Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2016 m. lapkričio 21-22 d. plenarinį posėdį

2016 m. lapkričio 21-22 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė pirmadienį, lapkričio 21 d. paskelbtą Šv. Tėvo Pranciškaus apaštalinį laišką Misericordia et misera.

Posėdyje daug dėmesio skirta Lietuvos Caritas restruktūrizacijos klausimams. Apie įvairius Europos šalių Caritas veikimo modelius ir to veikimo aspektus, iššūkius, su kuriais susiduriama, Lietuvos ganytojams išsamiai papasakojo iš Vatikano atvykęs Popiežiškosios tarybos Cor unum atstovas mons. Segundo Tejado Muñoz. Svečias gerai įvertino naujų Lietuvos Caritas statutų projektą, kuriame atsižvelgta į tarybos Cor unum pastabas ir patikslinimus.

Vyskupai patvirtino lietuviškąjį tekstų Krikščionių vienybės savaitei, švenčiamai kasmet sausio mėnesį, vertimą. Kiekviena vyskupija galės šiuos tekstus pritaikyti savo renginiams. Į savo veiklą atnaujinančio Baltijos jūros regiono krikščionių bažnyčių atstovų tinklo Theobalt renginį Lenkijoje, Ščecino mieste, deleguojamas kun. K. Rugevičius.

Atsiliepdami į Šv. Tėvo kvietimą kiekvienoje šalyje įsteigti Maldos už seksualinės prievartos aukas dieną, vyskupai nutarė Lietuvoje už tikinčiųjų ir netikinčiųjų padarytų nusikaltimų aukas melstis penktąjį Gavėnios sekmadienį. Visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami jungtis į maldą už tuos, kurie darbovietėse, mokyklose, religinėse institucijose ir kitur tapo šio baisaus, pasaulėžiūros ribų nepaisančio nusikaltimo aukomis.

Pristatyta Caritas veikla pabėgėlių integracijos srityje. Į savo posėdį susirinkę vyskupai taip pat patvirtino kunigų, 2017-2018 m. išleidžiamų į studijas Romos universitetuose, sąrašą.

Nauju Nacionaliniu delegatu universitetinei sielovadai Lietuvos ganytojai išrinko kun. P. Pich. Pritarta antrai trejų metų kadencijai į Lietuvos policijos kapeliono pareigas siūlyti kun. A. Toliatą, o į atstovo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje – V. Vobolevičių. Į 2017 m. kovo 28-31 d. Barselonoje vyksiantį CCEE kongresą, pašvęstą jaunimo dvasinio palydėjimo klausimams, deleguoti vysk. A. Poniškaitis, vysk. K. Kėvalas, mons. R. Gudlinkis, kun. P. Pich ir Lietuvos katechetikos centro specialistė A. Pinigienė.

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai pasidalino patirtimi ir idėjomis, kilusiomis dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose.

Posėdžio metu išklausyta išsami LVK delegato užsienio sielovadai prel. E. Putrimo informacija, svarstyti kiti liturginiai, teisiniai ir ūkiniai klausimai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2017 m. sausio 9 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas