Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. sausio 16 d. plenarinis posėdis

2006 01 17

ŽINIA SPAUDAI

2006 m. sausio 16 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas.

Vyskupai išklausė informacijos apie Lietuvos šeimos centro 2005 m. veiklą ir diskutavo apie tai, kaip galėtų būti geriau vykdoma jau beveik prieš dešimtmetį Lietuvos vyskupijose įvesta pasirengimo Santuokos sakramentui programa. Priminta, kad klebonas, kurio parapijoje teikiamas santuokos sakramentas, turi užtikrinti tinkamą sužadėtinių parengimą, o taip pat įsitikinti sužadėtinių laisvu stoviu, t. y., ar nėra kokių nors kliūčių jiems sudaryti bažnytinę santuoką. Laisvas stovis nustatomas pirmiausia iš įrašų Krikštų knygose, o jų nesant – pagal sužadėtinių gyvenamosios ar krikšto vietos klebono liudijimą, taip pat pagal kitus priesaika patvirtintus liudijimus. Būtina, kad klebonas, kurio parapijoje vyko santuoka, apie ją kuo greičiau praneštų jaunųjų krikšto parapijos klebonui, o šis padarytų deramą įrašą Krikštų knygoje.

Taip pat kalbėta apie naujai iškylančius klausimus, kai tuokiasi užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai arba kai vienas iš sutuoktinių yra užsienietis. Bendra vyskupų nuomonė, kad taisyklės dėl pasirengimo Santuokos sakramentui iš esmės vienodai taikytinos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantiems sužadėtiniams. Į užsienį išvykę katalikai yra kviečiami įsitraukti į lietuviškų parapijų ar misijų gyvenimą, o ten, kur jų nėra – į gyvenamojo krašto Bažnyčios parapijas. Nutarta parengti dokumentą, kuris primintų bei patikslintų jau veikiančią pasirengimo Santuokos sakramentui tvarką ir atsakytų į aktualius klausimus.

Vyskupai patvirtino ankstesnį nutarimą, kad kiekviena parapija, įskaitant aptarnaujamas parapijas bei viešus rektoratus, turi prenumeruoti „Bažnyčios žinias“ ir savo archyve saugoti pilną jų rinkinį, nepaisant to, kad ši medžiaga publikuojama internete.

Sudaryta Katalikų Bažnyčios Katekizmo kompendiumo redagavimo komisija, kuri nagrinės teologinių terminų vertimo į lietuvių kalbą klausimus. Į komisiją įeina mons. Arūnas Poniškaitis, kun. Arvydas Ramonas, kun. Rimas Skinkaitis, kun. Lionginas Virbalas ir Gediminas Žukas.

Vyskupai kalbėjo apie pastaruoju metu padažnėjusį nepagarbų religinių simbolių vartojimą reklamoje. LVK Pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius informavo, kad kreipėsi į Kalnapilio įmonę ir Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą dėl nederamo Rūpintojėlio atvaizdo panaudojimo alaus reklamai. Pažymėta, kad sakralinio pobūdžio liaudies meno paveikslai bei skulptūros nenustoja būti religiniais atvaizdais dėl vartojimo pasaulietiniame kontekste ir yra neleistina, kad vaikantis pelno jie būtų pasitelkiami tokiais būdais, kurie įžeidžia tikinčiųjų religinius jausmus.

Šių metų liepos 1–9 dienomis Valensijoje (Ispanija) vyks Pasaulio Šeimų dienos. Vyskupai sutarė skatinti, kad šiame renginyje dalyvautų Lietuvos šeimų delegacijos iš kiekvienos vyskupijos.

Kitas LVK posėdis įvyks 2006 m. kovo 29 d.

LVK sekretoriatas