Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

75-mečio proga vysk. Joną Borutą sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę tikintieji

75 metų sukaktį minintį vyskupą Joną Borutą Telšių katedroje sveikino vyskupai, kunigai, į padėkos šv. Mišias susirinkę telšiškiai ir vyskupijos tikintieji. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas. Dėkodami vyskupui Rimantui Norvilai už nuotraukas, dalijamės šventės akimirkomis.

Fotografijos vysk. Rimanto Norvilos

Vyskupas J. Boruta gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune. Baigęs Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą, 1962 m. mėgino stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau dėl sovietų valdžiai nepageidaujamos kilmės buvo nepriimtas. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Fizikos ir matematikos fakultetą.
1970 m. baigęs studijas VU, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 1982 m. apgynė disertaciją, tačiau pažymėjimas, liudijantis apie fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnio suteikimą, tuomet nebuvo išduotas. 1992 m. Lietuvos Mokslo taryba šią disertaciją nostrifikavo, suteikdama J. Borutai gamtos mokslų daktaro laipsnį.

1975 m. pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje. 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgiryje slapta įšventintas kunigu. Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių SJ, 1983–1989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. 1983 – 1989 m. – vienas iš seserų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų vadovų. Nuo 1991 m. dėsto Bažnyčios istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 1998 m. docentas.

1989 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupijos komisijos nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi. 1989 –1998 m. buvo Lietuvos jėzuitų provincijos provincijolu. 1997 –2006 m. buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininku.

1997 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. 1997–2002 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) generaliniu sekretoriumi.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu. Sausio 20 d. įvyko vyskupo Jono Borutos SJ ingresas į Telšių vyskupijos katedrą.

2002–2011 m. buvo LVK Liturginės komisijos pirmininku. 2002-2014 m. pirmininkavo LVK Ekumeninių reikalų tarybai. Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. - Telšių vyskupas emeritas.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija