Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. birželio 30 d. plenarinį posėdį

2015 m. birželio 30 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, arkivyskupas nominatas L. Virbalas; vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, J. Kauneckas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo.

Į posėdį susirinkę vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. Jau anksčiau nutarus, kad šventimas vyks trimis - nacionaliniu, vyskupijų ir parapijų – lygiais, buvo svarstomi konkretūs pasiūlymai ir idėjos. Ketinama 2016 m. pavasarį organizuoti nacionalinį Gailestingumo kongresą, didžiuosiuose šalies miestuose suorganizuoti jau išpopuliarėjusią akciją „24 valandos Viešpačiui“, kuomet bažnyčios bus atviros maldai visą parą. Per visus metus ypač daug dėmesio bus skiriama Gailestingumo versmei – Atgailos sakramentui; bus skatinami gailestingumo darbai, malda ir piligriminės kelionės. Jubiliejinių Gailestingumo metų šventimas Lietuvoje bus derinamas prie Šv. Sosto parengtos jubiliejinės šventimo programos: vyskupijose vyks įvairius Dievo Gailestingumo aspektus atskleidžiantys renginiai. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis susirinkusiems kalbėjo apie pasirengimą spalio mėnesį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai aptarė kai kuriuos Sinode numatytus svarstyti klausimus, daug dėmesio skirta išsiskyrusiųjų sielovados galimybėms. Ganytojai solidarizuojasi su Popiežiaus kvietimu melstis už artėjantį Sinodą bei kviečia maldai už Sinodą visus Lietuvos tikinčiuosius.

Popiežiui patenkinus LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko arkivysk. S. Tamkevičiaus atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų prašymą, buvo renkamas naujas šios komisijos pirmininkas. Juo vyskupai išrinko paskirtąjį Kauno arkivyskupą metropolitą L. Virbalą. LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas papasakojo susirinkusiems apie tai, kaip rugpjūčio 29 d. Vilniuje, Bernardinų sode, vyks Vienuolijų palapinių šventė bei kaip vyskupijose bus švenčiama vienuolių įžadų atnaujinimo diena. Vyskupai daug dėmesio skyrė naujojo Lietuvos Caritas profilio klausimui, svarstė, koks turėtų būti optimalus nacionalinio bei vyskupijų Caritas santykis, kad kuo geriau būtų atliepiama į tuos socialinius ir dvasinius poreikius, kurie yra aktualūs Lietuvoje.

LVK atstovas Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų Taryboje (COMECE) vysk. R. Norvila papasakojo susirinkusiesiems apie anksčiau šiais metais įvykusį šios organizacijos suvažiavimą, pasidalino įspūdžiais iš susitikimų su Europos Komisijos vadovais bei apibūdino pasikeitimus ES struktūrose. Šio plenarinio posėdžio svečias prof. Boguslavas Gruževskis pristatė į posėdį susirinkusiems vyskupams Lietuvos Caritas inicijuotą sociologinį tyrimą „Skurdas Lietuvoje“ bei jo išdavas.

LVK atstovu aplinkos apsaugos klausimams buvo išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas, o Prancūzijos lietuvių kapelionu naujai dvejų metų kadencijai buvo patvirtintas kun. M. Mitkevičius. Nauju Mišrios dvišalės komisijos nariu išrinktas LVK Generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius. Už tvirtą bei įtaigų krikščioniško gyvenimo liudijimą Lietuvos katalikų Bažnyčios ganytojai dėkojo Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pabaigusiam buvusiam ilgamečiam LVK Pirmininkui arkivysk. S. Tamkevičiui. Už darbą dėkota ir savo kadenciją pabaigusiam LVK Generalinio sekretoriaus pavaduotojui kun. D. Trijoniui, kuris jau pradėjo eiti Telšių šv. Antano Paduviečio katedros administratoriaus pareigas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2015 m. lapkričio 23-27 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas