Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2003 12 11 plenarinis posėdis

2003 m. gruodžio mėn. 11 dieną Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai bei Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Zurbriggen.

Vyskupai, aptarę susidariusią padėtį Lietuvos visuomenėje ir abiejų arkivyskupų laišką Lietuvos Respublikos Prezidentui, nusprendė kreiptis į Lietuvos žmones bendru laišku. Laiške jie įvardijo šalyje susidariusią moralinę krizę, apeliavo nesišvaistyti dvasines vertybes išreiškiančiais terminais politinėje retorikoje ir kvietė šių vertybių ieškoti maldoje, šeimoje bei savo parapijų bendruomenėse. Vyskupai ragino visiems eiti susitaikymo keliu, melsdami kalėdinės taikos ir džiaugsmingų Kalėdų švenčių.

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, kuris taip pat yra apaštalinis nuncijus Latvijoje ir Estijoje bei Estijos apaštalinis administratorius, pasiūlė atnaujinti tradiciją visiems Baltijos kraštų vyskupams susitikti bendram posėdžiui. Tokie susitikimai galėtų vykti kas tris metus. Sutarta siekti surengti susitikimą Taline kitų metų balandžio mėnesio pabaigoje, kai Estijos apaštalinė administratūra minės savo 80-ąsias metines bei Baltijos valstybių įstojimo į Europos Sąjungą išvakarėse.

Naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas išsamiai pristatė vyskupų apmąstymui spalio mėnesį paskelbtą Šv. Tėvo posinodinį apaštališkąjį paraginimą Pastores Gregis apie vyskupų ganytojišką misiją.

Lietuvos vyskupai svarstė Bažnyčios kilnojamųjų kultūros vertybių klausimą. Aptartas dvišalės nuolatinės komisijos, rengiančios susitarimą įgyvendinant Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, darbas. Ieškoma būdų, kaip valstybė sugrąžintų Bažnyčiai tas vertybes, kurios buvo neteisėtai nusavintos tarp 1940 ir 1990 metų. Tartasi, kaip ir kur bažnytines vertybes pagarbiai saugoti, eksponuoti sakraliniuose muziejuose, esant reikalui, naudoti liturgijai.

Vyskupams pristatyta šį šeštadienį rengiamos tarptautinės mokslinės konferencijos apie dirbtinį apvaisinimą programa bei iš užsienio atvykstantys šios srities specialistai.

Aptarti ateinančiųjų metų renginiai bei Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdžiai. Kitas plenarinis posėdis numatytas 2004 m. kovo 16 d.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas