Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2018 m. birželio 12 d. plenarinį posėdį

2018 m. birželio 12 dieną Telšiuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pakvietęs dalyvaujančiuosius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus.

Ruošiantis rugsėjo 22-23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštalinei kelionei į Lietuvą, Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius-organizacinius pasiruošimo šiam vizitui aspektus. Pristatyta savanorių, talkinsiančių šio vizito renginių metu, registracijos eiga, aptartos informacijos apie Šv. Tėvo lankymąsi sklaidos galimybės, kiti vizito organizacijos klausimai.

Vyskupai parengė kreipimąsi dėl ketinamos ratifikuoti Stambulo konvencijos, kurio tekstas netrukus bus išplatintas. Šiame kreipimesi dar kartą primenama Bažnyčios nuostata, raginanti gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto - taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Drauge atkreipiamas dėmesys, kad Stambulo konvencija ne tik neišsprendžia smurto problemos, bet ir sukuria naujų.

LVK posėdyje daug dėmesio skirta katechezės situacijai Lietuvoje, tartasi, kaip pagerinti jau vykdomas programas. Jau metai, kaip Lietuvoje (pirmiausiai vyskupijų katedrose) vykdoma suaugusiųjų įkrikščioninimo programa. Jos dėka suaugusiesiems, norintiems tapti Bažnyčios nariais, siūloma galimybė susipažinti su tikėjimo tiesomis bei priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Aptarta per metus sukaupta patirtis, susipažinta su šios programos vykdymu kitose Europos šalyse. Nuspręsta tęsti suaugusiųjų įkrikščioninimo programą, plėtoti jau pradėtą praktiką bei kviesti į ją ne tik norinčiuosius priimti įkrikščioninimo sakramentus, bet ir trokštančius pagilinti savo tikėjimą suaugusiuosius.

Ganytojai aptarė ir sužadėtinių pasiruošimo Santuokos sakramentui klausimus. Lietuvoje įprasta vestuves pradėti planuoti prieš 9-12 mėnesių, o dabartinė registracijos santuokai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuostata neretai sukelia keblumų norint laiku pasiruošti šiam svarbiam gyvenimo įvykiui. Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. Sužadėtiniams, kurie parapijose registruosis Santuokai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir toliau lieka galioti senoji tvarka.

Posėdžio dalyviai dekretu patvirtino LVK asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles. Jų privalu laikytis visiems LVK įsteigtiems ar jos jurisdikcijoje esantiems juridiniams asmenims, kurie neturi savų, Vyskupų konferencijos patvirtintų taisyklių. Šios taisyklės įsigalioja 2018 m. birželio 13 d.

Kaip jau buvo skelbta, birželio 14-17 d. Kaišiadorių katedroje bus iškilmingai minimos arkivyskupo kankinio T. Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės. Tikintieji kviečiami jose dalyvauti ir melstis, dėkojant už pal. Teofiliaus tikėjimo tvirtybę.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 30 d. Liškiavoje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas