Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2004-12-09 plenarinis posėdis

2004 m. gruodžio 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai, išskyrus sergantį Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką, taip pat vyskupai emeritai Vladas Michelevičius ir Juozas Žemaitis.

 

Posėdžio pradžioje vyskupai pasirašė sveikinimo laišką pirmajam po Nepriklausomybės atkūrimo apaštališkajam nuncijui Lietuvoje arkiv. Justo Mullor Garcìa, kuriame pasveikino jį auksinio kunigystės jubiliejaus proga.

 

Vyskupai svarstė atsakymus į kitais metais Romoje kviečiamo Vyskupų Sinodo apie Eucharistiją parengiamojo dokumento klausimus. Vyskupų nuomone, reikalas pateikti šiuos atsakymus įgalino kitaip pažvelgti į Bažnyčios mūsų krašte patiriamus sunkumus deramo Eucharistijos garbinimo srityje. LVK delegatu minėtame Sinode išrinktas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jo pavaduotoju – Telšių vyskupas Jonas Boruta.

 

Posėdyje aptarta nuolatinių diakonų rengimo programa, kuri artimiausiu laiku bus pasiųsta patvirtinti Šventajam Sostui.

 

Vyskupai pasikeitė nuomonėmis apie Bažnyčios finansų apskaitą ir ataskaitų pobūdį. Prieita išvados, jog privalu siekti skaidrumo mokesčių apskaitos srityje, idant būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimams.

 

Posėdyje patvirtinti LVK Jaunimo reikalų tarybos nuostatai. Vyskupas Rimantas Norvila paprašytas atstovauti LVK Europos Bendrijos Vyskupų Komisijoje. Janina Kukauskienė paskirta Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus pavaduotoja.

 

Kitą LVK plenarinį posėdį numatoma surengti 2005 m. sausio 19 d. Vilniuje.

 

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas