Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. rugsėjo 20-21 plenarinis posėdis

2005 m. rugsėjo 20–21 d. Telšiuose vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas ir naujai paskirtas nunciatūros patarėjas kun. André Sampaio de Oliveira.

Posėdžio metu vyko LVK vadovybės ir komisijų bei tarybų pirmininkų rinkimai, nes pasibaigė ankstesnių vadovų kadencijos. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku trejų metų kadencijai išrinktas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. LVK vicepirmininku tam pačiam laikotarpiui išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o trečiuoju Nuolatinės Tarybos nariu – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Generalinio sekretoriaus pareigas toliau eis mons. Gintaras Grušas.

Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku išrinktas arkiv. Tamkevičius, nariais patvirtinti kard. Bačkis ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Švietimo komisijai vadovaus kard. Bačkis, į ją dar įeina Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Liturginės komisijos pirmininku išrinktas vysk. Boruta, nariais patvirtinti vysk. Norvila, vysk. Ivanauskas ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis.

Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku išrinktas vysk. Boruta, Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinktas vysk. Norvila, Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininku išrinktas vysk. Ivanauskas, Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybos pirmininku išrinktas vysk. Norvila, Socialinių reikalų tarybos pirmininku išrinktas arkiv. Tamkevičius, Šeimos reikalų tarybos pirmininku išrinktas kard. Bačkis.

Pagal Vyskupų Konferencijos statutą komisijų nariais gali būti tik vyskupai, o tarybų – ir kunigai bei pasauliečiai. Kitame plenariniame LVK posėdyje tarybų pirmininkai pateiks pasiūlymus, kaip pertvarkyti tarybų darbą, ir narių kandidatūras.

Kun. Rimantas Gudlinkis vyskupams pateikė išvadas apie naująją tikybos mokymo programą, kuri prieš metus buvo aprobuota taikymui eksperimentine tvarka. Programa pakoreguota ir patobulinta pagal šiuo periodu gautus mokytojų ir rengėjų atsiliepimus. Vyskupai vienbalsiai patvirtino programą ir pavedė Lietuvos katechetiniam centrui ją įvesti visose mokyklose bei parengti tikybos mokytojus darbui pagal naująsias ugdymo nuorodas. Drauge nutarta reorganizuoti Lietuvos katechetinį centrą ir perkelti jo būstinę iš Kauno į Vilnių. Švietimo komisijai pavesta prižiūrėti reorganizacijos procesą. Naujuoju centro direktoriumi patvirtintas kun. Gudlinkis. Jis pradės eiti pareigas centrui persikėlus į Vilnių.

Atsiliepdami į Apaštalų Sosto prašymą, vyskupai apsvarstė konsekracijos formulės vertimų į tautines kalbas įvairavimo problemą. Patvirtinta bendra pozicija, jog priimtiniausia Lietuvoje šiuo metu galiojanti formulė.

Vyskupai informuoti apie sunkumus organizuojant Dvišalės Bažnyčios ir valstybės komisijos darbą, kuriuo siekiama įgyvendinti susitarimus tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos.

Posėdyje svarstytos sakramentų administravimo problemos, kylančios dėl augančio gyventojų mobilumo ir užsienyje ilgesnį laiką gyvenusių lietuvių bei užsieniečių noro tuoktis, krikštyti vaikus, gauti kitus bažnytinius patarnavimus Lietuvoje. Pagal bažnytinę teisę nuolat įsikūręs kitame krašte asmuo laikomas jo nuolatiniu gyventoju ir patenka į tą teritoriją apimančios vyskupijos bei parapijos jurisdikciją. Todėl kreipdamasis į Lietuvos kunigus toks tikintysis turėtų pateikti iš užsienio atsivežtą pažymą apie išklausytus pasirengimo Santuokos sakramentui kursus ir leidimą tuoktis ne savo parapijoje. Aptarti vyskupijose galiojančios tvarkos, kas turi išduoti sužadėtiniams laisvo stovio pažymėjimus, skirtumai. Nutarta laikytis visuotinės Bažnyčios praktikos, pagal kurią laisvo stovio pažymėjimą išduoda klebonas tos parapijos, kurioje asmuo buvo pakrikštytas. Tais atvejais, kai krikšto įrašai prarasti ar neprieinami, pasitelkiami liudijimai. Taip pat nutarta parengti instrukciją kunigams, kaip šiose srityse konkrečiais atvejais turėtų būti taikoma bažnytinė teisė.

Caritas direktorius kun. Robertas Grigas patvirtintas eiti šias pareigas naujai trejų metų kadencijai.

Patvirtinta CIC vertimo redakcinė komisija, kuriai pavesta parengti spaudai kanonų teisės kodekso vertimą, jos pirmininku paskirtas mons. Gintaras Grušas.

Europos skautų dvasios kapelionu trejų metų kadencijai paskirtas kun. Evaldas Darulis OFM.

Vyskupai svarstė priėmimo į kunigų seminarijas klausimus. Buvo primintos bažnytinės nuorodos, kaip derėtų elgtis, kai dėl stojimo kreipiasi anksčiau kitoje seminarijoje mokęsis kandidatas. Bendrai sutarta, kad labai svarbu išlaikyti aukštus kandidatų savybių vertinimo kriterijus, kad kunigų bei pašaukimų stoka negali tapti atlaidesnio požiūrio į nepakankamą stojančiųjų brandą priežastimi.

Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius kreipėsi į Vyskupų Konferencijos Pirmininką atkreipdamas dėmesį į gausėjančias eismo nelaimes ir prašydamas Bažnyčios pagalbos ugdant eismo dalyvių kultūrą. Vyskupai informuos savo vyskupijų kunigus apie komisaro prašymą ir paragins juos priminti bendruomenių nariams moralinius principus, gyvybiškai svarbius eismo dalyviams.

Po posėdžio vykusioje vakarienėje vyskupai pasveikino vyskupą emeritą Antaną Vaičių, minintį kunigystės 55 metų jubiliejų.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas lapkričio 24 d. Kaune.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas