Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

KANONINIO SIUNTIMO IŠDAVIMO IR SUSTABDYMO APRAŠAS

PATVIRTINTA
Lietuvos vyskupų konferencijos 2013 m. spalio 24 d. plenariniame posėdyje Nr. 3

 

1.    BENDROJI DALIS

1.1.    Kanoninis siuntimas yra Katalikų Bažnyčios dokumentas, suteikiantis teisę dėstyti katalikų tikybą švietimo įstaigose ir pasirašytas (arki)vyskupijos Ordinaro ar jo įgalioto asmens.
1.2.    Dokumentą rengia ir teikia Ordinaro tvirtinimui (arki)vyskupijos Katechetikos centras. 
1.3.    Kanoniniame siuntime ant specialaus (arki)vyskupijos blanko nurodoma dokumento pavadinimas; mokyklos pavadinimas ir klasės, kuriose dirbs mokytojas; asmens vardas, pavardė; galiojimo laikas; Ordinaro vardas, pavardė, parašas, antspaudas; dokumento parašymo data ir registracijos numeris (žr. priedą nr. 1).

2.    KANONINIO SIUNTIMO IŠDAVIMO TVARKA

2.1.    Kanoninis siuntimas išduodamas terminuotam laikui: pirmus dvejus metus naujai  pradėjusiems dirbti ar dar neįgijusiems tikybos mokytojo kvalifikacijos duodamas vienerius metus galiojantis Kanoninis siuntimas, o visiems kitiems svarstytinai 1-5 m.
2.2.    Pretenduoti dirbti katalikų tikybos mokytojais gali asmenys, kurie yra:
2.2.1.    tikintys ir aktyvūs parapijos nariai;
2.2.2.    pateikę klebono rekomendaciją;
2.2.3.    įgiję aukštąjį ar aukštesnįjį teologinį bei pedagoginį išsilavinimą;
2.2.4.    išimties tvarka gali dirbti aukštesniųjų kursų studentai, gavę mokymo įstaigos vadovo rekomendacinį raštą;
2.2.5.    išimties tvarka kaimo vietovėse, kur nėra galimybių įdarbinti kvalifikuoto tikybos mokytojo, leidžiama  dirbti pedagogams, baigusiems  trumpuosius dalyko kursus;
2.2.6.    atvykę iš kitos vyskupijos pateikia Katechetikos centro vadovo rekomendacinį raštą.

3.    KANONINIO SIUNTIMO PRATĘSIMAS

3.1.     Mokslo metų eigoje mokytojo darbas įvertinamas ir pateikiamos rekomendacijos (arki)vyskupijos Katechetikos centrui Kanoninio siuntimo pratęsimui ar sustabdymui.
3.1.1.    Kanoninis siuntimas pratęsiamas vadovaujantis šiais kriterijais:
3.1.1.1.     vizituotų pamokų teigiamas įvertinimas;
3.1.1.2.     dalyvavimas MC susirinkimuose bei veikloje;
3.1.1.3.     kvalifikacijos kėlimas;
3.1.1.4.     rūpinimasis dvasiniu augimu (dalyvavimas rekolekcijose).  

4.    KANONINIO SIUNTIMO SUSTABDYMAS

4.1. Kanoninis siuntimas sustabdomas paaiškėjus, kad mokytojas nevykdo jam keliamų reikalavimų:
4.1.1.    nesilaiko šio Aprašo 3.1.1 punkte nurodytų kriterijų;
4.1.2.    dėsto nesilaikydamas Bažnyčios doktrinos; 
4.1.3.    negyvena pagal Dievo įsakymus ir Bažnyčios mokymą;
4.1.4.    nevykdo mokyklos, kurioje dirba, vidaus tvarkos taisyklių ir mokytojų pareigybinių instrukcijų.

5.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kiekvienos (arki)vyskupijos Katechetikos centras, vadovaudamasis šiuo aprašu, parengia ir įgyvendina Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo tvarką savo (arki)vyskupijoje.