Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-01-19 plenarinis posėdis

2005 m. sausio 19 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus užsienyje esantį Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo.

 

Posėdyje apsvarstyti kandidatai, siūlomi studijoms Romoje 2005–2006 m. m. Numatyta, kad ateinančiais mokslo metais Romoje studijuos vienuolika vyskupų parinktų kunigų ir pasauliečių. Buvo nutarta, kad visi kunigai, naujai siunčiami studijoms, gyvens Popiežiškojoje Šv. Kazimiero kolegijoje, ir taip bus padedama išlaikyti šią lietuvišką instituciją Romoje.

 

Vyskupai nutarė paskelbti savaitę prieš Gerojo Ganytojo sekmadienį (balandžio mėn. 11–17 d.) maldos už pašaukimus savaite. Kunigai bus prašomi raginti tikinčiuosius asmeniškai ir bendruomenėse melstis už pašaukimus, dėkoti Dievui už išgirdusius Viešpaties balsą, kviečiantį eiti kunigystės keliu.

 

Posėdyje dar sykį svarstytas Lietuvos Caritas 2005–2008 m. Strateginis planas, kurio pirmasis variantas LVK buvo pateiktas 2004 m. rugpjūtį. Jam pritarta su pataisomis numatant, kad galutinė redakcija bus patvirtinta per LVK Socialinės Tarybos ir Caritas direktoriaus susitikimą vasario mėnesio pabaigoje.

 

LVK priėmė sprendimą, leidžiantį deramą bažnytinės teisės kvalifikaciją turintiems pasauliečiams būti teisėjais bažnytiniuose teismuose, kaip numato Kanonų teisės kodekso kan. 1421. Šis sprendimas įsigalios po to, kai jį aprobuos Šventasis Sostas.

 

Tik sulaukus Šventojo Sosto pritarimo bus viešai paskelbtos posėdžio metu patvirtintos nuostatos dėl nuolatinių diakonų amžiaus, jiems keliamų išsilavinimo reikalavimų, liturginių valandų prievolės bei Bažnyčios įsipareigojimų juos išlaikyti ir remti.

 

Atsižvelgę į pastarojo meto nusikaltimus, dėl kurių nukentėjo bažnytinės vertybės, bei policijos generalinio komisaro išreikštą susirūpinimą, vyskupai pakartotinai svarstė bažnytinio turto apsaugos klausimus. Sutartinai patvirtintas reikalavimas kunigams užtikrinti, kad jų parapijos turtas būtų deramai inventorizuotas, meninės vertybės nufotografuotos, idant reikalui esant policija galėtų lengviau identifikuoti pavogtus objektus. Taip pat paminėta, kad Dvišalei komisijai susitarimams tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įgyvendinti yra pateikti bažnytinių vertybių apsaugos sistemų projektai, tikintis palankių sprendimų dėl tokių sistemų įdiegimo finansavimo. Posėdžio metu ir plačiau pristatytas Dvišalės komisijos dėl sakralinių kultūros vertybių darbas.

 

LVK Generalinis sekretorius mons. G. Grušas informavo vyskupus apie pasitarimus su Finansų ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais dėl paramos ir labdaros gavimo bei naudojimo. Bažnyčia ir valdžios institucijos laikosi bendros nuomonės, kad labdara ir parama, gauta iš juridinių asmenų, kuriems teikiamos mokesčių lengvatos, turi būti dokumentuota, užkertant kelią piktnaudžiavimui. Vyskupai nutarė, kad tokios paramos gavimo faktas ir lėšų panaudojimą patvirtinantys dokumentai turės būti ne tik registruojami parapijos iždo knygoje, bet ir saugomi bei fiksuojami atskiroje ataskaitoje, kaip iki šiol daroma su Bažnyčiai skirtų biudžeto lėšų apskaita. Atsižvelgdami į tai, kad visose vyskupijose jau galioja reikalavimas turėti ordinaro leidimą bet kokiems sandoriams, viršijantiems 10.000 Lt (o tai apima ne tik išlaidas, bet ir gaunamą paramą bei labdarą), vyskupai nutarė įvesti tvarką, pagal kurią klebonas, priimdamas iš juridinio asmens 10.000 Lt viršijančią paramą ar labdarą, turės gauti raštišką vyskupo patvirtinimą, kurio kopiją privalės perduoti paramą ar labdarą teikiančio juridinio asmens atstovui. Valstybinė mokesčių inspekciją šio dokumento reikalaus iš juridinių asmenų kaip įrodymo, kad parama ar labdara buvo iš tiesų suteikta, ir įmonė gali deklaruojama suma sumažinti apmokestinamą pelną. Dėl minėto dokumento formos ir supaprastintos apskaitos reikalavimų dar bus tariamasi su Valstybine mokesčių inspekcija.

 

Lietuvos Katechetinis Centras šiuo metu eksperimento tvarka taiko naują tikybos mokymo programą. Programos įvedimo bandymų koordinatoriumi paskirtas Telšių vyskupijos kunigas R. Gudlinkis.

 

Buvo sugrįžta prie ankstesniuose posėdžiuose svarstytos bažnytinių institucijų kaip juridinių asmenų kodų keitimo procedūros. Nutarta, kad visos vyskupijos centralizuotai teiks dokumentaciją, būtiną keičiant juridinio asmens kodus. Į juridinių asmenų registrą įtraukiant parapijas nebus fiksuojami duomenys apie kleboną, o pažymima, kad religinė bendrija tvarkosi pagal savo kanonus, statutus bei kitas normas. Taip pat registre bus nurodytas kanoninis apribojimas, pagal kurį klebonai, sudarydami 10.000 Lt viršijančius sandorius, turi gauti ordinaro leidimą.

 

Kitas LVK plenarinis posėdis įvyks š. m. kovo 16 d. Kaune.

 

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas