Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005-05-11 plenarinis posėdis

2005 m. gegužės 11 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo. Mons. Balvo praėjusį mėnesį buvo nominuotas arkivyskupu ir paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Naujojoje Zelandijoje bei Ramiojo vandenyno salų kraštuose. Lietuvos vyskupai padėkojo mūsų šalyje savo misiją baigiančiam arkivyskupui nominatui Balvo už jo darbą Bažnyčios labui Lietuvoje ir palinkėjo Dievo palaimos einant naujas pareigas.

Nuncijus arkiv. Zurbriggenas pranešė, kad Apaštalų Sostas pritarė Lietuvos Vyskupų Konferencijos šių metų pradžioje priimtam sprendimui leisti pasauliečiams, turintiems deramą bažnytinės teisės kvalifikaciją, eiti bažnytinių teismų teisėjų pareigas, kaip numato Kanonų teisės kodekso kan. 1421.

Vyskupai grįžo prie ankstesniame posėdyje pristatytų ir po to vyskupijose apsvarstytų bendrųjų taisyklių, pagal kurias vyskupijoms priklausantys juridiniai asmenys turės tvarkyti finansų apskaitą. Buvo iš principo pritarta patobulintam taisyklių projektui, numatančiam kaip suvienodinti iki šiol įvairiose vyskupijose buvusias skirtingas finansinių knygų ir ataskaitų formas. Naujoji finansų apskaitos tvarka, kurią rengiant atsižvelgta į bažnytinę teisę bei į valstybės taikomų supaprastintų apskaitos reikalavimų modelį, bus įvesta nuo ateinančių metų pradžios. Iki to laiko bus patvirtinti finansinių knygų pavyzdžiai ir kita reikalinga dokumentacija.

Posėdyje kalbėta apie Lietuvą užtvindžiusią okultinių praktikų bangą, išreikštas susirūpinimas dėl okultizmo keliamų pavojų dvasinei bei fizinei žmonių sveikatai. Vyskupai šiuo klausimu parengė išsamų laišką tikintiesiems ir visuomenei, kuris bus paskelbtas kitą savaitę planuojamos surengti spaudos konferencijos metu.

Artimiausiu laiku bus išspausdinti ir išplatinti trys nauji apeigynai, kurie yra parengti bei aprobuoti: Šv. Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu, Atgailos apeigos ir Ligonių patepimo apeigos. Nuspręsta LVK Liturginėje komisijoje baigti dar dviejų – Diakonų ir kunigų šventinimo bei Bažnyčių konsekracijos – apeigynų patvirtinimo procedūrą, idant būtų galima jų tekstus pateikti Šventojo Sosto aprobavimui.

Vyskupai aptarė policijos kapeliono kun. Aušvydo Belicko pateiktus duomenis apie sielovados policijos komisariatuose padėtį: iki šiol pareigūnus ir jų šeimas dažniausiai aptarnaudavo vietos klebonai. Nutarta, jog prasminga turėti kapelionus kiekviename komisariate, aiškiau apibrėžti jų tarnystę bei oficialiai informuoti tuos kunigus, kuriems greta jau turimų klebono ar vikaro pareigų pavesta ir ši sielovados sritis.

Kitas LVK plenarinis posėdis įvyks š. m. rugsėjo 20–21 d. Telšiuose.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas