Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Arkivysk. G. Grušas: melskime Išminties, Tvirtumo ir kitų Dievo dovanų prezidentui G. Nausėdai

Liepos 12 dieną išrinktasis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. „Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“ – iškilmingame Seimo posėdyje sakė aštuntasis nepriklausomoje Lietuvoje išrinktas prezidentas G. Nausėda.

Kadenciją baigusią prezidentę Dalią Grybauskaitę ir išrinktąjį prezidentą Gitaną Nausėdą su žmona iškilmingo Seimo posėdžio dalyviai pagerbė atsistodami. Ceremoniją invokacija pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos dieną atsiliepdami į šv. Pauliaus raginimą melskimės „už visus žmones <...> ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1 Tim 2, 1–2)“, – kvietė arkivysk. G. Grušas, primindamas, kad prieš 29-erius metus G. Nausėda visam gyvenimui davė kitą priesaiką: jis savo mylimai moteriai prisiekė visada būti ištikimas, visą gyvenimą ją mylėti ir gerbti. Tuomet jis taip pat priesaiką baigė žodžiais: „Tepadeda man Dievas.“

„Kaip ištikimybė santuokos priesaikai lydėjo jo šeimos gyvenimo žingsnius, jos augimą, taip šiandien duodama priesaika telydi ir testiprina naujojo Prezidento ir jį išrinkusios tautos santykį“, – linkėjo LVK pirmininkas.

Pasak arkivysk. G. Grušo, šeimos gyvenime neužtenka tik žmogiškų pastangų, bet reikia ir Dievo artumo bei palaimos. Taip ir vadovaujant valstybei reikia Viešpaties pagalbos: „Todėl šiandien Dievo prašome apdovanoti naująjį Prezidentą reikalingomis malonėmis ir gausiomis Šventosios Dvasios dovanomis, kad įvykdytų savo pareigą Lietuvos žmonėms. Meldžiame gausių Išminties, Tvirtumo, Pažinimo, Supratimo, Žinojimo, Susilaikymo ir Dievo baimės dovanų. Meldžiame dovanų, kurios padėtų visus sprendimus priimti Tiesos Dvasios šviesoje ir siekti visiems teisingumo.“

Viešpats moko: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12). Arkivyskupas linkėjo, kad šis Viešpaties meilės pavyzdys lydėtų ir stiprintų kiekvieną prezidento tarnystės žingsnį.

„Prieš metus Lietuvos vyskupai paaukojo Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, todėl šiandien prašome jos globos naujajam prezidentui, kad per jo tarnystę Lietuvos vaikai ir jaunimas, sutuoktiniai ir jų šeimos, dirbantys ir bedarbiai, pensininkai, ligoniai ir sveikieji jaustų rūpestį ir globą.

Telaimina mus ir mūsų šalį Visagalis Dievas, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen“, – invokaciją baigė LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas.

Naujasis šalies kariuomenės vadas prezidentas G. Nausėda bei kadenciją baigusi prezidentė D. Grybauskaitė Nepriklausomybės aikštėje sveikino Ginkluotųjų kariuomenės pajėgų ir Šaulių sąjungos rikiuotę. Kariai Gedimino prospektu žygiavo iki Vilniaus Šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros. Iškilmingoms šv. Mišioms šioje šventovėje vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, koncelebravo naujasis nuncijus Baltijos šalims, antradienį į Lietuvą atvykęs arkivysk. P. Rajič, kard. A. J. Bačkis, vyskupai.

Skambant varpams pirmąją šalies porą prie Arkikatedros pasitiko ir pasveikino jos administratorius kun. V. Česnulevičius, G. Nausėdos žmonai Dianai padovanodamas puokštę gėlių. Šv. Mišiose dalyvavo ir prezidento tėtis, dukros. Į Katedrą atvyko kadenciją baigę prezidentai V. Adamkus, D. Grybauskaitė, Seimo pirmininkas V. Pranckietis, Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis, ministras pirmininkas S. Skvernelis, kiti garbūs svečiai.

Popiežius Pranciškus, atvykęs pas mus praėjusių metų rugsėjį, savo pirmoje kalboje Simono Daukanto aikštėje, cituodamas mūsų himno žodžius, ragino mus semtis stiprybės iš savo praeities. Pažindami savo tautos istoriją, mes galime semtis išminties iš protėvių, pasimokyti, kaip gyventi. Šiandienos pirmajame skaitinyje girdime Dievo tautos istoriją, kurią pažinti ne mažiau svarbu, kad ir iš Atpirkimo istorijos semtumės stiprybės savo gyvenimo kelyje, – homilijoje sakė arkivysk. G. Grušas. – Girdime istoriją apie Juozapą, šeimos jaunėlį, kuris dėl brolių pavydo vos nebuvo nužudytas, o vėliau jų pačių parduotas į vergiją ir išvežtas į Egiptą. Ten, gerai dirbdamas, jis iškilo į valdžios aukštumas. Kai Juozapo tėvynę ištiko badas, jo broliai atvyko į Egiptą maldauti faraoną maisto savo šeimai ir tautai. Jie nepažino savo brolio. Juozapas pareikalavo, kad jie atvežtų jam jauniausią brolį, po to prisipažino esąs jų brolis ir juos gausiai apdovanojo. Šitaip, per tą didžiulę nelaimę – Juozapo pardavimą į vergystę, – Dievas parengė kelią, kad išgelbėtų savo tautą nuo bado. Vėliau iš Egipto Mozė išvedė Izraelio palikuonis, Dievo Tautą, į Pažadėtąją Žemę ir tai yra mūsų Išganymo slėpinio – Kristaus įsikūnijimo, mirties ir prisikėlimo – provaizdis.“

Arkivysk. G. Grušo žodžiais, išganymo istorija kupina tokių atvejų, kai Dievas parengia kelią ir pašaukia bendradarbių, nors iš šalies atrodo, kad vyksta tik nelaimės ir tragedijos. Tą galima matyti ir Jėzaus kilmės istorijoje, kai visi pranašai ruošia kelią jo įsikūnijimui. Tą regime ir Kristaus Bažnyčios istorijoje – Geroji Naujiena ne be vargų ir aukų pasklido po visą pasaulį. Todėl mums taip svarbu semtis išminties iš savo istorijos, mokytis iš pirmtakų.

„Nepaprastai svarbu sugebėti skaityti laiko ženklus ir išgirsti Viešpaties balsą. Kaip tai daryti? Pirmiausia reikia dėkoti. Dėkojimas padeda atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime, atpažinti jo artumą. Mes turime už ką dėkoti – už beveik 30-ties metų laisvės kelią, už mūsų narystę laisvų šalių sąjungose, kurios padeda užtikrinti mūsų laisvę, už demokratinę santvarką, kurioje ramiai ir taikiai keičiasi valdžios, paisoma piliečių balso. Galime dėkoti už laisvę ramybėje garbinti Dievą ir svetingai priimti ateitį. Dėkoti Dievui, kaip ir jis pats mus kviečia, švenčiant šventąsias Mišias“, – primindamas, kad net ir pats žodis Eucharistia graikų kalboje reiškia dėkojimą, sakė arkivyskupas.

Pasak LVK primininko, gyventi moraliai ir priimti teisingus sprendimus – dažnai nepopuliaru. Kaip liudija istorija, neretai tokie žmonės yra persekiojami tiek dėl asmeninių, tiek – kaip matome daug kur pasaulyje ir šiandien – dėl religinių motyvų. „Evangelijoje girdėjome, kad to ir galima tikėtis. Ir nors toks krikščionio likimas yra tikėtinas, vis dėlto vienintelis kelias į tikrąją palaimą yra laikytis tiesos, likti Kristaus šviesoje“, – sakė arkivysk. G. Grušas, cituodamas žodžius, kuriuos buvo galima perskaityti šv. Teresės iš Kalkutos globojamuose vaikų namuose, ir kurie primena mūsų misijos šiame gyvenime esmę:

Žmonės dažnai elgiasi neišmintingai, nelogiškai ir egocentriškai.
Vis dėlto – atleiskite jiems.

Jei esate geri, jus gali apkaltinti savanaudiškumu ir slaptais kėslais.
Vis dėlto – būkite geri.

Jei jums sekasi, įsigysite ir netikrų draugų, ir mirtinų priešų.
Vis dėlto – tegul jums sekasi.

Jei esate dori ir nuoširdūs, žmonės gali jus apgaudinėti.
Vis dėlto – būkite dori ir nuoširdūs.

Tai, ką statėte metų metus, kažkas gali sugriauti per vieną naktį.
Vis dėlto – statykite.

Jei surasite ramybę ir laimę, žmonės gali jums pavydėti.
Vis dėlto – būkite laimingi.

Gerus jūsų darbus žmonės rytoj tikriausiai pamirš.
Vis dėlto – darykite gerus darbus.

Atiduokite pasauliui tai, ką turite geriausia.
Matote, galiausiai viskas yra tarp jūsų ir Dievo; tai niekados nėra tarp jūsų ir jus supančios aplinkos.

„Dievo planas pildosi. Šiandien Prezidentas pradeda naują savo pašaukimo etapą, o mes verčiame naują savo tautos istorijos puslapį. Mums visiems, kad ir koks būtų mūsų pašaukimas, reikia likti ištikimiems Dievo Žodžiui ir savo sąžinei. Skaitykime laiko ženklus, už viską dėkokime ir drąsiai, pasitikėdami Dievu, eikime per išbandymus. Kaip yra kartojęs palaimintasis Jurgis Matulaitis, blogį nugalėkime gerumu“, – pamokslą baigė LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas.

Po  iškilmingų šv. Mišių Katedros aikštėje Lietuvos Respublikos Prezidentą sveikino Lietuvos miestų ir miestelių gyventojai, užsienio lietuviai.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija
Nuotrauka Vyganto Malinausko