Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. spalio 24-26 d. plenarinis posėdis

Informacinis pranešimas

2006 10 27


2006 m. spalio 24–26 d. Marijampolėje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Šiaulių vysk. Eugenijų Bartulį, dalyvaujantį Romoje vykstančiame Kariuomenės ordinarų susitikime. Kartu posėdžiavo vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis, posėdžio pradžioje dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Jis vyskupams pristatė neseniai paskirtą jo patarėją monsinjorą Jean-François Lantheaume.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasidalijo mintimis apie Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) pirmininkų plenarinį posėdį, vykusį š. m. spalio 4–8 dienomis Sankt-Peterburge. Toks katalikų vyskupų susitikimas Rusijoje vyko pirmą kartą ir, be abejo, turėjo ekumeninę reikšmę. 34 kraštų vyskupai susipažino su Katalikų Bažnyčios padėtimi ir veikla šioje šalyje. Šiuo metu joje veikia 225 parapijos ir dar 25 oficialios katalikų organizacijos, dirba 270 kunigų, tačiau tik 10% jų yra kilę iš Rusijos. Vyskupai svarstė pašaukimų į kunigystę padėtį Europoje, kalbėjo apie šeimą ir santuoką bei sekuliarizuotoje visuomenėje jai kylančius pavojus. Libano katalikų atstovas vyskupams atkleidė skaudžią Šventosios Žemės ir visų Artimųjų Rytų krikščionių padėtį, jų svarbų vaidmenį dialogui su musulmoniškomis šalimis.

Posėdžio dalyviai aptarė popiežiaus Benedikto XVI kalbą Baltijos vyskupams pasakytą Ad limina vizito metu. Susitelkta ties dviem ypač svarbiomis temomis: šeimos ir kunigų gyvenimo. Nutarta per būsimą posėdį detaliau aptarti šeimų sielovadą. Vyskupai taip pat pasikeitė mintimis apie popiežiaus raginimą rūpintis kunigais, palaikyti juos dvasiškai, jei reikia, paremti ir materialiai, plėsti nuolatinį ugdymą, skatinti naujus pašaukimus. Kaip tokio rūpesčio išraiška buvo aptartas steigimas pensijų fondo, iš kurio būtų remiami senatvės sulaukę ar susirgę ir nebegalintys eiti pareigų kunigai. Vyskupai pritarė projektui Marijampolėje steigti specializuotus senelių namus kunigams ir Bažnyčios darbuotojams. Kitame posėdyje bus plačiau pasidalyta kunigų išlaikymo patirtimi atskirose Lietuvos vyskupijose.

Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos prefekto kardinolo Zenon Grocholevski dekretu patvirtintos „Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės“, taip pat „Kunigų ugdymo Lietuvoje nuostatai“ ir „Studijų Lietuvos kunigų seminarijose programa. Šie dokumentai skelbiami Lietuvos Vyskupų Konferencijos interneto svetainėje.

Vyskupai sutarė, kad po naujos Vyriausybės sudarymo derėtų atnaujinti darbą Bažnyčios ir Valstybės dvišalės komisijos, kuri sprendžia kaip konkrečiai įgyvendinti tarptautinėse Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartyse esančias nuostatas. Abiem pusėms aktualūs švietimo, kultūros, socialinių reikalų, teisiniai ir kiti klausimai sprendžiami specialiose darbo grupėse.

LVK pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasiūlė kurti ir plėtoti Jono Pauliaus II piligrimų kelią, kuris apimtų su jo vardu siejamas vietas. Į šį kelią įeitų Vilniaus ir Kauno arkikatedros, Aušros Vartai, Trakų ir Pivašiūnų bažnyčios, Marijampolės mažoji bazilika, Šiluva, Kryžių kalnas ir Žemaičių Kalvarija. Vyskupai sutarė, kad toks projektas tinkamai įamžintų Jono Pauliaus II vardą ir išryškintų šio popiežiaus vaidmenį Lietuvos katalikų ir visos šalies gyvenime, be to, paskatintų Lietuvos bei užsienio tikinčiuosius lankytis minėtose šventovėse.

Lietuvos vyskupai nutarė steigti Taikos ir teisingumo (Iustitia et Pax) nacionalinę komisiją, kuri artimai bendradarbiaudama su LVK Socialinių reikalų taryba, palaikydama ryšius su Šventojo Sosto ir kitų Europos šalių Taikos ir teisingumo komisijomis, remdamasi Bažnyčios socialiniu mokymu nagrinėtų socialinės sferos problemas ir siūlytų išeitis.

LVK Švietimo komisijos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis aptarė Lietuvos katechetikos centro perkėlimo į Vilnių eigą, pasidalijo mintimis iš katechetikos centrų ir tikybos mokytojus ruošiančių aukštųjų mokyklų atstovų susitikimo, kuriame buvo kalbama apie poreikį tikybos mokytojams gauti deramą išsilavinimą, o jau turintiems kitą pedagoginę specialybę suteikti galimybę pasirengti tikybos mokytojo darbui.

Kaip LVK Šeimos tarybos pirmininkas, kardinolas vyskupams priminė šios tarybos organizuotą šeimų kelionę į Valensijoje vykusį tarptautinį šeimų susitikimą, Lietuvoje rengtas parodas ir paskelbtą pastoracinį laišką šeimoms. Taryba Šeimos centrams pasiūlė kitų metų temą „Pašaukimas šeimai“ ir numatė surinkti tikslesnę informaciją apie Lietuvoje esančias šeimų grupes bei šeimos labui dirbančias organizacijas.

LVK Liturginės komisijos pirmininko vyskupo Jono Borutos siūlymu buvo apsvarstytas sąrašas šventųjų (tarp jų šv. Adalbertas Vaitiekus, Vilniuje gyvenę šv. Faustina, šv. Rapolas Kalinauskas), kurie galėtų būti įtraukti į Lietuvos vyskupijų liturginį kalendorių. Toks sąrašas dar turi būti patvirtintas Apaštalų Sosto.

LVK Jaunimo tarybos pirmininkas vyskupas Rimantas Norvila pristatė Jaunimo reikalų tarybos veiklą, vykusius jaunimo forumus ir pasiruošimą Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks ateinančių metų birželio 30 – liepos 1 d. Klaipėdoje.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis įvyks Vilniuje š. m. gruodžio 12 d.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas