Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 plenarinis posėdis

2005 m. lapkričio 24 d. Kaune vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai taip pat du vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas. Nuncijus arkiv. Zurbriggenas pranešė, kad Apaštalų Sostas atšaukė nunciatūros patarėją mons. Andre Sanpaio di Oliviera. Naujas patarėjas dar nepaskirtas. Nuncijus taip pat informavo, kad 2006 m. įvyks Lietuvos vyskupų vizitas Ad limina.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pristatė spalio mėnesį Romoje vykusią Vyskupų sinodo asamblėją, skirtą Eucharistijai – Bažnyčios gyvenimo ir misijos versmei ir viršūnei. Apie Eucharistiją Sinode buvo kalbama įvairiais atžvilgiais: teologiniu, liturginiu, katechetiniu, pastoraciniu ir kt. Iškelta tikėjimo reikšmė, be kurio Eucharistijos slėpinys neatrandamas ir nevertinamas. Vyskupas taip pat pažymėjo, kad Vyskupų sinodo institucija buvo įkurta lygiai prieš 40 metų, Vatikano II Susirinkimo pabaigoje. Ji yra svarbiausias Katalikų Bažnyčios kolegijinis organas.

Praėjusiame posėdyje išrinkti Komisijų ir Tarybų pirmininkai pristatė šių institucijų veiklos gaires.

Posėdyje buvo pristatytos ir patvirtintos patobulintos bendrosios taisyklės, pagal kurias vyskupijoms priklausantys juridiniai asmenys turės tvarkyti finansų apskaitą, taip pat finansinių knygų pavyzdžiai, kita reikalinga dokumentacija ir elektroninis finansinės apskaitos vedimo būdas. Kaip jau anksčiau buvo nutarta, naujoji tvarka įsigalios nuo ateinančių metų pradžios. Vyskupijų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą vedantiems asmenims artimiausiu metu bus surengtas seminaras susipažinti su šia tvarka. Vyskupijose ji bus pristatyta kunigams.

Vyskupai aptarė ruošimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui programas ir egzistuojančią tvarką visose Lietuvos vyskupijose. Siekiama, kad ši tvarka būtų kuo vienodesnė. Pažymėta, kad daugelyje parapijų pasiruošimas šių sakramentų priėmimui atskirtas nuo tikybos pamokų, vedamų pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą programą. Jis vyksta parapijoje, dažnai yra derinamas prie sekmadienio šv. Mišių ir trunka mokslo metus. Stengiamasi paralelią programą pateikti ir vaikų tėvams. Kaimuose dar trūksta tinkamų patalpų parapinei katechezei, sunkiau rasti katechetų. Nutarta, kad Sutvirtinimo sakramentą tikintieji priimtų savo vyskupijose. Buvo pasiūlyta plačiau paskleisti informaciją apie vyskupijose egzistuojančią ruošimosi sakramentams tvarką ir reikalavimus, įdėti ją į vyskupijų interneto svetaines.

Vyskupai svarstė Lietuvos katechetinio centro perkėlimo į Vilnių eigą ir pasiūlymus dėl kvalifikacinių seminarų tikybos mokytojams organizavimo įstaigose, kuriose tikybos mokytojai yra rengiami ir jų atestacijos.

Buvo aptartas prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai, prašymas skirti kunigų iš Lietuvos JAV parapijoms ir darbui su lietuviais imigrantais Ispanijoje, o taip pat sąlygos, kuriomis Ispanijos bažnytinė vyresnybė priimtų dvasininkus iš Lietuvos.

Nuspręsta išversti ir išleisti 2005 m. vasarą išėjusį Katalikų Bažnyčios Katekizmo kompendiumą (trumpąjį katekizmo variantą). Šis darbas pavedamas Katalikų interneto tarnybai.

Vyskupai pasikeitė nuomonėmis apie Vatikano patvirtintą ir tapusia vieša instrukciją apie kunigystės kandidatų atrankos kriterijus. Ši instrukcija detalizuodama pakartoja Bažnyčios nuostatas dėl homoseksualios orientacijos asmenų tinkamumo kunigystei.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2006 m. sausio 16 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas