Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Paskirtas naujas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vyskupas (2003 10 18)

2003 metų spalio 18 dieną įvyko šis pasikeitimas Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje:

L'OSSERVATORE ROMANO fotografija

Popiežius Jonas Paulius II naujuoju vyskupu nominavo ir Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupo Generalinį vikarą vyskupą Joną Ivanauską. Naujajam vyskupui suteiktas Canapio vyskupo titulas.

Jūsų dėmesiui pateikiame naujojo Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro Jono Ivanausko biografiją.

 

 

Vyskupas Jonas IVANAUSKAS

Vyskupas Jonas Ivanauskas yra gimęs 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Buvo pakrikštytas 1960 m. kovo 15 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

1978 m. baigė Kauno miesto 29 vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos–filosofijos fakultetą. Praėjus keliems mėnesiams iš Seminarijos buvo paimtas atlikti karinę tarnybą armijoje.

1980 m. rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas ir dvasinę formaciją Kunigų seminarijoje.

1984 m. kovo 4 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje buvo pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu.

1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos–filosofijos fakultetą, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį.

1985–1987 m. dirbo Raseinių bažnyčios vikaru. Taip pat tais metais Teologijos–filosofijos fakultete tęsė teologijos studijas licenciatūros programoje.

1987 m. gegužės 27 d. Teologijos–filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį.

1987–1988 m. dirbo Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru ir buvo pakviestas dėstyti Teologijos–filosofijos fakultete.

Tęsdamas dėstytojo darbą, 1988 – 1989 m. ėjo kunigų seminarijos Prefekto pareigas.

1989 m. gruodžio mėnesį, Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą.

1990–1992 m. studijavo Moralinę teologiją Popiežiškajame Laterano Universitete, “Alfonsianum” Akademijoje.

Nuo 1992 m. rudens Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete dėstytojas; padeda sielovadoje Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje.

1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo Universiteto Senatas suteikė docento pedagoginį vardą.

Nuo 1994 m. Lietuvos Biblijos draugijos narys.

1997–2002 m. Vytauto Didžiojo Universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Specialiosios teologijos katedros vedėjas.

2002 sausio mėn. Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius paskyrė Generalinio vikaro pareigoms.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas
info@lvk.lcn.lt