Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

2004 m. kovo 16 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką. Apaštališkajam nuncijui, kuris yra išvykęs, atstovavo reikalų patikėtinis mons. Charlesas Balvo. Posėdyje taip pat dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Mons. Balvo informavo apie balandžio pabaigoje rengiamą Baltijos kraštų vyskupų susitikimą Taline.

Kun. Aušvydas Belickas vyskupams pristatė intervencijos principus ir praktiką, taikomą priklausomybės nuo alkoholio atvejais. Specialius kursus užsienyje baigęs prelegentas supažindino su alkoholizmo ligos, nuo kurios kenčia ir kunigai, simptomais, patarė, kaip dera elgtis tokių ligonių atžvilgiu, idant jiems būtų suteikta didžiausia pagalba.

Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Aldona Dalgėdaitė CR ir vicepirmininkė ses. Ignė Marijošiūtė pristatė dabartinę moterų vienuolijų padėtį ir rūpesčius: siekiama ieškoti artimesnio bendradarbiavimo su vyskupais būdų, stengiamasi išryškinti autentišką vienuolių pašaukimą ir jį atitinkantį vaidmenį bei darbą bendros Bažnyčios misijos labui.

Prel. Putrimas apžvelgė užsienio lietuvių sielovados, kurią pradėjo kuruoti prieš pusmetį, dabartinę būklę. Svarstytos galimybės siųsti kunigus į lietuvių kolonijas, prašymai dėl konkrečių parapijų aptarnavimo. Pasidalyta mintimis dėl tėvų pranciškonų siūlymų prisidėti prie katalikų sielovados Rusijoje bei Skandinavijoje.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pranešė vyskupams, kad į Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero jubiliejinių metų pagrindines iškilmes Vilniuje gegužės 9 d. kaip Šventojo Tėvo delegatas atvyks kardinolas Achille Silvestrini. Aptarę kovo 4 d. prasidėjusių Jubiliejinių metų eigą, vyskupai nutarė šv. Kazimiero garbinimo patvirtinimo 400 metų sukaktį plačiai švęsti visose vyskupijose.

Vyskupas Rimantas Norvila paskirtas atstovauti Lietuvos Vyskupų Konferencijai Lenkijos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje, kuris kviečiamas gegužės mėnesio pradžioje.

Vysk. Norvila pranešė apie pasirengimą Lietuvos Jaunimo dienoms, kurios vyks šių metų liepos 24–25 d.

Vyskupai informuoti apie kard. Bačkio ir policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus susitikimą, kurio metu tartasi dėl Bažnyčiai priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių registravimo. Policijai pateikus siūlymą fotografuoti ir aprašyti bažnytines vertybes, idant būtų lengviau jas identifikuoti ir sugrąžinti vagystės bei mėginimo išvežti iš Lietuvos atveju, komisarui paaiškinta, kad vyskupijose toks darbas jau atliktas arba jo imamasi. Sutarta, kad Bažnyčia pati rūpinsis savo turto dokumentavimu, o policijos pareigūnai talkins šiame procese tais atvejais, kai vietos vyskupas pageidaus jų pagalbos. Konferencijai perduotas generalinio komisaro prašymas, jog bažnyčioje įvykus vagystei nebūtų niekas liečiama ir nedelsiant kviečiama policija, nes tai padėtų lengviau susekti nusikaltimo vykdytojus.

Vyskupas Eugenijus Bartulis aptarė galimybes pradėti XVII a. Žagarėje gyvenusios Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) beatifikacijos procesą. Kiti vyskupai palankiai vertino siūlymą, tačiau priminė, kaip sudėtinga vesti tokias bylas.

Kitas bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyskupų posėdis įvyks balandžio 26–30 d. Taline.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas