Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos laiškas Baltijos kelio sukakčiai

2004 m. Žolinė

Prieš penkiolika metų Lietuva, Latvija ir Estija išėjo į Baltijos kelią. Susikabinę rankomis žmonės sudarė ne vien gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Jie sudarė gyvąją bendruomenę, kurią vienijo viltingi įsipareigojimai sąžinės laisvei, asmens orumui, dvasinei visuomenės sveikatai ir ūkio gerovei. Bendruomenę, kuri pasipriešino melui, dviveidystei ir priespaudai.

Pirma mintis, kuri ateina į galvą prisiminus šią iš milijonų rankos paspaudimų nuaustą vienybės juostą – nėra sunku susiburti į bendruomenę, telkiamą idealų. Šimtus kartų sunkiau tokią bendruomenę puoselėti, praplėsti ir užgrūdinti. Be Dievo pagalbos piliečių ryžtas ir gera valia nepajėgia ilgai išlaikyti interesų ir žmogiškų aistrų draskomos visuomenės vienybės.

Todėl minėdami Baltijos kelio sukaktį raginame visus katalikus maldauti Visagalį, kad jis neapleistų anuomet gimusios laisvės bendruomenės. Prašykime, kad jis gaivintų mumyse artimo meilę, kad padėtų rauti pavydo piktžoles ir augintų pasitikėjimą, pilietinę savigarbą, džiaugsmą dėl kaimyno ir visos visuomenės sėkmės.

Kreipiamės į kitų broliškų krikščionių Bažnyčių vadovus – pakvieskite šią dieną savo tikinčiuosius dėtis prie bendros maldos, idant nė vienas Lietuvoje nesijaustų mažesnis, atstumtas, pamirštas, Nepriklausomybės ir visuomenės permainų bangos nustumtas į šalikelę. Prie maldos už Lietuvos vienybę.

Išgyvenkime bendrumą ne vien susirinkę į iškilmes aikštėse ir katedrose. Kiekvienoje šeimoje, parapijoje, maldos grupelėje raskime valandėlę padėkoti už Apvaizdos globą. Už tai, kad šiuos metus veda mūsų Tėvynę istorijos keliu be kitoms tautoms tenkančių karo ir bado išbandymų. Susiėmę už rankų paprašykime Dangiškojo Tėvo, kad padėtų atsispirti baimei, nevilčiai, nepasitikėjimui ir susietų mus visus neregimais broliškos meilės saitais.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Sigitas Tamkevičius SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Gintaras Grušas
LVK Generalinis sekretorius