Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2006 m. gruodžio 12 d. plenarinis posėdis

Informacinis pranešimas

2006 12 13


2006 m. gruodžio 12 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, taip pat apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas.

Prieš plenarinį posėdį vykusioje spaudos konferencijoje kard. Audrys Juozas Bačkis ir arkiv. Sigitas Tamkevičius pristatė Lietuvos vyskupų laišką „Dievo žodis mūsų gyvenime“ bei naujai išėjusį Naujojo Testamento leidimą su plačiais prel. Antano Rubšio komentarais ir iš „Jeruzalės Biblijos“ perimtomis tekstinėmis sąsajomis. Apie šį Naujojo Testamento leidimą taip pat kalbėjo vysk. Jonas Ivanauskas, Lietuvos Biblijos draugijos prezidentas kun. Vaclovas Aliulis MIC ir leidinį redagavusi biblistė Ingrida Gudauskienė.

Lietuvos Šeimos centro direktorė Vijoleta Valantiejutė vyskupams pristatė naują sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą. Ši programa, kurią sudaro 8 susitikimai, parengta pagal suaugusiųjų mokymo principus ir užsienio patirtį. Ji sudaryta taip, kad paskatintų dalyvių diskusijas, padėtų jiems atliekant pratimus patiems suvokti savo požiūrį į šeimą ir supratimo spragas. Programoje integruotos psichologinės, socialinės, medicininės žinios ir Bažnyčios mokymas, pateikiama labai paprastų gyvenimiškų pavyzdžių. Vyskupai pritarė, kad programa eksperimento tvarka būtų pradėta naudoti tuose šeimos centruose, kurie bus deramai pasirengę. Lietuvos Šeimos centras organizuos mokymus vadovams, kurie dirba su sužadėtiniais. Planuojama, kad per dvejus metus visi Šeimos centrai bus pasiruošę pereiti prie galutinai patvirtintos naujosios programos.

Vyskupai pasidalijo patirtimi, kaip sprendžiami kunigų aprūpinimo senatvėje ir ligoje reikalai. Kard. Audrys Juozas Bačkis pristatė Vilniaus arkivyskupijoje įsteigtą fondą, kurio tikslas – parama arkivyskupijos kunigams sulaukus senatvės, susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų. Kitose vyskupijose dirbantys kunigai solidariai remia tuos savo brolius, kurie nebegali dirbti sielovadoje ir kuriems reikalinga pagalba per vyskupijų kurijas. Buvo nutarta detaliau išnagrinėti Lietuvos kunigų demografiją ir numatyti ateities tendencijas. Tokia studija padėtų geriau planuoti kunigų emeritų aprūpinimą bei priimti reikalingus sprendimus.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis posėdyje pristatė Kryžių kalno ateities viziją. Vyskupai sutarė, kad Kryžių kalnas turėtų išlikti šventove, į kurią atvykę žmonės galėtų ne tik apžiūrėti Lietuvos krikščionių tikėjimą bei kančias liudijantį, popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą menantį kalną su kryžiais, bet ir pasimelsti, sustiprinti savo tikėjimą. Tam būtina infrastruktūra – bet kokiomis oro sąlygomis maldai tinkanti vieta, galimybė sulaukti sielovadinės pagalbos. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad prie Kryžių kalno vyksta daug tikinčiųjų sutraukiančios pamaldos. Konkrečius sprendimus priims vietos Ordinaras.

Vyskupai priėmė nutarimą dėl atgailos ir pasninko dienų. Lietuvoje, kaip ir visoje Katalikų Bažnyčioje, atgailos dienos yra visi metų penktadieniai ir Gavėnios laikas. Visais metų penktadieniais, Pelenų dieną, o pagal seną Lietuvos tradiciją – ir Kūčių dieną tikintieji nuo 14 metų amžiaus susilaiko nuo mėsiškų valgių, išskyrus tuos penktadienius, kai švenčiamos iškilmės. Pelenų dieną ir Didįjį Penktadienį laikomasi pasninko, kai per dieną pasisotinti leidžiama tik kartą. Toks reikalavimas taikomas tikintiesiems nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Pabrėžiama, kad fizinis apsimarinimas nėra tikslas pats savaime, o palaiko vidinį apsimarinimą. Jį turi lydėti sąmoningas sakramentų šventimas, kasdienė malda, Šventojo Rašto skaitymas, artimo meilė. Be to, susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir pasninkas visuomet turi karitatyvinį bei socialinį pobūdį. Pasninko dvasia taip pat skatina atsisakyti to, kam jaučiamas ypatingas pomėgis ar net priklausomybė. Artimiausiu metu LVK dokumentas šiuo klausimu bus paskelbtas Bažnyčios žiniose.

Lietuvos ganytojai apsvarstė Lietuvos Vyskupų konferencijos juridinių struktūrų veiklą. Nutarta steigti instituciją – juridinį asmenį, kuris nacionaliniu lygmeniu koordinuotų jaunimo sielovados veiklą. Posėdyje buvo nuspręsta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu sudaromą komisiją, kuri koordinuotų Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų pritaikymo turizmo reikmėms programos projekto rengimą, deleguoti Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką arkiv. Sigitas Tamkevičių ir po vieną atstovą iš Vilniaus arkivyskupijos bei Kaišiadorių, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijų.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2007 m. sausio 18 d. Vilniuje.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas