Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. kovo 23–25 d. plenarinį posėdį

2022 m. kovo 23–25 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio metu vyskupai svarstė, kaip Bažnyčia Lietuvoje galėtų toliau padėti karo varginamos Ukrainos žmonėms. Ganytojai dėkoja Lietuvos žmonėms, kurie malda ir materialine pagalba padeda broliams ir seserims Ukrainoje, kovojantiems už savo laisvės ir nepriklausomybės išsaugojimą. Vyskupai nuoširdžiai dėkoja visiems atsiliepusiems į paramos rinkimo akciją Lietuvos bažnyčiose vasario 27 d. Ypač dėkojama nacionalinio ir vyskupijų Caritas darbuotojams bei savanoriams, kurie bendradarbiaudami su valstybės institucijomis bei įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis dosniai dovanoja savo laiką ir pastangas teikiant pagalbą Ukrainai.

Lietuvos vyskupai kviečia visus geros valios žmones kasdiene malda bei pagalba ir toliau remti tiek esančius Ukrainoje, tiek tuos, kurie atvyko į mūsų kraštą kaip karo pabėgėliai. Kartu prašoma susilaikyti nuo nepagarbos reiškimo Lietuvoje gyvenantiems rusų tautybės žmonėms ar kitiems rusakalbiams. Ganytojai ragina stengtis išlaikyti vienybę mūsų valstybėje šiuo išbandymo metu, kad solidarumas ir tarpusavio pagarba, o ypač pagalba Ukrainai taptų krikščioniškosios meilės liudijimu.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasidžiaugė sklandžia Sinodinio kelio Lietuvoje eiga. Jis priminė, kad Šventasis Tėvas kovo 25 d. 17 val. Romoje paaukos Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai, bei pakvietė vyskupus tuo metu (18 val. Lietuvos laiku) jungtis su kunigais į maldą. Baigdamas apaštalinis nuncijus palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Posėdžio pradžioje Vyskupų sinodo nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius bei kiti vyskupai apžvelgė Sinodinio kelio eigą Lietuvoje. Gauta nemažai sinodinių įžvalgų, kai kuriose vyskupijose jau prasidėjo įžvalgų atrankos ir pasiruošimo vyskupijų sinodinės sintezės rengimui procesas.

Toliau posėdyje svarstyti švietimo klausimai. Aptarta nuolatinių diakonų rengimo dabartis ir perspektyvos, katechetų ir tikybos mokytojų tobulinimosi kursų vasarą surengimo galimybė. Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė D. Kratukienė vyskupams išsamiai pristatė Bendrosios tikybos programos naująjį modulį.

Posėdžio metu ganytojai apsvarstė kelis liturgijos klausimus. Patvirtintas Kremuotų palaikų laidojimo apeigyno projektas – dabar jis bus siunčiamas į Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregaciją. Toliau rengiami ir svarstomi Romos mišiolo vertimo į lietuvių kalbą tekstai.

Į posėdį susirinkę vyskupai apsvarstė sielovados šalyje veikiančiuose pataisos namuose gerinimo galimybes. Šiam klausimui ir toliau bus skiriamas dėmesys.

Ganytojai išklausė ir patvirtino Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro, Lietuvos Caritas, Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos šeimos centro, Nacionalinės misijų tarnybos finansų ir veiklos ataskaitas bei 2022 metų planus. VDU Katalikų teologijos fakulteto 2021 m. veiklos rezultatus ir 2022 m. planus pristatė fakulteto dekanas diak. dr. B. Ulevičius.

Posėdžiui artėjant į pabaigą, vyskupai pasiuntė laišką Ukrainos vyskupams, išreikšdami savo solidarumą ir paramą. Šis laiškas penktadienį, kovo 25 d., buvo paskelbtas LVK internetinėje svetainėje.

Plenarinio posėdžio pabaigoje nuspręsta, kad naujosios Gairės, reglamentuojančios katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais šalyje įsigalios 2022 m. rugsėjo 1 d. Jos pakeis iki šiol galiojančias 2014 m. vasario 13 d. nepilnamečių apsaugos Gaires. Naująsias Gaires 2020 m. lapkričio mėn. patvirtino Lietuvos vyskupų konferencija, o 2021 m. gegužės 6 d. pozityviai įvertino Tikėjimo mokymo kongregacija. 2021 m. gegužės – 2022 m. vasario mėnesiais vyko šių Gairių pristatymas vyskupijų dvasininkams.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas posėdžio dalyviams pristatė užsienio sielovados aktualijas, taip pat aptarti Bažnyčios santykių su valstybe klausimai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. gegužės 2–3 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija