Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Ypatingojo misijų mėnesio iškilmė – prie didžio misionieriaus pal. Teofiliaus Matulionio kapo

Spalio 1-ąją iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje Lietuvos vyskupai ir tikintieji pradėjo Ypatingąjį misijų mėnesį. Koncelebracijai vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Drauge su popiežiumi Pranciškumi, vyskupais, kunigais, pašvęstaisiais ir broliais bei seserimis visame pasaulyje šiandien čia, Lietuvoje, Kaišiadorių katedroje prie pal. Teofiliaus Matulionio – didžio misionieriaus, ištikimo ganytojo, Dievo žmogaus – pradedame misijoms skirtą mėnesį“, – šiais žodžiais į susirinkusiuosius kreipėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šventės šeimininkas sveikino Lietuvos vyskupus, naująjį apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Petarą Rajičių, kardinolą nominatą Sigitą Tamkevičių, Vyskupų konferencijos, nunciatūros atstovus, kunigus iš visų Lietuvos vyskupijų, seminaristus, vienuoles, vienuolius, brolius ir seseris iš Kaišiadorių vyskupijos, Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų, Panevėžio, Telšių, Šiaulių ir Telšių vyskupijų, ypač Gyvojo rožinio draugijos narius, taip gausiai dalyvavusios tikėjimo šventėje.

Homiliją sakė Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. „Brangieji, tikriausiai negalvojame apie tai, kad turėtume tapti misionieriais kokiuose nors tolimuose kraštuose, kur Kristus dar nėra pažįstamas. Tačiau ar mūsų kraštas, ar mūsų aplinka nėra tapusi misijų kraštu? – klausė vyskupas. – O tu, broli, sese, ar jau radai savo vietą Bažnyčioje? Kaip tu myli savo Bažnyčią? Dalyvauji drauge su kitais jos gyvenime? Domiesi jos misija? Ar meldiesi už jos ganytojus, kunigus, katechetus, visus misionierius, kitose šalyse padedančius pažinti ir pamilti Viešpatį Jėzų? Ar stengiesi mylėti bažnytinę bendruomenę, kurios prieglobstyje gyveni? Juk tam esame pakrikštyti ir siunčiami būti Kristaus ruporais.“

Anot popiežiaus Pranciškaus, kiekvienas krikščionis ir kiekviena bendruomenė suras savo kelią, kuriuo žengti liepia Viešpats, tačiau visi esame raginami atsiliepti į kvietimą išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos“ (Evangelii gaudium, 20).

„Išdrįsti pasiekti visus pakraščius... O kur man yra pakraštys? Nebūtinai tai turi būti Azija, Afrika ar Lotynų Amerika. Tokiu pakraščiu man gali tapti šalimais gyvenanti ir Dievo meilės dar nepažįstanti šeima ar vienišas ir socialinę atskirtį kenčiantis žmogus. Pradžiuginsiu jus! Tam, kad taptumėte misionieriais, visai nebūtina toliausiai keliauti. Savo tikėjimo liudijimu pasibelskite į širdį šalia jūsų esančio žmogaus, kuriam reikia jūsų tikėjimo liudijimo ir iš tikėjimo kylančio paguodos žodžio. (...) Turime atrasti, kad būti misionieriumi ir Kristaus liudytoju nėra koks nors ypatingas gyvenimo būdas, kurį galėtų praktikuoti tiktai kai kurie šventumo genijai. Tai nėra elitinis išrinktųjų kelias, bet kvietimas kiekvienam pakrikštytajam. Kokia didelė malonės jėga snaudžia nesuskaičiuojamoje daugybėje pakrikštytųjų! Dievo malonė jumyse snaudžia. Ar norite ją pažadinti? Tuomet šis mėnuo kaip tik jums!“, – drąsino vysk. A. Jurevičius.

Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas P. Rajičius savo po Komunijos maldos sakytame žodyje priminė popiežiaus Pranciškaus akcentus Žinioje Pasaulinės misijų dienos proga. Šią dieną minėsime spalio 20-ąją. Pasak Šventojo Tėvo, Ypatingojo misijų mėnesio tema „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ išreiškiamas įpareigojimas kiekvienam pakrikštytajam: aš gavau tikėjimą ir esu kviečiamas pasidalyti juo su kitu, kuris gyvena šalia. Be įkyrumo, be prievartos ir be ilgų kalbų – tiesiog gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu. Tai ir reiškia būti misionieriumi.

„Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius“, – pabrėžia popiežius Pranciškus laimindamas misionierius ir misionieres, taip pat visus Krikšto sakramento dėka dalyvaujančius Bažnyčios misijoje.

Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB teigimu, kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Popiežiaus nurodymus Ypatingajam misijų mėnesiui, specialiai šiai progai skirtą maldą, renginių Lietuvoje kalendorių, misionierių liudijimų, kitos medžiagos, kuria galima naudotis skleidžiant žinią apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje, galima rasti interneto svetainėje misijos.katalikai.lt.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija