Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. kovo 29 d. plenarinis posėdis


2006 03 30

ŽINIA SPAUDAI

2006 m. kovo 29 dieną, trečiadienį, Panevėžio vyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupai ir Apaštalinio Sosto atstovas Baltijos valstybėms, arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen.

Posėdžio pradžioje Apaštalinis Nuncijus priminė svarbias sukaktis ir reikšmingus renginius. Balandžio mėnesį visa Bažnyčia paminės Dievo tarno Jono Pauliaus II mirties metines, o taip pat popiežiaus Benedikto XVI pirmąsias išrinkimo metines. Balandžio 9 d. Verbų sekmadienį vyks XXI Pasaulinės jaunimo dienos, kurioms popiežius parinko temą pagal 119 psalmės žodžius: „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“. Šiais metais Jaunimo dienų renginiai vyks tik vyskupijose. Be to, balandžio 4 d. sukanka 80 metų nuo popiežiaus Pijaus XI apaštališkosios konstitucijos Lituanorum gente, kuria jis įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir įkūrė Kauno arkivyskupiją, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Panevėžio bei Telšių vyskupijas (jos buvo suformuotos iš buvusios Žemaičių vyskupijos ir dalies Vilniaus vyskupijos teritorijos).
Arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen priminė Rytų Bažnyčių Kongregacijos prefekto laišką Vyskupų Konferencijoms ir atskiriems vyskupams, kuriame jis ragina surengti tradicinę Didžiojo Penktadienio rinkliavą Šventajai Žemei. Ši rinkliava leidžia paremti to krašto krikščionis, jų sielovadinę bei karitatyvinę veiklą, šventųjų vietų apsaugą bei atnaujinimą.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasidalijo įspūdžiais iš pirmosios popiežiaus Benedikto XVI sušauktos kardinolų konsistorijos. Šventasis Tėvas kardinoliškuosius biretus įteikė penkiolikai naujai pakeltų kardinolų. Romoje susirinkę kardinolai su popiežiumi taip pat aptarė nuo Romos atsiskyrusių tradicionalistų problemą, vyskupų emeritų padėtį bei dialogą su islamu.
Vyskupas Rimantas Norvila trumpai pristatė COMECE (Europos Sąjungos šalių Vyskupų konferencijų komisijos) plenarinį posėdį, įvykusį Briuselyje kovo 22–24 d. Jis drauge su kitų Vyskupų Konferencijų atstovais aptarė tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą su musulmonais ir kitus aktualius Europos Sąjungos šalims klausimus.

Lietuvos vyskupai patvirtino Instrukciją dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo. Šiame dokumente, kuris bus paskelbtas „Bažnyčios žiniose“, pabrėžiama parapijos klebono atsakomybė padėti sužadėtiniams tinkamai pasirengti Santuokos sakramentui ir pasirūpinti jų katecheze. Norintys sudaryti bažnytinę santuoką tikintieji turi kreiptis į savo parapijos kleboną ne vėliau, kaip 3 mėnesiai iki numatytos santuokos datos ir dalyvauti specialiuose pasirengimo kursuose. Tuoktis ne savo parapijoje leidžiama tik esant rimtam ir motyvuotam pagrindui. Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai yra sudaryta civilinė santuoka.
Dokumente nurodoma, kad ypatingo sielovadinio rūpesčio reikia išsiskyrusiems ir antrą civilinę santuoką sudariusiems tikintiesiems. Katalikų Bažnyčioje galiojančiai sudarytos santuokos ryšys yra neišardomas iki vieno iš sutuoktinių mirties ir todėl jų apsisprendimas sudaryti antrą civilinę santuoką arba gyventi kartu negali būti laiminamas imituojant Santuokos sakramento apeigas arba panaudojant kuriuos nors jų elementus.

Panevėžyje susirinkę vyskupai aptarė sielovadą kariuomenės ordinariate. Kariuomenės ordinaras vysk. Eugenijus Bartulis nurodė, kad šiuo metu yra 17 kapelionų, kurie dirba 15-oje dalinių rūpindamiesi kariuomenėje tarnaujančiais tikinčiaisiais bei artimiausiais jų šeimų nariais. Bendra vyskupų nuomone, kapelionai turėtų darbuotis jausdami ryšį su vyskupija, kurioje gyvena, laikydamiesi Lietuvos Vyskupų Konferencijos priimtų nuostatų. Ypač atidžiai turi būti rūpinamasi tinkamu tikinčiųjų parengimu sakramentų priėmimui.

Vyskupai patvirtino 19 kunigų, kurie ateinančiais metais gaus JAV Vyskupų Konferencijos skiriamas stipendijas studijoms užsienyje. Dalis jų studijas tęs toliau, o keletas jas pradės. Daugiausia kunigų iš Lietuvos vyskupijų licenciatui ir doktoratui ruošiasi įvairiuose popiežiškuosiuose Romos universitetuose.

Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui buvo pavesta sudaryti naują komisija, kuri peržiūrėtų ruošiamą giesmyną, skirtą Lietuvos tikintiesiems, ir baigtų jį parengti.

Lietuvos vyskupijų ganytojai pritarė grupės įvairių vienuolijų atstovų prašymui, kad 2007 m. gegužės birželio mėnesiais į Lietuvą iš Prancūzijos būtų atgabentos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos. Relikvijų gabenimą organizuojanti komisija konkrečius renginius derins atskirai su kiekvienu vyskupu.

Savaitę prieš IV-ą Velykų sekmadienį, kuris dar vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, kaip ir kiekvienais metais, tikintieji yra kviečiami melstis už kunigus ir dvasinius pašaukimus. Šiais metais maldų už dvasinius pašaukimus savaitė prasidės balandžio 30 d., kai minima Gyvybės diena, ir tęsis iki gegužės 7 d., Motinos dienos. Šis sutapimas skatina atkreipti dėmesį į motinos vaidmenį perduodant savo vaikams tikėjimą ir skatinant juos atsiliepti į Dievo kvietimą tapti kunigu ar vienuoliu, vienuole.

Kitas LVK plenarinis posėdis vyks š. m. gegužės 16–18 dienomis Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose.

LVK sekretoriatas