Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. lapkričio 18–20 d. plenarinį posėdį

2019 m. lapkričio 18–20 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolai A. J. Bačkis, S. Tamkevičius, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į posėdį taip pat atvyko Apaštališkosios nunciatūros Lietuvoje sekretorius mons. C. T. Washington, perdavęs vyskupams apaštališkojo nuncijaus laišką.

LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pasveikino kard. S. Tamkevičių, atkreipdamas dėmesį, kad šis posėdis – pirmasis Konferencijos istorijoje, kuriame dalyvauja net du kardinolai.

Posėdžio pradžioje daug dėmesio skirta Apaštališkojo laiško Vos estis lux mundi 2 str. § 1 nuostatų įgyvendinimui vyskupijose. Dėl šių motu proprio forma parašyto Apaštališkojo laiško nuostatų įgyvendinimo vyskupai aptarė, kaip pagreitinti ir padaryti aiškesnį skundų pateikimo procesą, o informaciją apie skundų pateikimo tvarką – kuo prieinamesnę. Nutarta informaciją šiais klausimais aiškiau pateikti vyskupijų internetinėse svetainėse.

Vysk. A. Jurevičius vyskupams svarstyti pateikė kai kurių Ratio nationalis – pagal dokumentą Ratio fundamentalis šiuo metu ruošiamų nacionalinių dvasininkų rengimo gairių – būsimų skyrių koncepcijas. Apie šio programinio dokumento būtinybę nemažai kalbėjo ir šių metų birželio mėnesį Lietuvoje lankęsis Dvasininkijos kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila vyskupams svarstyti pateikė klausimus, susijusius su Romos mišiolo vertimu į lietuvių kalbą. Ieškota tikslesnių doksologinės formulės dalių vertimo į lietuvių kalbą variantų. Aptarta diakonų, netarnaujančių prie altoriaus, Komunijos priėmimo tvarka; svarstytas ir Atlaidų sąvado (lot. Enchiridion indulgentiarum) lietuviškojo vertimo laidos klausimas.

LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. D. Trijonis ir Lietuvos jaunimo pastoracijos centro direktorė A. Grigaitytė posėdžio dalyvius supažindino su IX Lietuvos jaunimo dienų, vyksiančių 2020 m. birželio 27–28 d. Šiauliuose, programos projektu, pasiruošimo šventei iššūkiais ir galimais sprendimais.

Apsvarstyti kandidatūrų ir personalijų klausimai. Vietoj arkivyskupo emerito L. Virbalo Mišrios dvišalės komisijos nariu išrinktas vysk. K. Kėvalas. Ganytojai LVK generaliniu sekretoriumi kitai trejų metų kadencijai išrinko kun. K. Smilgevičių. Į Lietuvos policijos kapeliono pareigas vėl išrinktas kun. A. Toliatas CO, o kun. V. Kudriašov nuo šiol rūpinsis Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojų sielovada. Prel. E. Putrimo siūlymu išrinkti ir nauji užsienio lietuvių kapelionai: Bergeno (Norvegija) lietuvių sielovada nuo šiol rūpinsis kun. S. Stumbra, Liuksemburgo lietuvių – br. kun. B. Jurčys OFM, o pas lietuvius, gyvenančius Stokholme (Švedija), keliaus br. kun. J. M. Žukauskas OFM.

Posėdyje svarstyti ir katechezės, katalikiškojo švietimo ir ugdymo klausimai. Lietuvos katechetikos centro direktorius papasakojo į posėdį susirinkusiems vyskupams apie šiuo metu vykdomus katechetinius projektus bei jų pabaigos terminus. Lietuvos vyskupai nuoširdžiai padėkojo mons. R. Gudlinkiui už ilgametį vadovavimą Lietuvos katechetams ir tikybos mokytojams, rūpinimąsi katechetikos reikalais Lietuvoje. Gero darbo linkėta ir LVK švietimo reikalų koordinatorei K. Valantinienei, neseniai pradėjusiai dirbti Lietuvos vyskupų konferencijoje ir pirmą kartą dalyvavusiai LVK plenariniame posėdyje.

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai už didelį darbą, nuveiktą organizuojant Ypatingąjį misijų mėnesį Lietuvoje, nuoširdžiai dėkojo Popiežiškosios misijų tarnybos Lietuvos nacionaliniam direktoriui kun. A. Barelli. Jis vyskupams papasakojo apie savo ikšiolinę veiklą bei ateities planus.

Lietuvos nacionalinis delegatas Eucharistiniame kongrese vysk. R. Norvila posėdžio dalyviams pristatė rengimosi artėjančiam Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui Budapešte (2020 m. rugsėjo 13–20 d.) aktualijas, informaciją apie šį kongresą internete www.katalikai.lt/tek2020, kongreso maldą lietuvių kalba bei pakvietė kuo gausiau dalyvauti šiame renginyje.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2020 m. sausio 7 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija