Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. rugsėjo 16 d. plenarinį posėdį

2022 m. rugsėjo 16 d. Krekenavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič papasakojo apie Romoje vykusį apaštalinių nuncijų susitikimą ir palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Posėdžio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys, savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasią skleidžiantys kunigai. Šiais akademiniais metais kunigystei Lietuvoje ruošiasi 31 seminaristas.

Toliau posėdyje svarstyti liturgijos klausimai. LVK Liturgijos komisija vyskupams vertinti pateikė Romos Mišiolo dalių – Mišių Nuo Advento iki Sekminių, Įvairiems reikalams, Votyvinių Mišių, Mišių už mirusius – projektus. Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis.

Toliau posėdyje buvo išsamiai aptarti pataisos namų sielovados klausimai. Apsvarstyta galimybė paskirti šios sielovadinės veiklos koordinatorių.

Aptarti ir delegatūrų bei pareigybių klausimai. Vysk. A. Poniškaitis išrinktas Lietuvos delegacijos 2023 m. vasario 16–18 d. Romoje vyksiančioje Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos organizuojamoje konferencijoje Ganytojai ir tikintieji pasauliečiai pašaukti keliauti drauge vadovu. Nauja Dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti bei Dvišalės nuolatinės komisijos nare išrinkta menotyrininkė R. Pauliukevičiūtė. Nacionaliniu atstovu 2025 m. jubiliejaus organizavimui koordinuoti išrinktas kun. A. Kazlauskas.

Posėdžio metu apsvarstyti kandidatai į Nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos tarybą prie LVK. Kaip nustato 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusios Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais, ši Taryba yra stebėsenos (monitoringo) organas, stebintis, kaip ir kokiais metodais vyskupijose yra įgyvendinamos naujosios Gairės. Patvirtinus visus šios Tarybos narius, bus paskelbta apie jos personalinę sudėtį.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija