Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2023 m. lapkričio 20–22 d. plenarinį posėdį

2023 m. lapkričio 20–22 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio dalyvius pasveikino Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje patarėjas mons. Da Woon Cheong. Jis padėkojo arkivysk. G. Grušui ir vysk. A. Jurevičiui už nenuilstamą darbą spalio mėn. Romoje vykusios XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos pirmosios sesijos metu bei palinkėjo vyskupams toliau tęsti sinodinę kelionę.

Vyskupai didelį dėmesį skyrė nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimams. Vysk. A. Poniškaitis išrinktas LVK nacionaliniu delegatu nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimais. Jis koordinuos Bažnyčios Lietuvoje ir Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos bendradarbiavimą. Arkivysk. G. Grušas pristatė bandomąjį projektą, kuris netrukus prasidės Vilniaus arkivyskupijoje. Šis projektas skirtas palengvinti informacijos apie galimus dvasininkų ir Bažnyčioje tarnaujančių asmenų nusikaltimus nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų atžvilgiu pateikimą bei suteikti psichologinę pagalbą galimai nukentėjusiems ir apkaltintiems asmenims. Šis projektas drauge taps išklausymo tarnyste tiems, kurie Vilniaus arkivyskupijoje galėjo nukentėti nuo seksualinio išnaudojimo.

Arkivysk. G. Grušas ir vysk. A. Jurevičius išsamiai papasakojo vyskupams apie savo darbą ir patirtis Vyskupų sinodo pirmosios sesijos metu. Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas sinodinis kelias toliau tęsia Vatikano II Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo pradėtą darbą. Netrukus pasirodys į lietuvių kalbą išversta Vyskupų sinodo pirmosios sesijos darbo sintezė. Abu vyskupai pabrėžė šiame Sinode praktikuoto pokalbio Dvasioje naudą: malda ir tyloje apmąstomi išgirsti Sinodo dalyvių pasisakymai padėjo atrasti geresnes pasiūlymų bei įžvalgų formuluotes. Viena pagrindinių šio Vyskupų sinodo užduočių – giliau apmąstyti ir įgyvendinti Vatikano II Susirinkimo Dogminės konstitucijos apie Bažnyčią Lumen gentium antrajame skyriuje išdėstytą mokymą apie Dievo tautą.

Posėdžio dalyviai aptarė pasirengimą jubiliejiniams 2025 metams. Nors daugiausia šventinių renginių vyks vyskupijose, svarstyta ir nacionalinių renginių galimybė. Konkretus šventinių renginių tvarkaraštis bus sudarytas po popiežiaus bulės, skelbiančios jubiliejų – 2025 m. šventuosius metus, paskelbimo.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė Romos mišiolo naujojo lietuviško leidimo tekstą, kurį vyskupai patvirtino. Arkivysk. G. Grušas, arkivysk. K. Kėvalas ir vysk. A. Jurevičius apžvelgė Vilniaus, Kauno ir Telšių kunigų seminarijų padėtį 2023 m. Šią vasarą į kunigų seminarijas priimti 6 nauji kandidatai į kunigystę: keturi į parengiamąjį kursą Telšiuose ir du į filosofijos studijas Kaune. LVK nariai taip pat patvirtino Religijos studijų instituto Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete veiklos tąsą.

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas aptarė katalikiškų žiniasklaidos priemonių padėtį. Ganytojai patvirtino Kalėjimo kapeliono pareigybinio aprašo projektą. Daug dėmesio skirta ir jaunimo sielovadai, kurios aktualijas pristatė Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Jurevičius. Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje dalyvavę vyskupai pasidalijo savo įspūdžiais iš šio jaunimo forumo; pasidžiaugta gausiu Lietuvos jaunimo dalyvavimu šiame renginyje. Aptarta Lietuvos jaunimo pastoracijos centro veikla, personaliniai pasikeitimai Lietuvos jaunimo reikalų taryboje; informuota, kad 2024 m. kovo 1–2 d. Alytuje (Vilkaviškio vyskupija) įvyks Lietuvos jaunimo forumas.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas vyskupams papasakojo apie Pietų Amerikos lietuvių sielovados padėtį bei apie 2023 m. rugsėjo 11–14 d. Londone vykusį Europos lietuvių sielovados kapelionų susitikimą. Aptarti Lenkijos ir kitų šalių lietuvių sielovados klausimai. Ganytojai pritarė siūlymui pakeisti užsienio lietuvių sielovados kapelionų kadencijų trukmę: nuo šiol pirmoji kapeliono kadencija tęsis trejus, o kitos – penkerius metus. Užsienio lietuvių sielovados centrui persikėlus į Lietuvą, iškilo ir atitinkamos struktūros klausimas, tad vyskupai įsteigė LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybą, kurios pirmininku išrinktas arkivysk. L. Virbalas.

Aptariant vyskupų konferencijų žemyninių junginių veiklą, nauja LVK eksperte Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) Kultūros ir švietimo komisijoje išrinkta prof. I. Vaišvilaitė.

Šiemet minime 30-ąsias šv. Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą metines. Šiam įvykiui paminėti gruodžio 9 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios, o 15.30 val. įvyks šventinis minėjimas Vilniaus universiteto teatro salėje.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2024 m. sausio 16 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija