Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. gegužės 14–16 d. plenarinį posėdį

2024 05 17

2024 m. gegužės 14–16 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio dalyvius pasveikino apaštalinės nunciatūros patarėjas mons. Da Woon Cheong. Šių metų kovo 11 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivysk. P. Rajič apaštaliniu nuncijumi Italijoje ir San Marine. Gegužės 8 d. arkivysk. P. Rajič išvyko iš Lietuvos ir jau pradėjo eiti savo naująsias pareigas. Dabar laukiama naujo nuncijaus Lietuvai paskyrimo. Kol bus paskirtas naujas nuncijus, mons. Da Woon Cheong eis reikalų patikėtinio pareigas. Baigdamas savo sveikinimą, mons. Da Woon Cheong palinkėjo Lietuvos vyskupams gero darbo.

Posėdyje daug dėmesio skirta Bažnyčios sinodiniam keliui. Vyskupai apsvarstė ir patvirtino nacionalinį sinodinių įžvalgų apibendrinimą, kuris netrukus bus išsiųstas į Vyskupų sinodo generalinį sekretoriatą Romoje. Į posėdį atvykęs Krekenavos klebonas kun. G. Jankūnas išsamiai papasakojo vyskupams apie 2024 m. balandžio 28 – gegužės 2 d. Sakrofane (Roma) vykusį tarptautinį sinodinį renginį Klebonai dėl Sinodo bei apie šio renginio pabaigoje paskelbtą popiežiaus Laišką klebonams. Šį laišką ir renginyje svarstytus klausimus kun. G. Jankūnas pristatys ir vyskupijų kunigų susirinkimuose. XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos antroji sesija prasidės 2024 m. rugsėjo 30 d. dviejų dienų rekolekcijomis.

Vyskupai toliau svarstė artėjančių 2025-ųjų Jubiliejinių metų šventimo galimas formas bei renginius. Gegužės 9 d. popiežius Pranciškus savo bule Viltis neapgauna paskelbė 2025-uosius Jubiliejinius metus; paskelbtos ir Normos visuotiniams atlaidams gauti per Jubiliejinius metus. Gegužės 20 d. į posėdį rinksis Jubiliejaus koordinatoriai Lietuvos vyskupijose. Jie, drauge su Lietuvos nacionaliniu delegatu 2025 m. Jubiliejui kun. A. Kazlausku atsižvelgę į posėdyje išsakytas vyskupų mintis, rengs išsamesnę Jubiliejaus šventimo Lietuvoje programą. Primename, kad Lietuvos nacionalinė piligrimystė į Romą vyks 2025 m. kovo 1–4 d.

Nemažai laiko posėdyje skirta nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimams. Gegužės 16 d. Lietuvos ganytojai bei vyskupijų delegatai nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimams dalyvavo seminare, kurį vedė Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos atstovė Rytų Europai E. Kusz. Iš Lenkijos atvykusi nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos ekspertė susirinkusiesiems pristatė Bažnyčios Lenkijoje patirtį, papasakojo apie Lenkijoje veikiančias nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos struktūras, veiklos būdus, išklausymo tarnystę, nusikaltimų prevenciją, pagalbą nukentėjusiesiems. Remiantis užsienio šalių patirtimi, Lietuvoje bus tobulinama informacijos apie galimus nusikaltimus prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius apskaitos tvarka.

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai šio posėdžio metu daug laiko paskyrė katalikiškojo ugdymo, apimančio tikybos mokymą ir katechezę, klausimams. Vyskupai patvirtino kandidatų į Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos pirmininkus sąrašą, pritarė siūlymui dalyvauti Stiubenvilio (JAV) Katechetikos instituto veikloje, aptarė Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje, Lietuvos kunigų seminarijų einamuosius klausimus.

Posėdžio metu apsvarstyti ir liturgijos klausimai. Nutarta išleisti papildytą Laidotuvių apeigyną (Laidotuvių apeigos). Pirmasis nesutrumpintas Laidotuvių apeigų leidimas pasirodė 2004 m.

Ganytojai išrinko kun. M. Sotničenką LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos sekretoriumi. Kun. A. Narbekovas išrinktas LVK ekspertu COMECE Bioetikos komisijoje.

Posėdžio metu aptartos įvairios sielovados rūšys. Nacionalinė kalėjimų sielovados koordinatorė M. Žičkutė-Lindžienė ir šios sielovados srities vicekoordinatorė R. Dubauskė pristatė vyskupams kalėjimų sielovados padėtį po 2023 m. įvykusios kalėjimų sistemos reformos, papasakojo apie bendradarbiavimą su valstybės institucijomis šioje svarbioje srityje. Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius ir Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. A. Barelli pristatė šių Bažnyčios misijomis besirūpinančių organizacijų veiklą mūsų šalyje. Vyskupai pritarė Lietuvos Caritas iniciatyvai Dosnumo krepšelis, kuri papildys jau daugelį metų vykdomą kitą Caritas iniciatyvą Gerumas mus vienija.

Toliau posėdyje svarstyti užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimai. Arkivysk. L. Virbalas apžvelgė lietuvių sielovados situaciją įvairiose šalyse. Dublino (Airija) lietuvių kapelionu išrinktas kun. R. Gerdauskas, o Bergeno (Norvegija) lietuviais ir toliau rūpinsis kun. S. Stumbra. Aptarta lietuvių katalikų sielovados situacija Norvegijoje, JAV, Lenkijoje ir Vokietijoje.

Posėdžio metu apsvarstyti ir aktualūs Bažnyčios santykių su valstybe klausimai, taip pat nustatytos 2025 m. vyksiančių Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinių posėdžių datos.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2024 m. rugsėjo 25 d. Telšiuose.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija