Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie LVK 2020 m. sausio 7 d. plenarinį posėdį

2020 m. sausio 7 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. A. Jurevičius.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir padėkojo jiems už bendradarbiavimą.

Posėdyje svarstyti Suaugusiųjų įkrikščioninimo pastoracinių ir liturginių gairių bei įvairių formuliarų, būtinų suaugusiųjų įkrikščioninimo proceso metu, projektai, kuriuos pateikė Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. R. Gudlinkis. Patikslinus tekstus pagal vyskupų pateiktas pastabas projektai buvo patvirtinti.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai apžvelgė svetur gyvenančių lietuvių katalikų pastoracijos aktualijas. Aptarta Sovietsko (Rusija), Bergeno (Norvegija) ir Vokietijos lietuvių sielovados situacija. Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) kapelionu vėl išrinktas kun. V. Grigutis. Jo naujoji kadencija prasidės 2020 m. kovo 3 d.

Popiežius Pranciškus trečiąjį liturginių metų sekmadienį neseniai paskelbė Dievo Žodžio sekmadieniu. Ganytojai nutarė, kad Dievo Žodžio sekmadienį švenčiama Eucharistija visose šalies bažnyčiose prasidės procesija, kurioje bus nešama Evangelijų knyga. Atnešta prie altoriaus, ji bus padėta ant specialaus papuošto pulto, kaip regimas ženklas, liudijantis Dievo Žodžio svarbą mūsų tikėjimui. Nutarta priminti ir galimybes geriau susipažinti su Šv. Raštu – išleistas knygas, internetines svetaines ir kt. išteklius. Viliamasi, kad artėjantis Dievo Žodžio sekmadienis paskatins tikinčiuosius susitelkti kartu melstis ir apmąstyti Dievo Žodį parapijose veikiančiose Šv. Rašto grupelėse, įvairiuose bažnytiniuose judėjimuose ir organizacijose.

Vysk. L. Vodopjanovo siūlymu vyskupai nusprendė ir šiais metais tęsti nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją, jos metu ypač meldžiantis už pašaukimus, 30-ąsias laisvės metines švęsiančią mūsų valstybę, prašant šv. Jono Pauliaus II užtarimo. 2020 m. nuolatinės adoracijos šūkiu ganytojai pasirinko 87-osios psalmės eilutę „Visos manosios versmės iš Tavęs trykšta“ – Pasaulinio Eucharistinio kongreso Budapešte šūkį.

Šių metų gegužės mėnesį minėsime šv. Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines. Gegužės 17 d. Vatikane, Šv. Petro aikštėje, Šventasis Tėvas aukos iškilmingas šv. Mišias. Jose dalyvaus ir Lietuvos vyskupai. Lietuvos Seimui 2020-uosius paskelbus Šv. Jono Pauliaus II metais, sudaroma vyriausybės darbo grupė, kurioje Lietuvos vyskupų konferencijai atstovaus generalinis sekretorius kun. K. Smilgevičius.

Posėdžio metu nemažai dėmesio skirta ir liturgijos klausimams. Rengiant Kremuotų palaikų laidojimo tvarką, Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad laidojant urnas reikia laikytis šių liturginių nuostatų: bažnyčioje urna su pelenais padedama ant staliuko, uždengto violetinės (jei laidojami vaikai – baltos) spalvos audeklu ir pastatyto priešais altorių, tačiau ne presbiterijoje. Šalia urnos pastatoma Velykų žvakė ir – jei altoriaus kryžius nėra gerai matomas – procesijų kryžius.

Vyskupai išrinko ir naująjį Lietuvos skautų kapelioną. Juo tapo br. kun. Paulius Bytautas OFM.

2020 m. lapkričio 12–14 d. Kastelgandolfe vyksiančiame Katalikiškojo ugdymo kongregacijos organizuojamame Pasauliniame ugdymo kongrese Lietuvos vyskupams atstovaus LVK Švietimo komisijos pirmininkas vysk. K. Kėvalas.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2020 m. kovo 17–18 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas