Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties

Didžiai gerbiamam Gintarui Grušui
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui

Šventasis Tėvas nuliūdo, sužinojęs apie vyskupo Pauliaus Antano Baltakio mirtį, ir reiškia savo nuoširdžią užuojautą visiems, gedintiems dėl velionio vyskupo mirties.

Jo Šventenybė, dėkinga vyskupui Baltakiui už ilgametę kunigiškąją ir vyskupiškąją tarnystę, ypatingai už lietuvių katalikų, gyvenančių už savo šalies ribų, dvasinį lydėjimą, paveda velionio sielą gailestingajai Dangiškojo Tėvo meilei.

Visiems dalyvaujantiesiems krikščioniškųjų laidotuvių Mišiose Popiežius Pranciškus nuoširdžiai suteikia savo Apaštalinį Palaiminimą kaip ramybės ir paguodos Viešpatyje Jėzuje ženklą.

Kardinolas Pietro Parolin
Valstybės sekretorius