Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK plenarinis posėdis 2004 10 19-20

2004 m. spalio 19-20 d. Vilniuje, Trinapolio Rekolekcijų Namuose, Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Zurbriggenas ir jo patarėjas mons. Charles Balvo.

Vyskupai aptarė LVK Sekretoriato parengtus pasiūlymai dėl nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo. Nutarta su šiais pasiūlymais kreiptis į aukščiausias Lietuvos valdžios institucijas, kurios šiuo metu svarsto, ar yra pagrindo keisti įstatymus aiškiau apibrėžiant atsakomybę už nepilnamečių seksualinį elgesį. Buvo priimtas pareiškimas, pristatantis vyskupų požiūrį į šią problemą.

Šie metai buvo paskelbti Šv. Kazimiero Jubiliejiniais metais. Posėdyje aptarta jų užbaigimo programa (lapkričio mėn. 18-21 d.):
lapkričio 18 d. LNM II-osios parodos „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija“ atidarymas;
lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupijos sielovados centre V. Ališausko ir M. Paknio knygos „Šv. Kazimiero koplyčia. Vadovas“ pristatymas;
lapkričio 21 d. 12.30 val. iškilmingos šv. Mišios Arkikatedroje, koncelebracijai vadovaus Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis; po pamaldų Šv. Kazimiero koplyčioje knygos „Šv. Kazimiero koplyčia. Vadovas“ pristatymas; 13.00 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje religinės muzikos valanda.

Vyskupas J. Boruta istoriškai apžvelgė Šv. Kazimiero – lietuvių jaunimo Globėjo minėjimo (rugpjūčio 26 d.) tradiciją, anksčiau paskelbtą bulę šiuo klausimu. Dabar bažnytiniame kalendoriuje ši diena minima šventojo Palaikų perkėlimo titulu. Vyskupai pritarė pasiūlymui kreiptis į Šv. Sostą leidimo šią dieną minėti visoje Lietuvoje kaip Šv. Kazimiero – lietuvių jaunimo Globėjo šventę.

Vyskupas J. Ivanauskas pristatė nuolatinių diakonų ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairių (ratio fundamentalis) projektą. Iki kito posėdžio redakcinei komisijai bus teikiamos pastabos ir pasiūlymai.

Vyskupas J. Ivanauskas, ankstesniame posėdyje paskirtas pirmininkauti Eucharistinių metų rengimo komitetui, pristatė naujai išleistus Popiežiaus ir Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dokumentus. Vyskupai svarstė, kaip būtų galima geriausiai įprasminti ir išgyventi Eucharistinius metus mūsų šalyje. Lietuvoje Eucharistiniai metai oficialiai bus pradėti švęsti Advento pirmąjį sekmadienį, užbaigus Šv. Kazimiero Jubiliejinius metus.

Lietuvos Šeimos centro direktorė Vijoleta Valantiejutė pateikė centro veiklos ataskaitą, biudžetą bei pasidalijo ateities planais, tarp kurių – siūlymas atnaujinti Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. Po svarstymo vyskupai pritarė, kad būtina programą atnaujinti. Nutarta paskirti Vijoletą Valantiejutę Lietuvos Šeimos centro direktore dar vienai trejų metų kadencijai.

Lietuvos Katechetikos centro direktorius kun. Vidmantas Balčaitis pateikė centro veiklos ataskaitą bei planuojamą biudžetą ir programą. Buvo aptartos naujos tikybos dėstymo programos kryptys, pritarta minčiai, jog būtina naudoti naujausius pedagoginius metodus, tačiau drauge užtikrinti autentišką tikėjimo tiesų perdavimą. Siekiant, kad Katalikų Bažnyčios Mokymas būtų deramai perteikiamas, eksperimentinės tikybos mokymo programos taikymo rezultatus peržiūrės vyskupų sudarytos komisijos.

Lietuvos Caritas direktoriaus kun. Roberto Grigo kadencija pratęsta dar vieneriems metams. Per šį laikotarpį bus peržiūrėtas Lietuvos Caritas statutas ir veiklos kryptys.

Kitas LVK plenarinis posėdis įvyks š. m. gruodžio 9 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas