Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-03-16 plenarinis posėdis

2005 m. kovo 16 d. Kaune įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame su Lietuvos vyskupais dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo.

Vyskupai parengė laišką, raginantį tikinčiuosius uoliai dalyvauti Maldos už pašaukimus savaitėje, kurią ankstesniame LVK posėdyje buvo nutarta paskelbti prieš Gerojo Ganytojo sekmadienį (balandžio mėn. 11–17 d.).

Posėdyje buvo diskutuoti Bažnyčios Lietuvoje finansiniai reikalai, skiriant ypatingą dėmesį numatomiems jų tvarkymo būdams ateityje. Atsižvelgdami į kintantį užsienio paramos mastą, vis didėjančias bendrąsias vyskupijų išlaidas ir tai, kad vietinėmis rinkliavomis dažnai nepajėgiama padengti net mažos dalies realių parapijos finansinių poreikių, vyskupai ėmėsi aptarti perspektyvines Bažnyčios veiklos palaikymo strategijas. Posėdžio dalyviai su dideliu dėkingumu prisiminė gausią užsienio paramą, kuri padėjo Bažnyčiai Lietuvoje atkurti didelę dalį ilgus okupacijos metus griautos sielovadinės, švietėjiškos ir karitatyvinės infrastruktūros. Drauge atkreiptas dėmesys, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ši pagalba vis mažėja. Pažymėta, jog būtina nuolat priminti tikintiesiems jų pareigą išlaikyti Bažnyčią, prisidėti prie jos veiklos savanoriška talka, dalijimusi Dievo duotais talentais bei piniginėmis aukomis. Taip pat pastebėta, kad iki šiol Lietuvos valdžia nėra atlyginusi už nacionalizuotas Bažnyčios žemes, nors beveik visuose kituose Vidurio Europos kraštuose buvo numatytos sutartinės kompensacijos už viso nekilnojamojo turto nuostolius, Bažnyčios patirtus sovietmečiu. Finansiniai klausimai bus toliau svarstomi kitame posėdyje.

Pristatytas projektas, nustatantis naujas bendras taisykles, kaip vyskupijoms priklausantys juridiniai asmenys turėtų tvarkyti finansų apskaitą. Projektas dar bus nagrinėjamas vyskupijose ir tik tuomet galutinai patvirtintas.

Siekiant derinti tikybos mokytojų rengimą nutarta pavesti LVK Švietimo komisijai sušaukti katechetikos centrų vadovų ir katechetus rengiančių universitetų atstovų pasitarimą.

Vyskupas Jonas Boruta pasidalijo mintimis dėl sudėtingos sielovados situacijos Klaipėdoje ir miesto apylinkėse. Nors Klaipėdoje gyvena beveik du trečdaliai Telšių vyskupijos gyventojų, mieste veikia tiktai keturios parapijos, o savivaldybė atsisako skirti sklypus naujoms bažnyčioms statyti.

Vyskupai aptarė užsienyje gyvenančių lietuvių sielovados padėtį ir kunigų iš Lietuvos siuntimo galimybes. Pastebėta, kad dėl sielovados situacijos ypatumų būtina skirti ypatingą dėmesį siunčiamų į užsienį kunigų atrankai. Sutarta, kad kandidatai darbui užsienyje turi gauti Vyskupų Konferencijos pritarimą.

Vyskupas Rimantas Norvila informavo apie svarbiausius dalykus, kuriems skirta dėmesio ES šalių Vyskupų Konferencijų Tarybos (COMECE) plenariniame posėdyje Briuselyje. Jame aptartas ES Konstitucinės sutarties ratifikavimo procesas įvairiuose kraštuose bei kai kurie šiuo metu tarpvalstybiniu lygiu svarstomi įstatymų ir rezoliucijų projektai. Ypatingą rūpestį kelia Europos Taryboje rengiama rezoliucija, kuria siekiama įteisinti eutanaziją.

Nutarta dar trejiems metams pratęsti kun. Arvydo Ramono, kuris iki šiol ėjo nacionalinio delegato universitetinei sielovadai pareigas, kadenciją.

Kitas LVK plenarinis posėdis įvyks š. m. gegužės 11 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas