Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2021 m. spalio 5 d. mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC

2021 m. spalio 5 d., sulaukęs 95-erių metų amžiaus, Marijampolės Švč. Marijos globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Sparvinių kaime, Šakių rajone.

1934 – 1939 m. mokėsi Meškinių ir Barzdų pradžios mokyklose, 1939 – 1948 m. Šakių gimnazijoje.
1945 – 1949 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
1949 m. rugsėjo 25 d. buvo pašventintas kunigu.
Vyskupas Juozas Žemaitis MIC darbavosi šiose pareigose:
nuo 1949 m. spalio 11 d. – Veiverių parapijos vikaras;
nuo 1950 m. kovo 18 d. – Marijampolės šv. ark. Mykolo parapijos vikaras;
nuo 1953 m. liepos 10 d. – Vilkaviškio parapijos vikaras;
nuo 1953 m. rugpjūčio 20 d. – Simno parapijos administratorius;
nuo 1967 m. balandžio 28 d. – Šakių parapijos klebonas ir Šakių dekanato dekanas;
1980 m. gegužės 17 d. – pop. Jonas Paulius II suteikė monsinjoro titulą;
nuo 1984 m. gegužės 10 d. – Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos ir Konsultorių kolegijos narys;
1986 m. rugsėjo 18 d. – padarė įžadus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacijoje (MIC);
1989 m. kovo 18 d. – konsekruojamas tituliniu Tabaikaros vyskupu ir paskiriamas Vilkaviškio vyskupijos Apaštaliniu Administratoriumi;
nuo 1991 m. gruodžio 24 d. – Vilkaviškio vyskupijos vyskupas;
nuo 2002 m. sausio 5 d. – Vilkaviškio vyskupijos vyskupas emeritas;
nuo 2002 m. vasario 8 d. – Marijampolės garbės pilietis.

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC buvo šiltas, atviras, kuklus, labai Dievą ir Bažnyčią mylintis dvasininkas. Nors ilgame savo kunigystės kelyje padarė labai daug gero visose parapijose kuriose tarnavo, mes jį visi atsiminsime kaip pirmąjį Vilkaviškio vyskupijos vyskupą po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kuris tapo tikru tėvu ir ganytoju Vilkaviškio vyskupijos, o pastaruosius beveik dvidešimt metų Marijampolės miesto tikintiesiems. Jis buvo vyskupas, kuris nuo pat savo paskyrimo, gaivino ir kūrė Vilkaviškio dieceziją, jos organizacijas bei naujas parapijas. Aktyviai ugdė gyvąją Bažnyčią, taip pat rūpinosi eilės bažnyčių bei Vilkaviškio katedros atstatymu, naujų kunigų ruošimu, kurių būdamas Vilkaviškio vyskupu pašventino 72. Kaip pats ekscelencija Juozas yra sakęs, pagrindinis jo siekis gyvenime buvo kunigystė: „Ačiū Dievui, kunigystės pasiekiau – tai ir buvo mano laimės viršūnė. Eidamas nelengvu kunigystės keliu esu patyręs ir daug džiugių akimirkų. Pavyzdžiui, klausydamas išpažinčių padėjau daugeliui giliai į nuodėmę įklimpusių žmonių pakilti, atgauti Dievo malonę ir sąžinės ramybę. Svarbiausia kunigo gyvenime išugdyti gyvąją Dievo šventovę kiekvieno kataliko sieloje.“

Beveik prieš 20 metų perduodamas Vilkaviškio vyskupiją naujam ganytojui, ekscelencija Juozas visiems Vilkaviškio parapijos, bet manytume visos vyskupijos tikintiesiems linkėjo: „Linkiu ne tik didžiuotis ir grožėtis nuostabia Katedra, bet kas sekmadienį ją uoliai lankyti ir visada gyventi sąmoningą krikščionišką gyvenimą. Tegul tarp jūsų klesti blaivybė, tyrumas, šeimyninė ištikimybė, Dievo ir artimo meilė.“ Tai buvo ganytojo palinkėjimas mums. O mes ganytoją palydėkime į Tėvo namus savo nuoširdžia malda. 

Vyskupas Juozas bus pašarvotas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikos spalio 6 d. nuo 17 val. Šv. Mišios už Juozą Žemaitį MIC bus aukojamos Marijampolės bazilikoje spalio 6 d. 18 val., spalio 7 d. 12 ir 18 val., spalio 8 d. 7.30 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus celebruojamos 2021 m. spalio 8 d. 12 val. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. 

Po Šv. Mišių vyskupas Juozas Žemaitis MIC bus palaidotas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikos šventoriuje, šalia kitų ten palaidotų iškilių Marijonų vienuolijos narių.

Amžinąjį atilsį duok ilgamečiam Vilkaviškio vyskupijos ganytojui, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija