Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. gegužės 19-22 d. plenarinį posėdį

2015 m. gegužės 19-22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Virbalas, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius, prisiminė prieš tris mėnesius įvykusį Lietuvos vyskupų vizitą ad limina pas Šventąjį Tėvą, aptarė pasiruošimą Šventųjų Gailestingumo metų šventimui ir palinkėjo gero darbo.

Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. Nutarta, kad šventimas vyks trimis lygiais: nacionaliniu, vyskupijų ir parapijų, o pirmieji konkretūs pasiūlymai bei preliminarus iškilmių kalendorius galėtų būti pateikti jau kitam plenariniam posėdžiui. Lietuvos vyskupai rengiasi dalyvauti ir Romoje organizuojamuose Šventųjų Gailestingumo metų renginiuose. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Ganytojai pritarė LVK Liturgijos komisijos pirmininko vysk. L. Virbalo pasiūlymui papildyti Lietuvoje naudojamą „Laidotuvių apeigyną“ kremavimo apeigomis, taip pat siūlymui kreiptis į Romą, prašant leidimo į Lietuvoje naudojamą Švč. Mergelės Marijos litanijos tekstą įtraukti kreipinį „Gailestingumo motina“.

Susirinkusieji pritarė LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko arkivysk. S. Tamkevičiaus pateiktam šios komisijos Nuolatinės ekspertų grupės sąrašui.

Posėdyje nemažai dėmesio buvo skirta užsienio lietuvių katalikų sielovados reikalams. Australijos lietuvių kapelionu naujai trejų metų kadencijai buvo patvirtintas kun. J. Deveikis, o Monrealio (Kanada) lietuvių kapelionu tokiai pat laiko trukmei – kun. P. Mališka. Šv. Mortos grupės, besirūpinančios kova su prekyba žmonėmis (ji Lietuvoje buvo sukurta sekant Jungtinės Karalystės pavyzdžiu), koordinatoriumi nuo LVK išrinktas Lietuvos Policijos kapelionas kun. A. Toliatas. Posėdyje pabrėžtas didelis Hüttenfeld‘o Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos Vokietijoje vaidmuo išsaugant lietuviškąją išeivių jaunimo tapatybę. Lietuvos vyskupai kviečia užsienio lietuvius leisti savo vaikus mokytis šioje jau istorine tapusioje išeivijos švietimo įstaigoje, teikiančioje retą galimybę užsienyje augančiam lietuvių jaunimui ne tik įgyti puikų vidurinį išsilavinimą, bet ir galimybę augti lietuviškoje bei krikščioniškoje aplinkoje.

Ganytojai taip pat aptarė, kaip įvairiose vyskupijose rūpinamasi sergančiais bei senyvo amžiaus kunigais bei kaip jie išlaikomi. Aptarta Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų veiklos patirtis, svarstyta, ar reikia steigti daugiau panašių namų. Konstatuota vyskupijose taikomų rūpybos sergančiais bei senyvo amžiaus kunigais bei jų išlaikymo sprendimų įvairovė.

LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vysk. K. Kėvalas pristatė susirinkusiesiems įvairias naujas Lietuvos Caritas iniciatyvas bei papasakojo apie jau praėjusias. Vyskupai pritarė Caritas organizuojamai „Pagalbos Nepalui akcijai“, skirtai padėti šios nuo stiprių žemės drebėjimų nukentėjusios valstybės žmonėms. Ganytojai naujoms trijų metų kadencijoms patvirtino Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos religinį patarėją kun. E. Darulį OFM ir Apostolatus maris direktorių kun. V. Poškų. Nauju Nacionaliniu delegatu universitetinei sielovadai išrinktas Vilniaus miesto akademinės sielovados koordinatorius kun. P. Narijauskas.

Gegužės 22 d. ryte Lietuvos vyskupai dalyvavo tradiciniame Vilniaus arkivyskupijos organizuojamame Sekminių šventime, einant Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose, o po pietų drauge su kunigais ir vienuolijų nariais šventė Eucharistiją Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2015 m. birželio 30 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas