite drąsinti, kad su savo brandaus tikėjimo jėga jie būtų aktyvūs pilietinio, kultūrinio, politinio ir socialinio veikimo sferose.

Kaip žinote, dabartiniu metu Bažnyčia ypatingai apmąsto šeimą, jos grožį, vertingumą ir iššūkius, su kuriais ji susiduria mūsų laikais. Drąsinu ir jus, kaip Ganytojus, savo indėliu prisidėti prie šių apmąstymų, o visų pirma rūpintis šeimų sielovada, kad sutuoktiniai jaustų krikščionių bendruomenės artumą ir būtų jiems padedama nesekti šiuo pasauliu, bet nuolat atsinaujinti pagal Evangelijos dvasią (plg. Rom 12,2). Ir jūsų Šaliai, tapusiai pilnateise Europos Sąjungos nare, kelia grėsmę ideologijos, kurios norėtų įskiepyti šeimą destabilizuojančius elementus, kylančius iš neteisingai suprantamos asmens laisvės. Šimtametės lietuvių tradicijos padės jums protingai ir su tikėjimu atsiliepti į tuos iššūkius.

Norėčiau jus paraginti ypatingą dėmesį skirti pašaukimams į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Bažnyčia Lietuvoje niekada tenepavargsta be paliovos melstis už pašaukimus! Taip pat prašau jus rūpintis derama, pradine ir nuolatine, kunigų, vienuolių, seminaristų formacija, ypatingą dėmesį skiriant dvasiniam gyvenimui ir dorovei, taipogi ugdyti evangelinį neturtą ir mokyti materialines vertybes tvarkyti pagal Bažnyčios socialinės doktrinos principus. Mylėkite savo kunigus, būkite pasiekiami kai jie jūsų ieško, nelaukite kol jie jūsų ieškos, nepalikite jų vienų sunkumuose. Stropiai rūpinkitės ir katechetais, savuoju liudijimu perduokite jiems evangelizavimo džiaugsmą.

Galiausiai prašau jus rūpintis vargšais. Taip pat ir Lietuvoje, nepaisant dabartinės ekonominės pažangos, yra daug žmonių, kuriems reikia padėti, neturinčių darbo, sergančių, apleistų. Būkite jiems artimi. Neužmirškite ir tų, ypač jaunimo, kurie dėl įvairių priežasčių išvyksta iš Šalies ir naujų kelių ieško užsienyje. Didėjantis jų skaičius ir jų poreikiai reikalauja Vyskupų Konferencijos dėmesio ir sielovadinės globos, kad jie išsaugotų tikėjimą ir lietuvių religines tradicijas.

Brangieji Broliai, ačiū jums už vizitą. Parvežkite mano sveikinimus savo vietinėms Bažnyčioms ir visiems tautiečiams. Mergelė Marija, jūsų Šalyje ypatingai garbinama Vilniaus „Aušros Vartuose“, Šiluvoje ir daugelyje kitų vietų, teužtaria Bažnyčią Lietuvoje: teapgaubia savo apsiaustu kunigus, vienuolius, vienuoles, ir visus tikinčiuosius, teišmeldžia visai bendruomenei Viešpaties malonių pilnatvę. Aš jus atsimenu savo maldose ir jus prašau melstis už mane, iš širdies suteikdamas jums Apaštališkąjį Palaiminimą.

Vatikanas, 2015 vasario 2
Kristaus paaukojimo šventė

(Vatikano radijas)