Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. kovo 17–18 d. plenarinį posėdį

2020 m. kovo 17–18 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į sunkią epidemiologinę situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu, naudojantis kompiuterinės komunikacijos programomis.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. K. Kėvalą, neseniai popiežiaus paskirtą Kauno arkivyskupu metropolitu. Apaštalinis nuncijus padėkojo ir Kauno arkivyskupijos apaštaliniam administratoriui vysk. A. Jurevičiui už išmintingą ir atsakingą vadovavimą Kauno arkivyskupijai.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė pastoracijos koronaviruso pandemijos sąlygomis klausimams. Paskelbtas ganytojiškasis Laiškas Gavėnios metui, patvirtinta ir paskelbta informacija tikintiesiems apie sielovadą karantino sąlygomis. Tikintieji kviečiami jungtis į maldos tiltą: kas vakarą 20 val. skambant varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, raginama melstis malda Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami.

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti 24 valandas Viešpačiui, ganytojai paskelbė penktadienį, kovo 20 d., Atgailos ir pasninko diena. Tą dieną tikintieji yra kviečiami melstis bei aukoti savo pasninką už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti šį virusą Lietuvoje, Italijoje (kuri yra šio viruso labiausiai paveikta), Europoje ir visame pasaulyje.

Vyskupai išklausė ir aprobavo Lietuvos Caritas, Lietuvos šeimos centro, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, VšĮ Katalikų interneto tarnyba praėjusių metų finansų ir veiklos ataskaitas bei 2020 metų planus.

Patvirtinti Motinų palaiminimo per Motinos dieną bei Tėvų palaiminimo per Tėvo dieną tekstai bei Enchiridion indulgentiarum vertimas į lietuvių kalbą.

Posėdžio metu patvirtintas Šv. Kazimiero gildijos statutas. Lietuvos vyskupų konferencijos nariai ketverių metų kadencijai patvirtino naują personalinę Šv. Kazimiero kolegijos priežiūros komisijos sudėtį: jos nariais nuo šiol yra arkivyskupai G. Grušas ir L. Virbalas, vysk. R. Norvila bei mons. R. Makrickas. Lietuvos Caritas generaline sekretore trejų metų kadencijai vėl išrinkta D. Bukeikaitė, LVK atstovu bendradarbiavimui su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų katedra – kun. K. Palikša. LVK atstove Nacionalinio radijo ir televizijos taryboje išrinkta dr. I. Vaišvilaitė. Posėdyje taip pat apsvarstyti kiti katalikiškojo švietimo, užsienio lietuvių sielovados, liturgijos klausimai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis numatytas 2020 m. gegužės 26–28 d., tačiau karantino laikotarpiu bei artėjant Velykų šventėms, kad būtų operatyviai sprendžiami iškylantys klausimai, nutarta ir dažniau rengti susirinkimus nuotoliniu būdu.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija