Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2020 m. gegužės 26–28 d. plenarinį posėdį

2020 m. gegužės 26–28 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus ir pasidalijo savo mintimis apie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vaidmenį Lietuvai ir visam pasauliui. Drauge apaštalinis nuncijus prisiminė popiežiaus Pranciškaus gegužės 18 d. aukotas šv. Mišias prie šv. Jono Pauliaus II kapo ir tų Mišių homilijos metu išsakytas mintis.

Sekminių išvakarėse – gegužės 30-ąją – popiežius Pranciškus vadovaus bendrai Rožinio maldai prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo pandemijos vis dar slegiamai žmonijai. Tą pačią valandą kartu su popiežiumi bus meldžiamasi Lurde, Fatimoje, Gvadalupėje, Luchane ir kitose Marijos šventovėse Europoje, Amerikoje ir Afrikoje. Šeštadienį 18.30 val. Lietuvos vyskupai kviečia mūsų krašto žmones drauge su Šventuoju Tėvu melstis Rožinio malda sudedant prie Švč. Marijos kojų kenčiančios žmonijos vargus ir prašant, kad jos užtarimu pandemija būtų įveikta.

Posėdžio metu svarstyta, kaip po truputį grįžti prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka, todėl tikintieji kviečiami ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių, o jaučiantieji simptomus, būdingus peršalimo ligoms, – melstis namuose. Visose Lietuvos bažnyčiose pamaldos jau vyksta, ir norintieji gali jose dalyvauti. Užbaigusiems pasirengimo programą Pirmoji Komunija galės būti teikiama nuo birželio 1 d., o Sutvirtinimo sakramentas – nedidelėms grupėms nuo birželio 16 d. Tėvų pageidavimu tiek Pirmosios Komunijos, tiek Sutvirtinimo sakramento priėmimas jų vaikams galės būti atidėtas vėlesniam laikui. Laikantis visų civilinės valdžios numatytų apribojimų bus galima rengti religines procesijas. Laidotuvių metu parapijų klebonai galės leisti nešti karstą į bažnyčią, dėl mirusiojo išlydėjimo iš pašarvojimo vietos parapijų klebonai spręs individualiai kiekvienu atveju.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila posėdžio dalyviams pristatė naujojo Mišiolo lietuvių kalba rengimo darbą bei kitus liturgijos klausimus.

Lietuvos Caritas generalinė sekretorė D. Bukeikaitė apžvelgė šios organizacijos darbus pandemijos metu. Ganytojai išklausė ses. D. Gervytės RA pranešimą apie tai, kaip vyksta bendrosios katalikų tikybos programos atnaujinimo procesas. Vyskupai pritarė ir naujojo VDU Katalikų teologijos fakulteto statuto projektui, kuris bus siunčiamas tvirtinti į Katalikiškojo švietimo kongregaciją. Svarstyta, kaip optimizuoti teologijos studijų programas Teologijos fakultete bei kunigų seminarijose. Išklausytas LVK Švietimo komisijos pirmininko arkivysk. K. Kėvalo pranešimas apie Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro kūrimo darbus. Posėdyje taip pat aptartas ir policijos kapelionų darbas.

Vyskupų sprendimu, Paryžiaus lietuvių sielovada nuo šiol rūpinsis kun. V. Lizdenis, o Amsterdamo – kun. A. Končius.

Pustrečio mėnesio kiekvieną vakarą 20 val. mus vienijusios maldos šv. Juozapui vaisiai akivaizdūs: susirgimų mažėja. Nuo birželio 1-osios varpais skambinama nebebus, bet tikintieji ir toliau kviečiami jungtis į bendrą maldą, kad COVID-19 liga mūsų šalyje visiškai liautųsi.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 22 d. Birštone.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija