Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui

Lietuvos Vyskupų Vizitas Ad limina

Vilniaus Arkivyskupo, LVK pirmininko Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui

2015-02-02

Šventasis Tėve,

malda prie šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus kapų ir mūsų susitikimas su Petro Įpėdiniu stiprina mus, Lietuvos vyskupus, tikėjimo ir meilės tarnystėje, apaštališkoje bendrystėje su Jumis ir per Jus su Visuotine Bažnyčia.

Sveikindami atnaujiname Jums – Kristaus vietininkui – savo pagarbą ir paklusnumą broliškos bendrystės dvasioje. Sveikiname Jus ir Lietuvoje likusių vyskupų emeritų – Juozo Žemaičio, Juozo Matulaičio, Juozo Preikšo ir Jono Kaunecko – vardu.

Esame jauna Vyskupų Konferencija. Pusė pareigas einančių vyskupų pirmą kartą atvykome Ad limina vizito. Jūs ir Jūsų pirmtakas atnaujinote mūsų Konferencijos veidą. Atvykstame su mums pavestų Dievo Tautos dalinių Bažnyčių džiaugsmais ir rūpesčiais. Laukiame Jūsų tėviško padrąsinimo ir pamokymo.

Po ilgos ir sunkios priespaudos nakties Lietuva netrukus švęs nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Dievo tautos maldos ir Šv. Sosto parama stiprino kenčiančią Bažnyčią Lietuvoje. Dėkojame, kad ir šiandien pasauliui neleidžiate užmiršti persekiojamų krikščionių bei kenčiančiųjų nuo karo, terorizmo, skurdo ir prekybos žmonėmis.

Laisvė atvėrė kelią atnaujinti Bažnyčios gyvenimą Lietuvoje pagal II Vatikano Susirinkimo numatytas kryptis. Šiuo keliu einame ir šiandien. Daugėja priemonių gilesniam maldos gyvenimui ir tarnystei. Džiaugiamės, kad pastaraisiais metais išleisti pirmieji du Liturginių Valandų tomai lietuvių kalba, netrukus pasirodys ir kiti du tomai. Pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstas Kanonų Teisės Kodeksas. Toliau verčiami kiti liturginiai apeigynai, pavyzdžiui, Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigynas, kurio įdiegimas padės ne tik geriau parengti krikštijamuosius, bet ir suteiks progą platesnei suaugusiųjų katekezei.

Sėkmingai veikiantys nacionaliniai ir vyskupijų pastoraciniai katechetikos, jaunimo, šeimos ir „Carito“ centrai imasi atnaujinti programas, kad galėtų geriau atsiliepti į šių laikų pastoracinius iššūkius, ypač auginant tikinčiųjų sąmoningumą, ką reiškia būti krikščioniu. Šiuos centrus bei daugelį kitos veiklos palaikyti mums daug padeda seseriškos Bažnyčios iš užsienio, kurioms už tai esame dėkingi.

Malonus sutapimas, kad mus priimate Pašvęstojo gyvenimo metų Pašvęstojo gyvenimo dieną. Tikimės, kad tai simboliškai ženklina, jog šių metų šventimas paskatins ypač didelį atsinaujinimą šventumo kelyje ir duos naujų pašaukimų vyrų ir moterų vienuolynams Lietuvoje.

Nors Seminarijose pašaukimų smarkiai sumažėjo, šiais metais įstojusieji duoda vilties, kad atsiranda daugiau jaunuolių, atsiliepiančių į Dievo kvietimą. Viliamės, kad Pašvęstojo gyvenimo metai bus liudijimas ir paskata visiems krikščionims naujai įvertinti savo pašaukimą kaip didį malonės šaltinį. Tikėjimu degantys kunigai ir tikintieji yra didžiausias paskatinimas naujiems pašaukimams.

Demografinė kaita mums kelia pastoracinių iššūkių – emigracija, migracija į miestus, skyrybos, abortai ir savižudybės. Į visa tai turime atsiliepti su malda ir pastoraciniu uolumu bei mokymo tarnyste. Mūsų neaplenkia šiuolaikinio pasaulio iššūkiai, apie kuriuos Jūs ir Jūsų pirmtakai ne kartą esate perspėję: reliatyvizmas, materializmas, abejingumas ypač gyvybės apsaugos ir šeimos sampratos klausimais.

Šv. Jonas Paulius II apsilankymo Lietuvoje metu kreipėsi į mūsų episkopatą ragindamas imtis naujosios evangelizacijos, o Jūs atnaujinote šį kvietimą, primindamas apie kiekvieno krikščionio misionierišką pašaukimą. Vis ieškome naujų būdų uždegti kiekvieną pakrikštytąjį gyvu tikėjimu: naudojame visuomenės informavimo priemones, vykdome katechetikos programas suaugusiesiems, mokyklose ir universitetų sielovadoje, atnaujiname pasirengimo santuokai kursus, telkiame šeimas, jaunimą, buriame maldos grupes, stipriname judėjimus, suteikiame progą įgyti karitatyvinės veiklos patirtį, rengiame evangelizacijos renginius.

Dėkojame Jums už pastoracinio uolumo ir drąsos pavyzdį, mokymą ir visos Bažnyčios kvietimus maldai, pasninkui ir susitaikinimui. Jūsų minima Dievo Gailestingumo era turi didelį atgarsį Lietuvoje, kur vis auga pamaldumas Dievo Gailestingumui prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, nutapyto Vilniuje pagal Šv. Faustinos regėjimą.

Lietuvoje per artimiausius metus vyks įvairūs reikšmingų įvykių minėjimai: Žemaitija, paskutinė prieš 600 metų pasikrikštijusi Europos dalis, 2017-aisiais minės krikštijimosi pabaigą, o 2018-aisias švęsime Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį, prisiminsime prieš 25-erius metus vykusią Šv. Jono Pauliaus II apaštalinę kelionę į Baltijos šalis bei švęsime Lietuvos globėjos, Ligonių užtarėjos Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų. Prisimindami, kiek šviesos mums suteikė ir kaip sustiprino šv. Jono Pauliaus apsilankymas mūsų laisvės kelio ir Bažnyčios atnaujinimo pradžioje, maloniai kviečiame ir laukiame Jūsų atvykimo į Lietuvą.

Šventasis Tėve, mes meldžiame Jums Dievo malonių gausos bei pavedame Jums mūsų vietines Bažnyčias, mūsų dvasininkus, pašvęstojo gyvenimo narius ir visus Lietuvoje gyvenančius žmones bei lietuvius visame pasaulyje. Prašome jiems Jūsų palaiminimo.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas