Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Suskaitmenintos Bažnyčios metrikų knygos leis prisiliesti prie savo šaknų

Panevėžio vyskupijoje baigtos skaitmeninti senesnės nei 100 metų metrikų knygos. Seniausioji jų – Ramygalos parapijos knyga, pradėta 1638 m. Tarp įvairių radinių – ir vysk. Motiejaus Valančiaus ranka lenkiškai rašyta Krekenavos parapijos vizitacija bei žemaitiškai rašyti šio vyskupo patarimai, kaip pasidaryti „lekarstvų“.

Antrojo Bažnyčios metrikų knygų etapo pristatyme dalyvavusiam Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė perdavė kompiuterio laikmeną su daugiau nei pusšimčio šios vyskupijos bažnyčių senųjų metrikų knygų skaitmeninių kopijų – 200 tūkst. vaizdų, per 3 terabaitus skaitmeninės informacijos. 

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius už iniciatyvą imtis Bažnyčiai ir valstybei reikšmingo darbo dėkojo projekto koordinatoriui dr. Ramojui Kraujeliui ir jo komandai.

Pasak dr. Ramojaus Kraujelio, Panevėžio vyskupijoje išsaugota ypač daug Bažnyčios metrikų knygų – net per 1600 iš 51 šios vyskupijos bažnyčios. Pirmajame metrikų skaitmeninimo etape Vilniaus arkivyskupijoje suskaitmenintos 744 knygos iš 40 bažnyčių. Šiuo metu bažnyčios metrikų knygos skaitmeninamos Kaišiadorių vyskupijoje, jau suskaitmeninta 500 iš 1200 pateiktų.

„Akį ir širdį paglosto ne tik įdomiausių dokumentų ištraukos, bet ir puikiai išsaugotų, sutvarkytų metrikų knygų vaizdai“, – Panevėžyje pristatydamas projekto antrojo etapo rezultatus sakė dr. R. Kraujelis, pridurdamas, kad Daugailių ir Ramygalos bažnyčių archyvai – tiesiog pavyzdiniai. 

„Dabar belieka suskaitmenintas metrikų knygas sutikrinti, sutvarkyti skaitmeninius vaizdus, suderinti naudojimo sąlygas – ir dar šiais metais Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų bažnyčių metrikų knygų kolekcijos taps prieinamos skaitytojams ne tik Lietuvos valstybės istorijos archyvo Skaitmeninių dokumentų skaitykloje, bet ir regioniniuose valstybės archyvuose ar jų filialuose“, – sakė projekto iniciatorius.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos sekretorius panevėžietis Vytenis Bagdonas pasakojo, kaip metrikinius dokumentus galima  panaudoti šeimos istorijai tirti ir kokių netikėtumų būna pradėjus išsamiai tyrinėti giminės istoriją. 

„Dulkių nupūtimas nuo praeities visada dovanoja nustebimų bei atradimų. Daugelis tose metrikų knygose jau atrado dalelę savo praeities, ir tai rodo, koks turtas Lietuvai ir jos visuomenei dovanojamas bendromis valstybės ir Bažnyčios pastangomis“, – sakė LVK generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Kaip priminė Bažnyčios istorikas, 1926 metais įkurta Panevėžio vyskupija sujungė senovinių Vilniaus bei Medininkų vyskupijų dalis. Tačiau ne tik todėl ji tokia turtinga bažnytinių dokumentų. „Daug bažnytinių knygų šios vyskupijos dvasininkai išsaugojo per sovietmetį, ir tai didelis jų nuopelnas“, – sakė kun. K. Smilgevičius. 

Panevėžio vyskupijoje įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ pasitaikė netipiškų dvipusių knygų, kurių vienoje pusėje įrašyti gimimai, kitoje – mirtys. Pavyko aptikti netgi vyskupo M. Valančiaus ranka lenkų ir žemaičių kalbomis rašytų raštų, lietuvių kalba rašytų raštų, fotografijų, 550 carinių rublių, milžiniško formato bažnyčių statybos brėžinius, santuokos liudijimą iš JAV, kitų netikėtų radinių. Seniausios skaitmeninti pateiktos Panevėžio vyskupijos bažnyčių metrikų knygos – Krekenavos bažnyčios gimimo įrašų knyga, pildyta visą šimtmetį nuo 1638 m. iki 1738 m., ir Alantos gimimo įrašų knyga, pradėta pildyti 1656 m.  

Bažnyčių metrikų knygų skaitmeninių vaizdų aruodą papildė ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, bažnyčiose saugomų metrikinių dokumentų kolekcijos pasipildys Biržų ir Pasvalio dekanatų metrikų knygų skaitmeniniais vaizdais, gautais iš muziejų ir bibliotekų, o regioniniai Biržų ir Pasvalio suskaitmeninto paveldo projektai praturtės projekto metu sukurtu skaitmeniniu turiniu. Atminties institucijų bendradarbiavimą tikimasi tęsti ir ateityje.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas skaitmenizuoti parapijose esančias metrikų knygas pasirašytas 2016-ųjų gegužės 30 dieną. Jame numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu sudarytus sąrašus.

Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Dokumentų skaitmeninimo darbai pradėti 2018 m. pabaigoje pasirašius sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir šį pavasarį įsigijus modernią skaitmeninimo įrangą bei subūrus skaitmenintojų komandą.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija