Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 05 18-20 plenarinis posėdis

2004-05-21 Nr. 1-160/04

Informacinis pranešimas

2004 m. gegužės 18–20 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Kauno arkivyskupo augziliarą vysk. Joną Ivanauską, kuris buvo pakviestas atstovauti Lietuvos Bažnyčiai tuo pačiu metu vykusiuose Italijos Vyskupų Konferencijos posėdžiuose. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas.

Ganytojai priėmė Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimąsi į tikinčiuosius ir geros valios Lietuvos piliečius dėl artėjančių Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų. Kitas vyskupų paskelbtas kreipimasis ragina žemdirbius nedelsti deklaruoti pasėlius ir pasinaudoti ES skiriamomis tiesioginėmis išmokomis.

Posėdyje diskutuota, kaip stiprinti ganytojų kolegialumą ir bendrą pastoracinę vyskupų veiklą. Kard. Audrys Juozas Bačkis supažindino su šios veiklos gairėmis pagal Vyskupų kongregacijos šiemet išleistą Vyskupų pastoracinės tarnystės vadovą „Apostolorum successores“. Iškelta vienijančių struktūrų, kurios visiems vyskupams padėtų spręsti nacionaliniu mastu tvarkomas sritis, svarba. Tokioms sritims priskirtini Bažnyčios santykiai su valstybės institucijomis, tikybos dėstymas, kunigų formavimas ir kita. Pritarta minčiai suteikti papildomų resursų Vyskupų Konferencijai ir siekti, kad ji imtųsi rūpesčių bei darbų, kurių atskiros vyskupijos pačios negali atlikti.

Vyskupijų ir ganytojų bendro veikimo dvasia svarstytos VDU Teologijos fakulteto perspektyvos. Pritarta nuostatai, kad visos vyskupijos turi savo intelektualinėmis pajėgomis prisidėti prie fakulteto stiprinimo. Buvo svarstomi galimi kandidatai į fakulteto vadovus. Drauge aptarti ir seminarijų, ypač propedeutinių kursų reikalai, galimybė glaudžiau bendradarbiauti, keistis dėstytojais, leisti kai kuriems kunigams, ypač pastaraisiais metais baigusiems studijas Romoje visiškai atsidėti akademiniam darbui.

Vyskupams pristatyti naujos tikybos programos apmatai. Šios programos turi būti nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į permainas mokykloje ir teikiamos Švietimo ir mokslo ministerijai. Pasikeista mintimis, kaip išsaugoti Bažnyčios mokymo turinį, keičiantis pedagoginiam kontekstui, kaip derinti tikybos pamokas ir parapinę katechezę. Nutarta sudaryti LVK Švietimo komisijai pavaldžią ekspertų grupę, kuri peržiūrėtų naujai rengiamas tikybos programas. Numatyta, kad kard. Bačkis ir arkiv. Sigitas Tamkevičius dorinio ugdymo reikalus artimiausiu metu aptars su Švietimo ir mokslo ministru.

Aptarti mokesčių įstatymų pasikeitimai, galintys turėti įtakos Bažnyčios veiklai. Pasidalyta nuomonėmis dėl registravimosi mokesčių mokėtojais ir apskaitos vedimo. Finansų ministerijos bus prašoma paaiškinti, kaip turėtų būti taikomi kai kurie norminiai aktai. Parengti siūlymai konsultacijoms su vyriausybe, kuriomis rūpintis pavesta Vyskupų Konferencijos sekretoriatui.

Posėdyje patvirtintas ir Dievo kulto kongregacijai bus teikiamas aprobuoti naujai parengtas apeigynas „Šventoji Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu“. Svarstyta Brevijoriaus ir Romos Mišiolo vertimo į lietuvių kalbą bei rengimo spaudai eiga. Nuspręsta teikti pirmumą Brevijoriui. Iki šiol šis darbas nebuvo spartus, nes mėginta derinti psalmių vertimus su liturginio giedojimo žinovais. Brevijoriaus tekstai pirmiausia skirti kalbėjimui, todėl apsispręsta ateityje minėto derinimo atsisakyti ir leidinio rengimą paspartinti.

Vyskupai informuoti apie ateinančių metų liturginio kalendoriaus rengimą. Ganytojai ragina turinčius pastabų dėl ankstesnių liturginio kalendoriaus leidimų jas siųsti Liturginei komisijai arba Vyskupų Konferencijos sekretoriatui.

Nutarta rengti programą, pagal kurią būtų ruošiami ekstraordinariniai Komunijos dalytojai. Drauge būtų nustatyta tvarka, kas ir kokiais atvejais galėtų imtis šios tarnystės.

Vyskupai aptarė Policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus siūlymus dėl Bažnyčios atstovų dalyvavimo steigiamose visuomeninėse tarybose prie teritorinės policijos įstaigų. Linkstama prie nuomonės, kad į tarybas galėtų įeiti parapijų atstovai pasauliečiai, tačiau kard. Bačkis šiuo klausimu dar tęs konsultacijas su policijos vadovais. Drauge bus konkretizuota, kaip įgyvendinti Vyskupų Konferencijos pritarimą gavusį sprendimą steigti Policijos nacionalinio kapeliono etatą ir skirti kitus policijos kapelionus.

Tartasi dėl Seimo nutarimo pakeisti Visuomenės informavimo įstatymą ir į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją įtraukti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Vyskupų Konferencijos skiriamą narį. Šis parlamento sprendimas vyskupams buvo netikėtas, tačiau jie palankiai įvertino Seimo narių pastangas rūpintis viešosios informacijos moraliniais aspektais. Kadangi informacija apie įstatymo pakeitimą Vyskupų Konferenciją pasiekė tik posėdžio išvakarėse, kandidato į komisijos narius dar bus ieškoma.

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis iškėlė bažnytinių žemių susigrąžinimo galimybės klausimą. Kai vyko pirmasis Bažnyčios Restitucijos etapas, įstatymai draudė grąžinti žemę juridiniams asmenims, taip pat ir religinėms bendruomenėms. Dabar, įstatymams pasikeitus, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, nutarta ieškoti galimybių siekti viso Bažnyčios nekilnojamojo turto Restitucijos arba kompensacijos už jį.

Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila pasidalijo įspūdžiais iš Lenkijos Vyskupų Konferencijos posėdžių, kuriuose gegužės pradžioje dalyvavo kaip Lietuvos ganytojų atstovas.

Pagal jau nusistovinčią tradiciją kitas trijų dienų Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis įvyks spalio 19–21 d.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas