Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 10 29. LVKS informacija. Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

Spalio 29 d., trečiadienis (Vilnius). 2003 metų spalio 27-28 dienomis Trinapolio vienuolyne Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai bei Apaštališkojo nuncijaus patarėjas monsinjoras Charles Balvo.

Vilniuje susirinkę Lietuvos vyskupai, remdamiesi neseniai išleista Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąja adhortacija Pastor Gregis, kurioje aptariamas vyskupo vaidmuo Bažnyčioje, diskutavo apie įvairius vyskupo atsakomybės aspektus.

Vyskupai atnaujino savo pasiryžimą ištikimai tęsti ganytojišką evangelizacinį ir sielovadinį darbą bei stiprinti ryšį su savo artimiausiais bendradarbiais - kunigais, siekiant padėti jiems įgyvendinti kunigišką pašaukimą dvasiniame gyvenime ir sielovadiniame darbe.

Plenarinio posėdžio metu vyskupai išsakė savo rūpestį dėl įvairių trūkumų, kuriuos galima pastebėti šiandienos Bažnyčios Lietuvoje gyvenime. Ypatingas dėmesys buvo skirtas įvykiams, pastaruoju metu sukėlusiems tikinčiųjų nerimą ir papiktinimą. Lietuvos vyskupai dar kartą patvirtino jau anksčiau viešai išsakytą įsipareigojimą ir nuostatą, kad kaltinimai nusikaltimais privalo būti ištirti ir, jiems pasitvirtinus, kaltininkai turi būti nubausti. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai priminė, kad bausmės turi būti skiriamos siekiant nusikaltusiųjų asmenų atsivertimo ir pasitaisymo, bet ne žmogaus pasmerkimo. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys ir į pasitaikančius atvejus, kai pareiškiami kaltinimai yra nepagrįsti. Tokiais atvejais kiekvieno pareiga yra ginti melagingai apkaltintuosius.

Trinapolio vienuolyne Vilniuje susirinkę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai svarstė dabartinę katalikiškų visuomenės informacijos priemonių padėtį. Vyskupai nusprendė paraginti kunigus ir tikinčiuosius daugiau naudotis galimybėmis, kurias suteikia katalikiškos leidyklos. Tikintiesiems primenama, kad ugdyti savo tikėjimo žinias ir stengtis būti sąmoningais katalikais yra kiekvieno asmeninė pareiga. Siekdami sudaryti palankesnes sąlygas katalikiškos žiniasklaidos sklaidai Lietuvos vyskupai paragins kunigus aktyviai platinti Katalikų Pasaulio mėnraštį bei kitus katalikiškus leidinius.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nariai patvirtino liturginės komisijos pristatytą naujojo ligonių patepimo apeigyno vertimą į lietuvių kalbą. Šis apeigynas dabar bus išsiųstas Šventajam Sostui aprobuoti.

Plenarinio posėdžio metu buvo svarstyti įvairūs pasauliečių sielovados klausimai. Buvo aptartas Ateitininkų sąjūdžio prašymas dėl kapelionų paskyrimo, skautų organizacijų prašymas paremti Betliejaus ugnies projektą, pristatyti dar keli šiuo metu vykdomi evangelizacijos projektai.

Lietuvos vyskupams buvo pristatyti jau vykdomi darbai organizuojant Lietuvos jaunimo dienas, vyksiančias 2004 metų liepos 24 - 25 dienomis Šiauliuose.

Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai diskutavo apie galimybės sustiprinti Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakultetą. To siekiant kai kuriems kunigams reikės sudaryti galimybes ateityje visiškai atsiduoti akademiniam darbui.

Vyskupai aptarė pastarojo meto Lietuvos spaudos publikacijas ir išreiškė solidarumą neteisingai apkaltintam Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.

Buvo prieita bendros nuomonės, kad kai kuriuose leidiniuose ir televizijos laidose yra pastebima religinių, visuomeninių, valstybinių ir kultūrinių autoritetų griovimo tendencija. Moralinės ir pilietinės atsakomybės stoka kelia susirūpinimą tautos dvasine sveikata. Siūlyta kviesti visuomenę, politinį ir kultūrinį elitą atsakingai diskusijai apie žiniasklaidos vaidmenį bei pilietinius įsipareigojimus.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2003 m. gruodžio 11 d. Kaune.

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt