Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją

2006 03 29

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETUI
ŠEIMOS IR VAIKO REIKALŲ KOMISIJAI


Kovo 27 d. buvo paskelbta, kad Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė pareiškė įspėjimą Neringos miesto Juodkrantės parodų namų kuratorei Kristinai Danilevičienei. Taip įvertintas ponios Danilevičienės atsisakymas priimti į kuruojamą salę vieną 2006 02 16 planuotos atidaryti VDA studentų darbų parodos dalį. Joje su antrašte „Gyvenimas kartu: šiuolaikinė tradicinė/netradicinė šeima“ turėjo būti eksponuojamos homoseksualų porų fotografijos su tokį gyvenimo būdą reklamuojančiais plačiais ir provokatyviais komentarais. Kuratorė prašė fotografijų autoriaus atsisakyti šių komentarų ir žodžio „šeima“ ciklo antraštėje. Savo poziciją ji argumentavo tuo, kad tokia ekspozicija žeistų nuolatinių parodų namų lankytojų dorovinius įsitikinimus, būtų nepriimtina nepilnamečiams. Juolab, kad parodos rengiamos galerijoje, sujungtoje su Juodkrantės mokykla. Lygių galimybių kontrolierė, reaguodama į dėl šio įvykio pateiktą Lietuvos gėjų lygos skundą, padarė išvadą, esą kuratorės veiksmais buvo pažeistas lygių galimybių principas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešime teigiama: „Tyrimo eigoje nenustatyta, kad gėjų ar lesbiečių vaizdavimas fotografijose darytų žalingą poveikį parodos lankytojams (tiek suaugusiems, tiek vaikams) ir dėl to jų negalima būtų eksponuoti viešai“. Viena, žalingo poveikio nepilnamečiams nustatymas nepriklauso Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai, todėl darytina prielaida, kad p. Burneikienė spręsdama apie šią sritį viršijo savo įgaliojimus. Antra, minėtas konstatavimas nepagrindžia kontrolierės išvados, kad p. Danilevičienė privalėjo leisti jos kuruojamoje salėje eksponuoti homoseksualų porų gyvenimo būdą reklamuojančius ir tas poras „šeima“ vadinančius darbus.

Vykdydama savo pareigas Lygių galimybių kontrolierė turėjo įrodyti, kad parodos kuratorė savo veiksmais pažeidė kitokios lytinės orientacijos asmenų lygias galimybes reikštis profesinėje, visuomeninėje ar kultūrinėje plotmėje, tačiau tokių įrodymų nebuvo pateikta. Stokojama argumentacijos, kuris konkrečiai Lygių galimybių įstatymo straipsnis buvo pažeistas. Maža to, protestą pareiškė ne fotografijų autorius, kurio kūrybinės saviraiškos laisvė kai kurių komentatorių teigimu buvo suvaržyta; fotografas savo lytinės orientacijos nedeklaravo, todėl galimas jo saviraiškos laisvės suvaržymas nepriklauso Lygių galimybių kontrolierės kompetencijai. Protestą pareiškė fotografijų objektai (ar jų atstovai), tačiau fotografuojami asmenys turi vienintelę demokratinių valstybių įstatymais ginamą teisę – teisę neleisti, kad jie būtų fotografuojami ir fotografijos publikuojamos prieš jų valią.

Mūsų įsitikinimu, Lygių galimybių kontrolierės nutarimas kvestionuoja ponios Danilevičienės teisę priimti sprendimus laikantis krikščioniškos dorovės principų, taikyti kultūros įstaigos projektams etinius kriterijus. Joks Lietuvos teisės aktas neapibrėžia homoseksualų poros kaip „šeimos“. Priešingai, Konstitucijos 38 straipsnis tiesiogiai susieja šeimą su motinyste, tėvyste ir vaikyste bei santuoka, nusakoma kaip laisvas vyro ir moters sutarimas. Todėl kuratorės reikalavimas, kad homoseksualų poros tradicinių įsitikinimų žiūrovų ir nepilnamečių auditorijai nebūtų pristatomos kaip „šeimos“, visiškai atitinka Lietuvos įstatymų normas, ką ir kalbėti apie paprotinę tradiciją ir viešąją moralę.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra Seimui atskaitinga institucija, todėl prašome nustatyti ir viešai paskelbti:
ar priimdama nutarimą įspėti Juodkrantės parodų namų kuratorę Lygių galimybių kontrolierė veikė pagal savo kompetenciją,
ar šis nutarimas neprieštarauja konstituciniam šeimos apsaugos ir globos principui bei su juos suderintiems teisės aktams,
ar šis nutarimas nepažeidžia p. Danilevičienės, Neringos savivaldos institucijų bei Juodkrantės mokyklos tarybos teisės pagal savo kompetenciją spręsti, kokio pobūdžio ekspozicijos ir kultūriniai renginiai yra priimtini vietos bendruomenei ir atitinka nepilnamečių šeimų interesus,
ar šiame nutarime nėra diskriminavimo dėl religinių įsitikinimų požymių.

Mūsų įsitikinimu, Lygių galimybių kontrolierės sprendimas sukuria precedentą, leidžiantį homoseksualios orientacijos asmenims reikalauti, kad kultūros, švietimo ir kitos įstaigos užtikrintų jiems sąlygas reklamuoti savo gyvenimo būdą nepilnamečiams, ir persekioti tuos, kurie nesutinka tokio gyvenimo būdo laikyti ir vadinti „šeima“. Labai svarbu, kad Seimas savo autoritetingu sprendimu nustatytų, ar toks reikalavimas yra konstituciškas, atitinka gyvybinius mūsų valstybės interesus bei lietuvių tautos tradicijas. Nuoširdžiai tikimės, kad tautos išrinktieji, suvokdami savo atsakomybę dėl Lietuvos ateities ir vykdydami piliečių valią, užkirs kelią dar vienai agresyviai šeimos griovimo pastangai. Atkreipiame dėmesį, kad parodą buvo planuojama atidaryti Vasario 16-osios proga, todėl keltinas klausimas, ar „eksperimentiniai“ studentų darbai būtų pasitarnavę pilietinių ir patriotinių vertybių ugdymui. Visuomenės dorovė ir piliečių pasitikėjimas valstybe patirtų didžiulį smūgį, jei naudojantis Seimo suteiktais įgaliojimais būtų persekiojamas asmuo, kuris liko ištikimas aukštiems moraliniams įsitikinimams ir užėmė principingą poziciją gindamas santuokos ir šeimos, o drauge ir valstybės, kurios pagrindas yra šeima, orumą.


Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų Tarybos pirmininkas