Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį

2024 m. sausio 16 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kard. S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio dalyvius pasveikino apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. P. Rajič. Jis perdavė Lietuvos vyskupams nuoširdžius Šventojo Tėvo Pranciškaus, su kuriuo neseniai buvo susitikęs Romoje, sveikinimus. Arkivysk. P. Rajič paprašė vyskupų ir toliau melstis už taiką Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir visame pasaulyje, taip pat aptarė sinodinio kelio procesą. Baigdamas savo kalbą, apaštalinis nuncijus palinkėjo vyskupams ir toliau eiti teisingu Bažnyčios duotos ir patikėtos misijos keliu.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta antrajam Bažnyčios sinodinio kelio etapui. Prisiminta Lietuvos vyskupų dalyvavimo pirmojoje XVI Generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos sesijoje patirtis, taip pat aptarta artėjančio pirmojo šiais metais vyskupų sinodinio posėdžio struktūra ir klausimai.

Ganytojai apžvelgė artėjantį 2025 m. Jubiliejų bei ruošimąsi jam. Išrinkti dieceziniai Jubiliejaus koordinatoriai: kun. M. Mitkevičius (Vilniaus arkivyskupija), kun. R. Bičkauskas (Kaišiadorių vyskupija), kun. G. Jankūnas (Panevėžio vyskupija), kun. A. Kazlauskas (Kauno arkivyskupija), kan. V. Viktoravičius (Telšių vyskupija), kun. T. Rudys (Šiaulių vyskupija), kun. L. Baltrušaitis (Vilkaviškio vyskupija), kun. M. Sabonis (Kariuomenės ordinariatas). Aptarta galimų nacionalinių renginių 2025 m. programa, tačiau nuspręsta pirmiau sulaukti popiežiaus Pranciškaus bulės dėl Šventųjų metų paskelbimo. Tai turėtų įvykti 2024 m. gegužės mėn.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. L. Virbalas pristatė vyskupams naujosios LVK Užsienio lietuvių sielovados tarybos personalinę sudėtį. Pasiūlyta jos nariais patvirtinti s. P. Bubelytę, br. kun. E. Darulį, kun. J. Kelpšą, kun. R. Norkų, kun. P. Tverijoną, prof. I. Vaišvilaitę, dr. I. Vitkuvienę ir J. Žemaitytę. LVK nariai patvirtino siūlomą Tarybos sudėtį. Apsvarstyta lietuvių sielovados padėtis Airijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Brazilijoje ir kitose šalyse. Naujai penkerių metų kadencijai patvirtinti užsienio lietuvių sielovadoje besidarbuojantys Monrealio (Kanada) Aušros Vartų Mergelės Marijos parapijos klebonas kun. P. Mališka ir Australijos lietuvių kapelionas kun. J. Deveikis.

Vyskupai naujai trejų metų kadencijai patvirtino šias pareigas ir anksčiau ėjusius asmenis: vyskupu, atsakingu už Maltos ordino pagalbos tarnybą, – vysk. D. Trijonį, Lietuvos šeimos centro direktore – V. Vitkauskienę, Stella maris direktoriumi – kun. V. Poškų, Šv. Mortos grupės koordinatoriumi nuo LVK – kun. A. Toliatą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių dvasios vadovu trejų metų kadencijai išrinktas kan. J. Ačas. Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat patvirtino Kalėjimo kapeliono dvasinio asistento pareigybinio aprašo projektą.

Vysk. L. Vodopjanovo siūlymu šiemet nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos metu bus meldžiamasi šiomis intencijomis: už Bažnyčios vienybę, už taiką visame pasaulyje, už civilinę valdžią ir už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.

Baigdami posėdį, vyskupai dar kartą primena kunigams, kad jie yra pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos. Kaip nustato kan. 287 § 2, „dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms ginti ar bendram gėriui skatinti“. Todėl vengtina kuria nors forma reiškiama parama konkretiems kandidatams į politines pareigas. Reikšti tokią paramą vengtina ne tik bažnyčiose ir vienuolynuose, bet ir dvasininkų ir vienuolių institucinėse bei privačiose socialinių tinklų paskyrose, taip pat kitose informacijos sklaidos priemonėse.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2024 m. kovo 14–15 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija