Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. kovo 7–8 d. plenarinį posėdį

2023 m. kovo 7–8 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, arkivyskupas nominatas R. Makrickas, vyskupai E. Bartulis, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas, vyskupas nominatas S. Bužauskas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasidžiaugė abiem naujomis lietuvių vyskupų nominacijomis: kaip skelbta anksčiau, Šventasis Tėvas Pranciškus mons. R. Makricką paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu, suteikdamas jam asmeninį arkivyskupo titulą, o kun. S. Bužauską – tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. Apaštalinis nuncijus pasveikino vysk. A. Poniškaitį tryliktųjų vyskupo konsekracijos metinių proga. Pažymėjęs, kad baigėsi pirmieji karo Ukrainoje metai, nuncijus paragino nepaliauti melsti taikos ir teisingumo tai iškankintai šaliai bei skatino pagal išgales ir toliau prisidėti prie pagalbos karo pabėgėliams bei visiems stokojantiesiems.

Posėdyje daug dėmesio skirta Bažnyčios sinodiniam keliui. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas ir Vyskupų sinodo nacionalinis referentas vysk. A. Jurevičius papasakojo apie 2023 m. vasario mėnesį Prahoje vykusią sinodo Europos žemyninę asamblėją, ten svarstytas temas. 2023 m. gegužės 31 d. 15 val. Lietuvos vyskupai susirinks Vilniaus Aušros Vartų šventovėje į Maldos valandėlę, kurios metu paves Mergelės Marijos globai sinodinį procesą ir artėjančios XVI Vyskupų sinodo Generalinės asamblėjos darbus. Dalyvauti šioje Maldos valandėlėje kviečiami pašvęstojo gyvenimo institutų atstovai bei visi tikintieji. Negalintys atvykti į Aušros Vartų šventovę yra kviečiami gegužės 31 d. 15 val. jungtis į vyskupų maldą.

Toliau posėdyje svarstyti užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimai. Vyskupai patvirtino Užsienio lietuvių sielovados centro statutą. Trejų metų kadencijai Kopenhagos ir Vailės lietuvių kapelionu išrinktas kun. N. Vyšniauskas, o Amsterdamo lietuviais katalikais ir kitus trejus metus rūpinsis kun. A. Končius.

Kitai trejų metų kadencijai LVK generaliniu sekretoriumi išrinktas kun. K. Smilgevičius, o Lietuvos Caritas generaline sekretore – D. Bukeikaitė. Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektoriumi kitai penkerių metų kadencijai išrinktas kun. A. Arštikaitis. Renovabis 30-mečio kongrese, kuris 2023 m. rugsėjo 12–14 d. vyks Miunchene, Lietuvai atstovaus vysk. A. Jurevičius. Nauju LVK atstovu COMECE Socialinių reikalų komisijoje išrinktas A. Kučikas.

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai pritarė pasikeitimams Lietuvos jaunimo reikalų taryboje: Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbiams joje nuo šiol atstovaus K. Dapkutė.

Ganytojai svarstė, kaip Lietuvoje bus švenčiamos 24 valandos Viešpačiui (IV Gavėnios sekmadienio išvakarėse) bei minima Maldos už seksualinės prievartos aukas diena (V Gavėnios sekmadienį).

Į posėdį susirinkę vyskupai išklausė ir patvirtino Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Caritas, Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos šeimos centro, Šv. Kazimiero gildijos, Nacionalinės misijų tarnybos finansų ir veiklos ataskaitas bei 2023 metų planus. VDU Katalikų teologijos fakulteto 2022 m. veiklos rezultatus ir 2023 m. planus pristatė fakulteto dekanas diak. dr. B. Ulevičius.

LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas papasakojo apie 2023 m. balandžio 29 d. Vilniuje organizuojamą Pašvęstojo gyvenimo simpoziumą, kuriame dalyvaus Cistersų ordino generalinis abatas M.-G. Lepori. Simpoziumo išvakarėse – balandžio 28 d. 18 val. – bus pristatyta knyga Simonai, tu vadiniesi Petru.

Posėdžio pabaigoje apsvarstyti aktualūs Bažnyčios santykių su valstybe, kai kurių artėjančių Bažnyčios gyvenimo istorinių sukakčių klausimai. Plenarinį posėdį užbaigė iš Romos atvykusio arkivyskupo nominato R. Makricko žodis, kuriame jis padėkojo Šventajam Tėvui Pranciškui už pasitikėjimą, papasakojo apie savo darbą garsiojoje Santa Maria Maggiore bazilikoje Romoje bei pakvietė ganytojus atvykti į vyskupo konsekracijos iškilmes Romoje balandžio 15 d.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2023 m. gegužės 29–31 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija