Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Dekretas  dėl minimalios ir maksimalios sumos, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto, nustatymo 

2009-06-29 Nr. 1-421/09 
  
Atsižvelgiant į Bažnytinės teisės kodekso 1292 § 1 reikalavimą, Lietuvos Vyskupų Konferencija 2009 m. sausio 23 d. plenariniame posėdyje nutarė bei Vyskupų kongregacija 2009 m. balandžio 30 d. patvirtino (Prot. Nr. 899/95) padidinti 2003 m. vasario 10 d. dekretu Nr. 1-62/03 nustatytas aukščiau minėto kanono atvejams minimalią ir maksimalią sumas:

    − minimali suma 100.000 eurų,
    − maksimali suma 1.000.000 eurų.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. 
  
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
 
Mons. Gintaras Grušas 
Generalinis sekretorius 
________________________________________
Paaiškinimas dėl dekreto, nustatančio minimalias ir maksimalias sumas, parduodant ar kitaip atsisakant bažnytinio turto 
  
Šiuo dekretu, pagal Bažnytinės teisės kodekso 1292 kanono pirmąjį straipsnį, nustatomos sumos, pagal kurias, parduodant ir kai kuriais atvejais įgyjant bažnytinį turtą, reikalaujama specialių procedūrų/pritarimų. 

Dekretu yra nustatyti trys variantai, kurių laikymasis priklauso nuo turto vertės: 1) jei sandoris yra iki 100.000 eurų vertės; 2) jeigu sandoris yra nuo 100.000 iki 1.000.000 eurų vertės ir 3) jeigu sandorio vertė yra daugiau nei 1.000.000 eurų. 

Jeigu yra sudaromas sandoris iki 100.000 eurų vertės, tai sąlygas jo teisėtumui nustato vietos vyskupas. Jis gali nustatyti sąlygas juridiniams sandoriams jam pavaldiems juridiniams asmenims, kurių šie privalo laikytis. Pavyzdžiui: kai kuriose vyskupijose nustatyta, kad jeigu sandorio vertė viršija 10.000 litų, reikalingas vyskupo raštiškas leidimas. Be šio leidimo sandoris laikomas negaliojančiu. 

Jeigu sandorio vertė yra nuo 100.000 iki 1.000.000 eurų vertės, tai jis galios tik gavus privalomą raštišką vietos vyskupo leidimą, kurį jis gali suteikti tik gavęs ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir suinteresuotų asmenų sutikimą. Pavyzdžiui: jeigu nutarta parduoti parapijai priklausantį pastatą, kurio vertė yra 300.000 eurų, tai prieš sudarant sandorį, reikia gauti vyskupo sutikimą, kurį vyskupas gali duoti tiktai gavęs pritarimą iš vyskupijos ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir parapijos klebono. Vietos vyskupui reikia gauti vyskupijos ekonominės tarybos, konsultorių kolegijos ir suinteresuotų asmenų pritarimą, kad sandoriai, sudaromi tų juridinių asmenų, kuriuos jis tiesiogiai valdo (pvz., kurija ar vyskupija), galiotų. 

Jeigu sandoris viršija 1.000.000 eurų, tai gavus vyskupo leidimą pagal aukščiau minėtą tvarką (dėl sandorio nuo 100.000 iki 1.000.000 eurų), privaloma gauti ir leidimą iš Šventojo Sosto. 

Šios sumos galioja ir vienuolynams. Jiems taip pat reikia savo kompetentingo vyresniojo (-sios) raštiško leidimo ir vienuolyno tarybos pritarimo dėl sandorių, viršijančių 100.000 eurų, ir papildomai Šventojo Sosto pritarimo dėl sandorių, viršijančių 1.000.000 eurų (kan. 638, §3). 

Šie reikalavimai galioja visiems sandoriams, kuriuos sudarant juridinio asmens finansinė būklė gali būti nepalankiai paveikta (kan. 1295). Pavyzdžiui: jei yra grąžinamas namas su gyventojais, ir butų išpirkimas ateityje gali sudaryti stambesnę sumą; arba grąžinami ar dovanojami pastatai ar įstaigos (vaikų namai, ligoninės ir t. t.), kurių remontai ir/ar eksploatacijos kainos parapijai ar vyskupijai gali užkrauti didelę naštą. Tokiais atvejais, prieš priimant dovaną, reikia vadovautis aukščiau minėtomis procedūromis. 

LVK sekretoriatas