Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004 08 31 plenarinis posėdis

2004 m. rugpjūčio 31 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Kauno arkivyskupo augziliarą vysk. Joną Ivanauską. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo.

Vyskupai aptarė visuomenės dvasinę būklę ir bendrą situaciją Lietuvoje artėjant Seimo rinkimams, susitelkdami ties problemomis ir rūpesčiais, apie kuriuos kaip ganytojai turėtų kalbėti tikintiesiems. Pasidalyta nuomonėmis, į ką rinkimų išvakarėse dera atkreipti visų geros valios Lietuvos piliečių dėmesį. Parengtas šias mintis išdėstantis vyskupų laiškas ir nuspręsta jį paskelbti per Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Šventasis Tėvas laiką nuo šių metų spalio mėnesį rengiamo Eucharistinio kongreso iki kitų metų lapkričio mėnesį vyksiančio Vyskupų Sinodo paskelbė Eucharistiniais metais. Vyskupai aptarė, kaip geriausia minėti šiuos metus Lietuvoje, svarstė preliminarius pasiūlymus ir sielovadinius akcentus. Atkreiptas dėmesys, kad labai svarbu padėti žmonėms geriau suprasti ir išgyventi šv. Mišių prasmę, priimti Eucharistiją kaip krikščioniško gyvenimo viršūnę ir šaltinį, nes tik ji įgalina sukurti gyvą bendruomenę. Vyskupai pabrėžė būtinybę skatinti tikinčiuosius sąmoningiau dalyvauti šv. Mišiose, vėl atrasti, ką reiškia švęsti sekmadienį. Sutarta, kad Eucharistiniais metais reikėtų visose vyskupijose įvesti ilgesnės trukmės Švč. Sakramento adoraciją. Artimiausiu metu bus sudaryta komisija, kuri parengs detalius renginių planus ir numatys leidinius Eucharistiniams metams paminėti. Ši komisija taip pat padės Vyskupų Konferencijai pasirengti Vyskupų Sinodui.

Vyskupai patvirtino Liturginės komisijos instrukciją kunigams dėl naujo lietuviško Laidotuvių apeigyno, kuris išleistas praėjusį mėnesį. Rengiant naujus apeigynus Lietuvoje toliau įgyvendinama Visuotinėje Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo pradėta ir daugelyje katalikiškų kraštų labiau pasistūmėjusi liturginė reforma. Instrukcija siekiama padėti kunigams, kad jie netruktų įvesti reformuoto apeigyno nuorodas ir deramai paaiškintų žmonėms pakeitimų prasmę.

Posėdyje svarstytas Caritas strateginio plano 2005–2008 metams projektas. Pasikeista mintimis, kokį teisinio registravimo pavidalą turinčios struktūros (organizacijos, įstaigos) geriausiai atitiktų Bažnyčios karitatyvinės veiklos pobūdį. Vyskupai sutarė, kad įmanomos ir tam tikrais atvejais naudingos įvairaus teisinio statuso struktūros, tačiau iš esmės Caritas turėtų likti sudėtine religinės bendruomenės dalimi. Didžiausias dėmesys privalo būti skiriamas savanoriškai veiklai parapijose; reikia stengtis, kad parama stokojantiems būtų teikiama ne tik centruose, bet ir atokesnėse vietovėse, kur šalpos poreikis dažnai yra kur kas aštresnis. Vyskupai pabrėžė, jog ypač svarbu išlaikyti religinę Caritas veiklos dvasią, idant tai būtų nuoširdus krikščioniškos meilės darbas, kuris nepavirstų vien socialinių paslaugų teikimu.

Vyskupai buvo informuoti, kad Šventasis Sostas skatina Lietuvoje populiarinti Popiežiškąją misijų draugiją, kurios tikslas – skatinti tikinčiuosius domėtis misijomis, ugdyti misijinį katalikų sąmoningumą. Aptarta galimybė paskirti nacionalinį šios draugijos direktorių.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis įvyks spalio 19–20 d.

 

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas