Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Santiago de Compostela: Europos vienijimasis pažymėtas “dvasinėje Europos širdyje”

Balandžio 17–24 d. Europos šalių atstovų piligrimine kelione į Santiago de Compostela, ten vykusiu kongresu ir vyskupų susitikimu pažymėtas Europos vienijimosi etapas. Renginiuose dalyvavo 25 Europos šalių, taip pat ir Lietuvos atstovai.

Balandžio 17–21 d. apie 300 Europos šalių piligrimų, tarp jų 40 vyskupų, kelionę pradėję nuo Siloso dominikonų vienuolyno, senuoju piligrimų keliu atvyko į Santiago de Compostela ir įžengė į šv. Jokūbo katedrą pro šventąsias duris. Popiežius Jonas Paulius II yra pavadinęs šią šv. Jokūbo šventovę “dvasine Europos širdimi”.

Balandžio 21–23 d. Santiago de Compostela vyko Europos šalių atstovų kongresas tema “Atverkime širdis: katalikų atsakomybė už Europos integraciją”. Parengiamąjį kongreso dokumentą 2003 m. birželį parengė Europos Sąjungos šalių vyskupų konferencijų komisija (įprasta santrumpa COMECE pagal lotynišką pavadinimą “Commissio Episcopatuum Comunitatis Europensis). Kongrese buvo patvirtinti solidarumo (tiek Europos viduje, tiek su kitais pasaulio regionais) ir ekumenizmo įsipareigojimai. Atsižvelgus į kongreso dalyvių mintis COMECE vyskupų ir ekspertų grupė parengs galutinį dokumento tekstą 2004 m. lapkritį.

Balandžio 23–24 d. vyko COMECE plenarinis susirinkimas, kuriame pirmą kartą kaip visateisiai nariai dalyvavo naujai įsijungiančių šalių vyskupai.Vyskupai pasiuntė laišką popiežiui Jonui Pauliui II dėkodami už jo angažavimąsi Europos vienybės labui. Jie dar kartą pareiškė savo įsitikinimą, kad krikščionybės nuoroda būsimosios ES konstitucijos preambulėje būtų tinkamas dvasinio bei religinio Europos paveldo pripažinimas. Vyskupai taip pat aptarinėjo kreipimąsi birželio 10–13 d. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų proga. 10 naujų šalių įsijungimo į ES išvakarėse COMECE vyskupai savo kreipimesi pabrėžė būtinybę labiau puoselėti solidarumą tarp ES valstybių ir tautų. Dokumente raginama būsimosiose derybose dėl 2007 m. ES biudžeto vadovautis solidarumo dvasia. Pasak COMECE vyskupų, kokios nors “pirminės grupės” ar “Europos branduolio” išskyrimas, ignoruojant egzistuojančias bendrijos institucijas, būtų nesuderinamas su solidarumo principu. Kita vertus, tuo nepaneigiami kai kurių bendrijos narių sutartiniai planai siekiant visų pažangos. Vyskupai taip pat nurodo, kad solidarumas ES viduje neturėtų būti nukreiptas prieš ES įsipareigojimą padėti skurdžiausiems pasaulio žmonėms. Kreipimosi dokumentas pavadintas “Solidarumas – Europos Sąjungos siela”.

Piligrimystėje ir konferencijoje Santiago de Compostela dalyvavo Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Seimo narė Irena Degutienė (TS), Lietuvos Šeimos centro vadovė Vijoleta Valantiejutė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos atstovė ses. Ignė Marijošiūtė. Vysk. J. Ivanauskas konferencijos uždarymo sesijoje tarė padėkos žodį Rytų ir Vidurio Europos šalių vardu. Jungtiniame chore giedojo du choristai iš Lietuvos.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas