Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. gegužės 18–20 d. plenarinį posėdį

2021 m. gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio pradžioje LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pasveikino ir pakvietė melstis už pastarosiomis dienomis įvairias sukaktis mininčius ganytojus: kard. S. Tamkevičius mini vyskupystės trisdešimtmetį, arkivysk. L. Virbalas – kunigystės trisdešimtmetį, vysk. J. Kauneckas – keturiasdešimt ketvirtąsias, o vysk. D. Trijonis – dvidešimt ketvirtąsias kunigystės metines, vysk. L. Vodopjanovas prieš penkerius metus buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos ordinaru.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, pasidalijo mintimis apie Bažnyčios aktualijas ir priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą gegužės mėnesį melstis Rožinio malda, prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo, kad pasibaigtų žmoniją jau metus kankinanti pandemija.

Daug dėmesio posėdyje skirta Mišiolo vertimui į lietuvių kalbą. Svarstyta, kokie turėtų būti kreipiniai prieš Šventojo Rašto skaitinius ir po jų, bei kiti liturgijos klausimai.

Popiežiui Pranciškui patvirtinus Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos sprendimą papildyti Šv. Juozapo litaniją septyniais naujais kreipiniais, LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė kreipinių vertimą į lietuvių kalbą. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino tokius LVK Liturgijos komisijos pasiūlytus kreipinių vertimus: Custos RedemptorisAtpirkėjo saugotojau, Serve ChristiKristaus tarne, Minister salutisIšganymo bendradarbi, Fulcimen in difficultatibusAtrama sunkumuose, Patrone exsulumTremtinių globėjau, Patrone afflictorumPrislėgtųjų globėjau, Patrone pauperumVargstančiųjų globėjau.

Baigiantis pirmiesiems metams po seminarijų pertvarkos, ganytojai svarstė įvairius seminarijoms aktualius klausimus. Vadovaujantis atnaujinta kunigų rengimo programa, ekstraordinariniais komunijos dalytojais seminaristai taps, kai bus įvilkti į sutaną ir liturginėmis apeigomis paskirti kandidatais diakono ir kunigo šventimams gauti. Primenama, kad laidojimo apeigoms gali vadovauti tik kunigai ir diakonai.

Nutarta, kad kandidatai, norintys 2021–2022 m. m. pradėti studijas Kunigų seminarijoje, dokumentus iki liepos 30 d. galės pateikti Vilniaus, Kauno arba Telšių kunigų seminarijoje, o priėmimas vyks Vilniuje rugpjūčio 3 d.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas pristatė šiandienes užsienio sielovados aktualijas Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV.

Lietuvos policijos kapelionas kun. A. Toliatas pasidžiaugė vaisingu Lietuvos vyskupų konferencijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimu ir su ganytojais pasidalijo policijos kapelionų veiklos, policijos pareigūnų ir kitų policijos įstaigose dirbančių asmenų bei jų šeimos narių sielovados klausimais.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 28 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija