Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį

2019 m. gegužės 14-16 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į susitikimą taip pat atvyko Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis kun. Christopher T. Washington.

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai,  2019 m. gegužė. Fotografija vysk. R. Norvilos

Vyskupai posėdį pradėjo šv. Mišiomis ir malda už Velykų sekmadienį Šri Lankoje teroristinių atakų metu nužudytus žmones. Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius melstis už persekiojamus krikščionis, kad jie galėtų netrukdomi išpažinti savo tikėjimą.

Kaip žinome, Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Jo koordinatorius Lietuvoje kun. A. Barelli SDB pristatė misijų mėnesio organizacinius aspektus ir kalendorių. Spalio 1 d. 12 val., minint misijų globėją šv. Teresę iš Lisieux, Ypatingasis misijų mėnuo Lietuvoje prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje, kurias aukos visi Lietuvos vyskupai. Į šią iškimę ypač kviečiami Gyvojo rožinio brolijų nariai bei katalikiškų mokyklų mokytojai ir moksleiviai.

Misijų dieną katalikų Bažnyčia kasmet švenčia spalio priešpaskutinį sekmadienį. 2019 m. spalį paskelbęs Ypatinguoju misijų mėnesiu, popiežius Pranciškus tikinčiųjų prašo «jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę. Ypatingojo 2019-ųjų misijų mėnesio tema – «Pakrikštyti ir siunčiami – Kristaus Bažnyčia misijoje pasaulyje».

Vysk. J. Ivanauskas pristatė, kaip birželio 8 d. Krokuvoje (Lenkija) ir birželio 22 d. Videniškiuose (Molėtų raj.) bus minimos pal. Mykolo Giedraičio iškilmės. Vilniuje jau baigtas restauruoti pal. M. Giedraičio paveikslas, iškilmėms išleisti jo paveikslėliai su malda, vyskupijas pasieks informacinė medžiaga apie šventę.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas pristatė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką motu proprio «Vos estis lux mundi» ir aptarė jo detales. Šis motu proprio nustato naujas normas dėl būtinumo pranešti apie žinomus nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų seksualinio išnaudojimo atvejus, patobulintas pranešimo priėmimo procedūras bei naują tvarką tiriant skundus prieš vyskupus ir vienuolynų vyresniuosius.

Atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus raginimą susitikti su smurtą patyrusiais asmenimis ir juos išklausyti, Lietuvos vyskupai pasikvietė kitoje šalyje nukentėjusį, bet Lietuvoje gyvenantį asmenį, kuris pasidalijo skaudžia vaikystės istorija, turinčia pasekmių jo gyvenimui iki šiol, ir kaip vyskupai gali geriau padėti šitaip kenčiantiems žmonėms.

LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas  pristatė pašventimo į mergelių luomą instrukcijos Ecclesiae sponsae imago bei ją lydinčių dokumentų lietuviškuosius vertimus, kuriuos posėdžio dalyviai patvirtino.

Užfiksavus keletą dvasininkų vykdomos politinės agitacijos socialiniuose tinkluose atvejų, Lietuvos vyskupai dar kartą primena, kad kunigai pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos. Kaip nustato kan. 287 § 2, «dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms ginti ar bendram gėriui skatinti».

Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė A. Grigaitytė posėdžio dalyviams pristatė devintąsias Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks 2020 metų birželio 26-28 dienomis Šiauliuose.

Į XXIII Renovabis kongresą «Šiuolaikinis miestas – iššūkiai Bažnyčiai. Sielovados Rytuose ir Vakaruose perspektyvos», įvyksiantį 2019 m. rugsėjo 11-12 dienomis Miunchene, deleguotas vysk. D. Trijonis.

Posėdžio metu ganytojai skyrė nemažai dėmesio ir užsienio lietuvių sielovados klausimams. Pasibaigus kadencijai, kun. L. Baltrušaičio įpėdiniu Briuselio lietuvių kapeliono pareigose taps kun. R. Skinkaitis. Bergeno (Norvegija) lietuvių sielovada nuo šiol rūpinsis kun. D. Liutika.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks lapkričio 18-20 dienomis Vilniuje.

                                        
Lietuvos vyskupų konferencijos informacija