Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK informacinis pranešimas

2005 04 03

Šią naktį iš Apaštalų Sosto mus pasiekė didžiai liūdna žinia apie Jo Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtį. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis Bažnyčios Lietuvoje vardu pasiuntė užuojautos telegramą Kardinolų Kolegijai.

Šiandien 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje Lietuvos vyskupai aukos šv. Mišias už Joną Paulių II. Vyskupai paskelbs šiuo metu rengiamą laišką kunigams ir tikintiesiems, kuriame ragina dėkoti Dievui už Jono Pauliaus II pontifikatą – didžiai išmintingą vadovavimą Bažnyčiai, narsų Gerosios Naujienos skelbimą ir gyvą tikėjimo liudijimą, ypač – begalinio atsidavimo Viešpačiui ir Bažnyčiai pavyzdį, kurį Šventasis Tėvas rodė visiems katalikams paskutinėmis savo gyvenimo dienomis ir valandomis.

Artimiausiu metu kardinolas Audrys Juozas Bačkis išvyks į Romą dalyvauti devynių dienų egzekvijose – gedulo pamaldose, Šventojo Tėvo laidotuvėse ir konklavoje – naujo popiežiaus rinkimuose.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas