Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. gegužės 29–31 d. plenarinį posėdį

2023 m. gegužės 29–31 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Vyskupai aptarė Bažnyčią ir visuomenę sukrėtusią žinią apie kun. K. Palikšos padarytą nusikaltimą, už kurį jam buvo teisėsaugos institucijų skirta bausmė. Ganytojai labai apgailestauja ir visų atsiprašo dėl padaryto didelio papiktinimo, pakertančio pasitikėjimą. Vyskupai yra pasiryžę bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir kompetentingais specialistais, kad būtų kiek įmanoma užkirstas kelias panašiems nusikaltimams, tinkamai ir operatyviai reaguojama į gautus pranešimus, pagelbstima aukoms ir padedama nusikaltusiems prisiimti atsakomybę. Vilniaus arkivyskupo pranešimas šiuo klausimu numatomas penktadienį, birželio 2 d.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino vyskupus ir palinkėjo jiems Šventosios Dvasios vedimo.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė vyskupams paruoštą Romos mišiolo naujojo leidimo lietuvių kalba projektą. Iki rugsėjo 15 d. vyskupai galės atsiųsti pastabas dėl šio projekto. Liturgijos komisijos nariams padėkota už didelį darbą, įdėtą rengiant šį naują Romos mišiolo leidimą.

Toliau posėdyje svarstyti kunigų seminarijų ir Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto reikalai. Dalintasi nuomonėmis apie diakonato šventimų organizavimą, tradicinę šeštakursių piligrimystę į Romą, aptarti personalijų klausimai.

M. Žičkutė-Lindžienė pristatė vyskupams sielovados bausmių vykdymo sistemoje organizavimo projektą, papasakojo apie šiandienę šios sielovados rūšies situaciją. Ganytojai patvirtino M. Žičkutę-Lindžienę sielovados bausmių vykdymo sistemoje programos koordinatore, patvirtinta ir šios programos veiklų koordinatoriaus pareigybė. Programa veiks Lietuvos Caritas struktūroje.

Posėdyje aptarta diecezinių teisių pašvęstojo gyvenimo institutų kanoninės vizitacijos tvarka, kurią pristatė Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas.

LVK nariai aptarė Bažnyčios ir valstybės santykių klausimus, kai kurių katalikiškų žiniasklaidos priemonių situaciją. Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Poniškaitis pristatė Trečiąją pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, kurią minėsime liepos 23 d.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas pristatė užsienio lietuvių katalikų bendruomenių ir jų sielovados padėtį, taip pat šiemet įkurto Užsienio lietuvių sielovados centro veiklą. Arkivysk. L. Virbalas papasakojo apie artėjantį Europos užsienio lietuvių kapelionų susitikimą, kuris 2023 m. rugsėjo 11–13 d. vyks Londone. Paryžiaus lietuvių kapelionu trejų metų kadencijai išrinktas kun. A. Toliatas.

Penkerių metų kadencijai patvirtinti LVK ekspertai keturiose Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) struktūrose: ES Išorinių ryšių komisijoje LVK atstovaus I. Vaišvilaitė, Teisinių reikalų – V. Malinauskas, Socialinių reikalų – A. Kučikas, o Švietimo ir kultūros komisijoje – R. Šalkauskienė.

Posėdyje taip pat aptarti artėjančių svarbių sukakčių minėjimai: 2023 m. rugsėjį sukanka 30 metų nuo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II ir penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus vizitų į mūsų šalį, o 2026 m. – 100 metų nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo. Pasidalinta informacija ir daugeliu kitų Bažnyčios veiklos einamųjų klausimų.

Plenarinis posėdis baigėsi gegužės 31 d. bendra Lietuvos vyskupų maldos valandėle Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovėje, kur  melsta Marijos globos Bažnyčios sinodiniam keliui bei spalio mėnesį vyksiančiai pirmajai Vyskupų sinodo XVI Generalinės ordinarinės asamblėjos daliai.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2023 m. lapkričio 20–22 d. Vilniuje.


Lietuvos vyskupų konferencijos informacija