Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai

2022 m. vasario 14 d.

Brangūs lietuviai visame pasaulyje,

Šiemet kovo 6-ąją, sekmadienį, švęsdami Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną, vienykimės maldoje visose lietuviškose parapijose ir misijose.

Nuo seno emigracijoje atsidūrę lietuviai katalikai stengėsi kurti savo parapijas, mokyklas, leisti laikraščius, steigti spaustuves, stovyklavietes, telkti bendruomenes, kurios jungia narius maldoje, veikloje ar profesiniame gyvenime.

Vienas seniausių išeivijos lietuviškų katalikiškų laikraščių „Draugas“ buvo pradėtas leisti 1910 metais Vilks Baryje (Wilkes-Barre), Pensilvanijoje, ir nuo 1912 metų dėka tėvų marijonų toliau leidžiamas Čikagoje. Parapijų ir misijų klebonų pastangomis parapijose būdavo spausdinami biuleteniai-žiniaraščiai, supažindinantys su parapijos veikla. Tai kartu buvo ir katechezės įrankis.

Šiandienos visuomenėje, ypač pandemijos laiku, reikšmingos tapo socialinės medijos, kurios padeda pasiekti jaunimą ar jaunas šeimas. Kartu tai yra bendruomenės kanalas parapijos ar visuotinės Bažnyčios komunikacijai. Skelbti džiaugsmą ir švelnumo revoliuciją kviečia mus ir pats Šventasis Tėvas. Popiežius Pranciškus yra sakęs, kad lankydamasis Baltijos šalyse jis siekė „iš naujo skelbti šioms tautoms Evangelijos džiaugsmą ir švelnumo, gailestingumo revoliuciją, nes laisvės neužtenka, kad suteiktum gyvenimui prasmę ir pilnatvę – reikia meilės, o meilė visada kyla iš Dievo.“

Sovietinės okupacijos metais nuo 1972-ųjų pogrindyje buvo leidžiama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Tai buvo žinių šaltinis, informuojantis laisvąjį pasaulį apie Lietuvos tikinčiųjų persekiojimą, diskriminaciją, aktyvias pastangas kovoti už savo teises. Išeivijoje veikusios organizacijos, o ypač JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybė ir Lietuvių katalikų religinė šalpa, taip pat pavieniai žmonės, spaudos ar radijo darbuotojai išversdavo „Kronikos“ tekstus į užsienio kalbas ir juos skelbdavo visuomenei įvairiomis priemonėmis. Tai dar vienas iš pavyzdžių, kaip išeivijos lietuviai katalikai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

Visuotinėje Bažnyčioje ir mūsų tikėjimo bendruomenėse vykstantis Sinodas – taip pat svarbi komunikavimo forma. Šiame Sinodiniame kelyje mokomės klausyti vieni kitų ir kalbėtis, siekdami įsiklausyti, išgirsti, kur Šventoji Dvasia veda Bažnyčią. Įsitraukime į Sinodinę kelionę: pateikdami įžvalgas išeivijoje gyvenantys lietuviai gali praturtinti vyskupijų Sinodinį kelią, taip pat tarti žodį, kad jų balsas ir rūpesčiai būtų girdimi tiek savo teritorinėse ar tautinėse parapijose, tiek vyskupijose.

Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį, kovo 6 d., kviečiame visus savo parapijose ir bendruomenėse Tėvynėje ir kitose šalyse prisiminti vieni kitus, kartu melstis šv. Mišiose. Prašykime Dievo globos ir sustiprinimo ugdant lietuvių tautinę bei religinę tapatybę.

Kovo 6 d. 10 val. Lietuvos laiku šv. Mišios bus transliuojamos per Marijos Radiją iš Šv. Kazimiero kolegijos Romoje, Italijoje.

+ Arkivyskupas Gintaras Grušas
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuviams katalikams